KNJIŽNICA EDVARDA KARDELJA V CELJU Oddelek za raziskovalno delo

KATALOG ROKOPISOV

Ms 1 - Ms 250

CELJE 1987


 

Sestavil Vlado Novak

Katalogizacija v knjigi -CIP Knjižnica Edvarda Kardelja, Celje

017. 1(497.12 Ce) KEK:091 091:017.1(497.12 Ce) KEK

KNJIŽNICA Edvarda Kardelja (Celje) Oddelek za raziskovalno delo

Katalog rokopisov: Ms 1 - Ms 250 / [sestavil Vlado Novak]. - Celje : Knjižnica Edvarda Kardelja, 1987

1. NOVAK Vlado

Po mnenju Republiškega komiteja za kulturo SRS št. 4210-200/87 z dne 2.4.1987 šteje ta publikacija med proizvode, za katere se ne obračunava in ne plačuje temeljni in posebni davek od prometa proizvodov.


IMENSKO KAZALO

Kazalo opozarja uporabnika kataloga, v katerih signaturnih enotah so v popisu navedena posamezna osebna, zemljepisna in stvarna lastna imena (v okviru slednjih tudi nekatere stvarne značnice anonimnih del). Da bi bilo iskanje rokopisnih dokumentov olajšano, je pri gradivu iz obsežnejših signaturnih enot poleg signature dodana za poševno črto (/) tudi številka ožje skupine (podskupine) oz. posameznega kosa. V okviru ene signaturne enote so ožje skupine za poševno črto ločene samo z vejicami, n. pr. 182/14, 23 itn.

Za razlikovanje med osebami z enakim priimkom in imenom je dodana letnica rojstva ali oznaka star., ml.

Korporacije (ustanove, društva, prireditve) in publikacije so v kazalu uvrščene po originalnih nazivih, dodano pa je ime kraja delovanja oz. izhajanja.

Odnos oseb ali korporacij, omenjenih v popisu, do gradiva (n. pr.: avtor dela, pisec ali naslovljenec pisma oz. korespondence, zapisovalec, prepisovalec, predmet, na katerega se gradivo nanaša) v imenskem kazalu ni posebej označen. Uporabnik ga lahko ugotovi iz popisa.

Ambramić Mihovil: 129/1

Acman Anton: 238/15

Acta neophilologica, Ljubljana: 246/52, 53

Acta Sanctorum: gl. Bollandorum Acta Sanctorum

Administrativna šola, Celje: 131/21, 132/23, 142/17, 229/18

Akcijski akademski odbor za mirovni kongres v Ženevi,

Ljubljana: 121

Algoud Albert: 235/28; 238/1; 16; 239/3

Algoud Philippe: 235/29,  238/17

Anderburg: gl. Šentjur pod Rifnikom

Andraž nad Polzelo: 240/15, 17

Anže /ps./: 157/6

Apollinaire Guillaume: 247/5

Arh Jože: 235/52

Armič Josip: 246/68

Aspang pri Dunaju: 144

Aškerc Anton (1856-1912): 1; 97; 98; 99; 106-112; 131/15;135/2, 3; 136; 168; 170; 222; 239; 239/40; 246/1-188, 191-203

Aškerc Anton (1910-): 24/1, 112/4, 114/3, 164, 183, 146/69

Aškerc Mihael: 97, 246/70

Aškerc - Kmet Agata: 97, 246/4

Aškerčev zbornik, Celje 112; 113; 246/15, 38, 47 Atila: 246/24

Atlagić Božica: 238/18

Avramović Pavle 236/25

Ažman Marija Valentinova: 246/71

Bačer Karel: 113/1
Bagdala, Kruševac: 246/44
Baljmont K.D.: 154/15

Baloh Ivana: 31, 37

Balzac Honore: 235/132

Baš Angelos: 24/28

Baš Franjo: 24/2, 25/4, 129/2, 135/14, 246/72

Baš Lovro: 120

Baš Meta: 234

Bauman Ivanka: 135/4

Bazala Albert: 246/73

Bebler - Hreščak Vera: gl. Hreščak - Bebler Vera

Bedjanič Milko: 161/7

Beg Dušan: 24/7

Bele Ivan: 156/5, 161/5

Bem Juliusz: 249/2

Beograd: 120/1; 151; 235/144; 236/25; 246/11, 16

Berčič Branko: 246/74

Berkopec Oton: 235/53, 238/19, 241/pril. 6, 246/51, 55, 75

Berneker Franc: 24/33

Beseda mladih, Celje: 80

Betz Arthur: 129/3

Bevk France: 250/1

Bezenšek Anton: 125

Bezenšek Ignac: 125

Bilka, Celje: 196

Birolla Gvido: 238/20

Bistri potoček, Celje: 51

Blaznik Pavč: 33

Blaznik Pavle: 22

Blaž Ana: 246/56

Bočna: 9

Bodoči ustvarjalci, Celje: 59

Bohak Jakob: 246/76

Bolhar Alojzij: 229/20

Bolka Miloš: 54

Bollandorum Acta Sanctorum: 163

Bolta Alojzij: 24/8, 34; 129/3; 132/13; 135/8; 142/10; 156/14; 223/12

Bor Matej /ps/: 151, 223/10, 248/2

Borko Božidar: 235/30, 54; 238/2, 21; 241/pril. 7; 246/77
Boršnik Marja: 110; 112/1, 7, 24, 27; 113/3; 246/1-37, 55-188, 191-203

Borštnik Božo: 235/55
Boštele Anton: 214
Božič Janez: 162

Božič Milan: 132/22; 135/20; 220/2, 3 Bračič Friderik: 160

Bračič Julija: 24/20

Bračko - Straus Stana: gl. Straus - Bračko Stana Braslav Vitogoj /ps/: gl. Puncer Srečko

Braslovče: 154/21, 25-28

Bratanič Rudolf: 129/5

Brecelj Marijan: 164/pril. 2b

Bregant Tatjana: 161/15

Brenčič Radovan: 142/18

Brežice: 132/21, 246/201

Brodar Srečko: 25/2

Broz Josip - Tito: 220/3

Brstiči, Celje 1950/51 - 1954/55: 31, 88

Brstiči, Celje 1958/59 - 1961/62: 73

Bučar Vekoslav: 112/21, 113/3
Buenos Aires: 91

Bunc Stanko: 246/78

Burnik Janez: 131/5

Buzzaccarini - Zabeo Maria Pia: gl. Zabeo - Buzzaccarini Maria Pia

Cajnkar Stanko: 195/1

Cankar Ivan: 2, 156/8, 169

Cankar Izidor: 246/78

Cankarjeva založba, Ljubljana: 235/56, 145

Cek Milica: 247

Celje: 6; 12; 23; 28-85; 113-115; 121; 131/21; 132/23; 142/17; 145; 146; 152/15, 28; 153-155; 156/3, 7, 12, 17, 20, 21, 23-26; 161/13-15, 29-32; 174; 182/14, 23; 189; 190; 193; 196-213; 216; 217; 220/2-4, 11-13, 23, 32-34, 38; 223/1-4, 11-12, 14, 17, 18, 21-23; 229/4-6, 18; 231-234; 239/50-53, 57-58; 240/16, 23; 244
Celjska Ana: 249/2

Celjska  - Kotromanićka Katarina: 220/22

Celjska kronika: gl. Kronika Celjskih grofov Celjska regija: gl. Celjsko pokrajinsko območje Celjska kotlina: 228/8

Celjski grofi: 24/2, 138, 158, 186, 221, 223/13

Celjski oktet 1937-1941: 229/17

Celjski strop: 161/13; 164

Celjski Ulrik II: 138

Celjski zbornik: 24; 25; 88; 115; 131; 132; 135; 142; 152; 153; 156; 161; 164; 182; 220; 223; 229; 235/6, 57; 246/49, 50

Celjsko pevsko društvo: 110, 112/18, 234

Celjsko pokrajinsko območje: 131/3; 142/1, 12; 152/1, 4, 11; 156/4, 17; 161/1, 5, 8, 11; 162; 182/17; 220/4, 24, 28; 221/10, 15; 223/22; 229/8

Cenda - Klinc Marija: 242/2
Cesar Emil: 135/1
Characteres chimici: 22
Cilenšek Zora: 239/32
Cirkovci: 21/1

Cizelj Vlado: 25/4

Cizelj - Zajc Ivanka: gl. Zajc - Cizelj Ivanka Cochem Martin: 27

Copeland Fanny S.: 235/58, 131; 238/22
Cukala Lojze: 132/5

Curk Jože: 131/9, 132/11, 152/17

Cvetko Drago: 156/10, 164/pril 2a

Cvetko Franjo: 246/80

Cvetoča pomlad, Celje: 63

Cvirn Janez: 229-16

Cvirn Viljem: 238/23

Cylejska Anna: gl. Celjska Ana

Čadež Franc: 9

Časopisno podjetje Večer, Maribor: 235/45, 114; 238/12, 94

Čebelica, Celje: 53

Čede Anton: 235/59

Čenstohova: 246/24

Černej Anica: 239/41, 250/2

Černy Adolf: 246/199

Četina Jože: 131/6

Čik Rudolf: 135/15

Čitalnica, Ormož: 21

Čitalnica, Šmarje pri Jelšah: 106

Čitalnica, Šoštanj: 21

Čmak Henrik: 182/9

Čoh Tea: 55

Čop Joža: 33

Dalmatin Jurij: 122

Dalton J.: 22   

Danilova Mira: 220/37

Dante Alighieri: 5

David, London: 235/131

Debelak Zofija: 107

Debeljak Tine: 247/21

Debevec Ciril: 129/6, 238/24

Dečko Ivan: 3, 4, 100

Dekliška meščanska šola, Maribor: 240/25

Dekliška šola šolskih sester, Celje: 240/18

Delak Marija: 246/25

Delavsko podporno društvo, Celje: 120/5

Delniška tiskarna, Ljubljana: 246/81

Delo, Ljubljana: 241/6, 7

Derč Silva: 246/24

Dergan - Jakhel Olga: 63, 223/1

Derganc Fran: 246/82

Deseniška Veronika: 152/8

Destovnik Karel - Kajuh: 135/1

Detskoje selo: 246/24e

Deutsche Wacht, Celje: 160/1

Dijaški literarni klub Kondor, Celje: 154/19

DILIA, Praha: 241

Dizma /ps./: gl. Glazer Janko

Dobnik Franc: 31, 88, 220/11

Dobovišek Rudolf: 234

Dobrna pri Celju: 139, 240/21

Dobrnsko podolje: 146

Dobrova pri Celju: 185

Dobrovlje: 220/29

Dobrovoljc Franc: 112/10, 19, 27; 113/4

Dodič Milan: 113/5

Dolar Anton: 124, 128, 133, 235/31, 246/83

Dolenc Jože: 195

Dolenc Metod: 246/84

Dolenšek Jožica: 229/10

Dolinšek Branimir: 31

Dom oskrbovancev, Vojnik: 132/12

Dorfmann H.: 243/13

Dosedla Fric: 236/21, 239/4

Dramatični odsek Udruženja jugoslovenske srednješolske mladine

iz Primorja, podružnica Maribor: 247/17
Dravinjska dolina: gl. Zgornja Dravinjska dolina

Drenik Bojan: 246/85

Drev Ivan: 245/1-2

Drljić Rastko: 246/86

Drobci, Celje: 39

Drobnič Josip: 132/15

Druga moška nižja gimnazija, Maribor: 240/27

Društvo oblikovalcev, Celje: 161/32

Društvo slovenskih književnikov, Ljubljana: 113/6

Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana: 247/15

Družba planincev "Joža Čop", Celje: 33

Državna deška narodna šola, Studenci pri Mariboru: 246/87

Državna založba Slovenije, Ljubljana: 235/60, 146; 235/5; 246/88

Dular - Levstik Pepina: 235/32, 127, 128
Dular Tonica: 235/33

Dunaj: 2; 243/7, 8, 11-13

Eler Fran: 246/89

Ermenc Franc: 93

Ernst Valter: 57

Ezik i literatura, Sofija: 246/54

Fijavž Franjo: 220/15

Fink Kondrad: 24/16

Finžgar Fran Saleški: 13/2

Flajs Andrej: 235/61

Flaubert Gustave: 235/132

Frančiškanski samostan, Nazarje: 122

Frece Franc: 24/27

Frischauf Johannes: 140/18

Friškovec Marija: 239/1, 6

Fuchs Aleš: 241/pril. 5

Fugger - Germadnik Jolanda: 229/4

Funtek Anton: 246/34

Fužir - Puncer Minka: gl. Puncer - Fužir Minka

Gajšek - Krajnc Aleksa: 220/19

Gangl Engelbert: 246/90

Garšin Vselovod Mihajlovič: 154/15

Gasilsko društvo, Lokrovec - Dobrova: 185

Gasilsko društvo, Vojnik: 227

Gaspari Maksim: 129/7, 235/62, 238/25

Gaspari Tone: 239/32

Gerlanc Bogomil: 24/14, 33; 112/13; 113/7; 129/25; 158/pril 1; 228/5; 235/63, 140; 238/3, 26; 239/7, 42; 246/30
Germ Josip: 112/14, 246/29

Germadnik - Fugger Jolanda: gl. Fugger - Germadnik Jolanda
Gimnazija, Celje: 28-85; 142/18; 165; 196-213; 229/11; 243/9,11
Glas mladih, Celje: 42

Glasilo 2.a razreda na Gimnaziji Celje: 202

Glavna šola, Celje: 108

Glazer Janko: 112/6; 113/7; 131/13; 135/3; 159; 246/50, 75, 91

Globočnik Anton: 7/6

Globočnik Olaf: 238/27

Globoko pri Rimskih Toplicah: 246/194

Godalni orkester "Ivan Cankar", Celje: 132/20, 182/86

Goden M.A.: 22

Gogolj Nikolaj Vasiljevič: 235/24

Golar Cvetko: 223/16; 224

Golar Manko: 238/28

Goleniščev Gr. A. : 154/15

Golia Ludovik Modest: 24/4; 158

Golob A.: 246/92

Golob Nataša: 220/25, 223/19

Gorica: 222

Goričar Jože: 235/64

Gorinšek Danilo: 238/29, 250/3

Gornegradsky Ivan: 149

Gornja Savinjska dolina: 131/10; 182/6; 220/27, 30

Gornje Celje (grad): 161/14, 15; 182/14

Goršič Edvard: 220/39

Gosar Anton: 223/5

Göstl Fran: 246/93

Gotovlje pri Žalcu: 23/34; 122

Govekar Fran: 246/94, 189

Govekar Minka: 246/57, 95

Grabowski Tadeusz Stanisław: 246/45

Gradec (Graz): 10, 134, 138, 144

Gradišnik Fedor (1890-1972): 142/8; 152/19; 156/15; 161/28; 228/4; 232; 235/65; 238/30
Gradišnik Fedor ml.: 156/3
Gradišnik Janez: 238/31
Gradnik Alojz: 238/32

Grah Tomaž: 100/3

Grahor Ivo: 246/96

Grajska vas v Savinjski dolini: 223/15
Graz: gl. Gradec

Gregorec Alojz: 95

Gregorec Lavoslav: 1; 7/2, 4; 21; 26; 95; 98/1; 239/33, 40
Grobelnik Bogdana: 238/33

Grobelnik Gustav: 24/31; 25/1-12; 112/18, 23, 24; 113/9; 127/k; 131/20, 21; 132/23; 135/19; 152/20; 156/23, 24;, 161/25, 27; 182/23, 25, 26; 220/38; 221/10; 223/16, 23; 228; 238/33
Grobler Jože: 53, 69

Grün Herbert: 218; 235/129, 130, 130a, 144; 236/25; 238/34; 241
Gspan Alfonz: 112/25; 113/10; 114/4; 238/35

Habjan Vlado: 228/3

Hacin Janko: 239/8

Hafner Lojze - Veličko: 156/2

Halo - halo!, Celje: 81

Hartman Bruno: 131/18, 132/18, 182/4, 226

Herg Lavrencij: 7/1-3

Herlah Magda: 77

Hertlová Brigita: 241

Heybal Valerija: 238/36

Hmeljar, Žalec: 178

Hočevar Janez: 36

Holmquist - Petrič Lena: 246/52, 53

Holtei Karl: 243/3

Horjak Franc: 235/138, 238/37

Horvat Jože: 68

Hrastnik Franc: 27

Hrašovec Aleksander: 132/7, 135/12, 152/7, 156/18, 161/6, 182/20, 220/10, 223/8

Hreščak - Bebler Vera: 132/1
Hribar Drago: 28

Hribar Ivan: 246/24j, 97
Hribar Mirko: 246/98

Hribernik Franc: 101 - 104, 239/8, 246/99
Hribovšek Avgust: 161/11, 238/38

Hrvatska njiva, Zagreb: 154/31

Hvale Matija: 22/3

Ilešič Fran: 246/58, 100

Ilich - Šlebinger Zora: gl. Šlebinger - Ilich Zora

Ilustrovani narodni koledar, Ljubljana - Celje: 24/30; 115; 124

Indijanska pesem: 235/9

Ingolič Anton: 238/39

Inkret Andrej: 66, 70, 73

Iskra, Celje: 79

Iveri, Celje: 35

Iz naše pomladi, Celje: 58

Iz naših klopi, Celje: 213

Izvir, Celje: 43

Jager Joško: 181/5

Jagodina: 157

Jakac Božidar: 129/8

Jakhel Rudolf: 112/16

Jakhel - Dergan Olga: gl. Dergan - Jakhel Olga

Jakopin France: 131/11

Jan Slavko: 246/101

Janežič Anton: 246/24

Jarc Konrad: 138

Jarh Otmar: 46, 59

Javna mestna knjižnica, Celje. 236/15; 239/38, 39, 58

Javna tajna, Celje: 204

Javoršek Jože: 246/59, 102

Jeglič Ciril: 238/40

Jelkić Stevan: 156/28

Jelše pri Šmarju: 246/201

Jensen Alfred: 246/53

Jerezh Balantin: gl. Jerič Valentin

Jerič Valentin: 9

Jerman Riko: 25/1

Jernej /?/: 120/2

Jesenovec France: 131/14, 132/15, 135/2, 142/7, 152/9, 156/9, 161/18, 182/12, 229/19
Jevnikar Martin: 246/24 o
Ježovnik Mihaela: 32
Ježovnik Tonči: 239/34           

Jordan Vinko: 122

Jošt Darinka: 238/41

Jošt Jože: 131/4

Jugografika, Ljubljana: 238/42

Jugoslavija, Ljubljana: 154/23, 236/12

Jugoslovanska avtorska agencija, zastopstvo za SRS, Ljubljana: 238/43, 239/9, 242/pril.

Jugoslovenski dnevnik, Novi Sad: 154/28

Jurak Marta: 83

Jurčič Josip: 152/8

Jurković Ljuba D.: 246/43, 44

Justin Elo: 235/66, 238/44

Jutro, Ljubljana: 154/24, 26; 235/10; 236/12

Kač Janko: 25/16       

Kač Lojze: 24/6, 25/8

Kajuh /ps/: gl. Destovnik Karel - Kajuh

Kajzer Janez: 247/22

Kalan Ela: 235/67, 238/45, 239/10

Kalan Ernest: 235/68

Kalan Filip /ps/: 235/126, pril. 3

Kalan Pavle: 112/26; 113/11; 246/24, 103

Kamnik: 169

Kamnoseško podjetje Marmor, Ljubljana: 238/57

Kardelj Edvard: 220/2

Karić D. Živojin: 235/69, 250

Karlin Alma Maksimilijana: 15, 171-175

Karlovšek Mira: 110

Kaspret Anton: 140/17

Kastelic Jože: 129/9

Katarina Celjska - Kotromanićka: gl. Celjska - Kotromanićka

Katarina

Kavčič Maks: 129/10

Keramična industrija, Liboje: 137

Kermavner Dušan: 246/5, 48

Kernc Lora: 246/104

Kham Lado: 238/46

Kidrič France: 246/5

Kipling Rudyard: 235/9

Kislinger Juro (1931-): 131/19; 132/19; 135/18; 142/14, 15; 152/22; 156/27; 161/31, 32
Kislinger Juro star.: 214
Kitak Fran Ksaver: 126

Klaić Nada: 221

Klančnik Karel: 25/14, 15; 235/152; 236/26; 237/11
Klas Borut /ps./: gl. Žerjav Borut

Klemenčič Fran: 112/15

Klic mladosti, Celje: 84

Klinc - Cenda Marija: gl. Cenda - Klinc Marija

Klopčič Mile: 112/24; 113/16; 235/34, 70; 238/47; 246/105

Klub celjskih kulturnih delavcev: 235/71

Klub naprednih slovenskih akademikov v Celju: 155, 156/7

Kmecl Matjaž: 28, 34, 38

Kmet Agata: gl. Aškerc - Kmet Agata

Knez Anton: 42

Knez Mica: 8/pril. 1

Knezoškofijski ordinariat, Ljubljana: 246/40

Knjižnica Mladega Jutra, Ljubljana: 235/21

Koblar France: 129/11

Kočevar Štefan. 140/10

Kočevar Ferdo - Žavčanin: 179

Kokol Saša: 43

Kolar Ivan: 112/24, 113/17

Kolšek Tone: 132/14; 152/11; 220/4, 5

Kolšek Vera: 132/12; 142/11; 152/23; 156/12; 182/13, 220/21; 223/11, 21

Komatar Franc: 112/10

Komel pl. Sočebran Ida: 26/1

Komelj Bogo: 112/14, 15; 113/12

Komerički Marija: 75

Komet, Celje: 78

Komisija za ugotavljanje škode na kulturnozgodovinskih predmetih

Slovenije, Ljubljana, Celje: 23

Komorni moški zbor, Celje: 135/19, 152/20, 182/25
Komunistična partija Slovenije: 223/15

Končan Beata: 84

Kondor, Celje: gl. Dijaški literarni klub Kondor, Celje Konrad I. Žovneški: gl. Žovneški Kondrad I.

Kopčavar Cene: 235/72

Korablev Vasilij: 246/48
Korar Vido /ps./: gl. Inkret Andrej

Korent Franc: 114/3

Korošec Ivo: 239/37

Kos Ivan: 246/24

Koschak Aldobrand: 123

Kosmač Ciril: 235/73

Kostanjevec Božidar: 246/106

Koš Erih: 141

Košar Jože: 158/3

Koštial Ivan: 246/107

Koštomaj Marija: 61

Košutnik Dušan: 161/4

Kotnik Alenka: 67

Kotnik France: 24/9, 94, 129/12

Kotromanićka Katarina: gl. Celjska - Kotromanićka Katarina
Kovač Bojan: 112/31, 114/2

Kovač Josip: 246/108

Kovačič Peter: 238/48

Kozak Juš: 235/74, 238/49, 246/109

Kozjak : gl. Paski Kozjak

Kozjansko: 161/12; 182/9, 10; 229/3

Koželj Stane: 156/17

Kraigher Angela: 235/126, pril. 1

Kraigher Lojz: 235/126, pril. 1, 3-4; 246/110

Kraigher Nada: 238/50, 239/9

Kraigher Uroš: 238/4, 51

Krajevni šolski svet, Tabor v Savinjski dolini: 239/47
Krajnc - Gajšek Aleksa: gl. Gajšek - Krajnc Aleksa Krakow: 246/45

Kralj Franc: 246/111

Kramar Jože: 235/75

Kramar Viktor: 113/3

Kraševec Janez: 156/21, 220/14

Kreft Bratko: 235/76; 238/5, 52   

Kreft Ivan: 132/2

Krempl Anton: 239/40

Krivic Rudolf: 235/35, 77

Krohne Josip: 246/112

Kronika Celjskih grofov: 158, 163, 186

Krstić Dušan: 141

Krušič Ivan: 120/4

KUD Rovtar, Šmihel nad Mozirjem: 235/101

Kuhar Lovro: gl. Prežihov Voranc /ps./

Kukman Vladimir: 238/53

Kukovec Ivan: 21/2

Kukovec Vekoslav: 89

Kulenović Skender: 141

Kulturna skupnost občine Celje: 156/23 , 229/12

Kumbatovič Filip: gl. Kalan Filip /ps./

Kunej Egon: 229/13

Kunej Marjan: 31

Kurnik Milka: 239/12

Lah Andrijan: 220/7

Lah Evgen: 26/2

Lah Ivan: 246/113

Lajh Emil: 182/3, 220/16, 223/15, 229/1

Lalić Mihajlo: 141, 246/60

Langus Matevž: 20/4

Laško: 152/17

Lavantinska škofija: 190

Lavantinski škofijski ordinariat: 246/39, 114

Lavrenčič Alojzija: 238/54

Lavrenčič - Levstik Franka: gl. Levstik Franka

Laykauf Žiga: 217

Lehrerakademie, Gradec (Graz): 240/22

Leibnitz: gl. Lipnica (Avstr. Štajersko)

Leksikon pisaca Jugoslavije, Novi Sad: 246/12

Lekše Fran: 140, 148, 149

Lemberg pri Celju: 220/5

Lendovšek - Mohor Milica: gl. Mohor - Lendovšek Milica

Leskošek Alojzij: 41

Leskošek Franc - Luka: 229/1

Leskovšek Lojze: 62

Lešničar Janko: 156/19, 161/8

Levec Anka: 246/115

Levstik Ciril: gl. Levstik Vladimir

Levstik - Dular Pepina: gl. Dular - Levstik Pepina

Levstik Fran: 7/6                                                

Levstik Franka: 235/3, 11, 35, 36, 78, 126, 139; 238/1-107; 239/13, 35; 240/6

Levstik Jela: 235/79, 128; 237/4, 5, 8, 9; 239/14; 240/1-36
Levstik Neža: 235/36, 236/16, 239/15

Levstik Mihael: 239/37, 240/32

Levstik Vera: 235/2, 4, 5, 10, 17, 80, 127; 236/12, 17, 19, 26: 238/55, 239/1-33; 240/7

Levstik Vladimir: 24/13; 25/11; 128; 135/4; 177; 180; 218; 235/1-152; 236/1-26; 237/1-11; 238/26, 104; 239/30; 240/13, 34; 241; 242; 250/4
Liboje: 137     

Likovni salon, Celje: 131/19, 132/19, 135/18, 142/15, 152/22, 156/26, 161/31

Lilek Emilijan: 246/116

Lipič Nikolaj Ignac: 120/4

Lipnica (Avstr. Štajersko): 154/18

Lisac Ljubomir Andrej: 223/22

Liška Janko: 113/14, 246/5, 24 č, 37, 117
Literarni poskusi nižješolcev, Celje: 29
Litija: 224

Ljubljana: 158; 162; 167; 246/41, 196

Ljubljanski Zvon: 111; 235/1, 10, 17; 236/5; 246/24 o, 37
Ljubša Matija: 163, 190

Ljudska šola, Andraž nad Polzelo: 240/17
Ljudska šola, Dobrna pri Celju: 240/21
Ljudska univerza, Maribor: 246/118

Ljudske nabožne pesmi: 8/pril. 2, 14

Ljutomer: 21/2

Logar Janez:. 112/11, 113/15 , 246/119
Logarska dolina: 223/5

Lokrovec pri Celju: 185

London: 235/131

Lorenčak Milan: 161/28

Lončar Dragotin: 246/120

Lovrec Mirko: 239/16

Lovrenc v Slovenskih goricah: 246/195
Lovrenčič Ivan: 246/121

Luče: 93, 140/3, 5

Lušin - Bregant Anica: 156/8

Lušin Minka: 156/8

Maček Jože: 28

Magiera Jan: 246/122

Mahkota Ruša: 246/61

Maister Hrvoj: 238/56

Maister Rudolf: 239/34, 246/24

Majaron Danilo: 246/42

Majcen Davorin: 246/123

Majer Drago: 246/124

Maksimilijan, celjski škof: 163

Maleš Miha: 113/18

Malgaj Franjo: 154/24

Malgaj Ivan: 181

Mali literat, Celje: 48

Mallarmé Stephane: 247/5

Malovrh Hedvika: 246/125

Marburger Zeitung: 181/2

Maribor: 21; 144; 159; 240/20, 26, 29

Mariborski literarni klub: 238/6, 62

Marija Gradec pri Laškem: 142/13, 220/25

Marinšek Marjan: 67

Marmor, Ljubljana: gl. Kamnoseško podjetje Marmor, Ljubljana

Marolt Jože: 152/3, 156/1,  161/30

Maroušnik Bartl: 8

Maroušnik Meta: 8/pril. 1

Martinov Karel /ps./: gl. Klančnik Karel

Mastnak Martin: 157/5

Mauer Franjo: 161/34; 185; 227

Mavrišič pl. Maurisperg, družina: 187

Mavrišič Bernard: 152/13

Mayer Franjo: 193

Mayer Marija: 215

Meddobja, Buenos Aires: 91

Medved Drago: 220/9; 223/18, 24; 229/14

Medvešček - Radšel Alenka: gl. Radšel - Medvešček Alenka

Mejak Ervin: 154/29

Mejak Mitja: 247/16

Menart Janez: 141

Merežkovskij Dimitrij Sergejevič: 154/15

Merhar Boris: 246/126

Merimée Prosper: 235/16

Mestna občina, Ljubljana: 246/41

Mestna vrtnarija, Celje: 238/58

Mestni arhiv, Ljubljana: 246/24 j k 1

Meško Ksaver: 13/3; 24/26; 87; 88; 126; 127; 225/1; 235/37, 81; 238/59; 250/5

Metuljček, Celje 1953/54-1955/56: 40
Metuljček, Celje 1956/57: 65

Mevlja Dušan: 235/82

Meze Drago: 182/6; 220/27, 30

Mežica: 214

Mi, Celje: 206

Miklavžič Jože: 162

Mikola Milko: 229/18

Milčinski Fran: 112/12

Milkovič Adam: 250/6

Milovanović Živomir: 114/1

Milunović - Puncer Ida: gl. Puncer - Milunović Ida Mirbeau Octave: 177

Ministrstvo za prosveto LRS, Ljubljana: 235/83, 239/11
Ministrstvo za znanost in kulturo LRS, Ljubljana: 239/17
Mir, Celje: 71

Miron Milica: 246/127

Mirovni kongres 1936, Ženeva: 121

Misja Breda: 220/36

Mi vstajamo, Celje 1951/52-1952/53: 36
Mi vstajamo, Celje 1957/58-1958/59: 67
Mlada srca, Celje: 68

Mlade misli, Celje: 41

Mladi literat, Celje: 37

Mladinska knjiga, Ljubljana: 235/38, 84, 147; 246/128
Mladi začetnik, Celje: 46

Mladi za napredek Celja: 220/32

Mladinski pevski festival, Celje: 229/13

Mlado Jutro, Ljubljana: 235/3, 21

Mlinar Ivan: 131/16, 161/26

Moder Janko: 24/18

Moderna galerija, Ljubljana: 238/60
Möderndorfer Vinko: 235/85

Mohor - Lendovšek Milica: 246/127

Mohorjeva tiskarna, Celje: 117

Mole Rudolf: 112/22, 113/20, 235/86, 246/46
Morje pri Framu: 130

Mostovi, Beograd: 235/130 a 

Moškon Milena: 135/6; 142/12, 16; 152/13; 161/17; 182/16, 17, 24; 220/24, 35

Mozirje: 101 - 103, 217, 246/195

Mrvič Stane: 161/12

Mrzel Ludvik: 238/61

Munda Martin: 129/13

Murko Mitja: 246/190

Musi Alojzij: 246/130

Musić Avgust: 246/131

Mušič Alojz: 161/3; 182/8; 220/12;, 13, 40; 229/7

Mušič Marjan: 129/14

Muzej revolucije, Celje: 152/24, 161/30

Nabožne pesmi: gl. Ljudske nabožne pesmi

Nagode Črtomir: 246/24

Nagrada Slavka Šlandra, Celje: 156/23, 182/23, 220/38, 223/23

Napotnik Ivan: 16; 24/14, 15; 239/18

Napotnik Josip: 6, 24/21, 151, 157, 223/10

Napotnik Neža: 6, 239/15

Narodna čitalnica, Tolmin: 90

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana: 97; 246/39 41, 58

Narodna tiskarna, Ljubljana: 246/132

Narodno bogatstvo, Zagreb: 137, 221

Naša paleta, Celje: 208

Naše misli, Celje: 207

Naš glas v ta čas, Celje: 34

Naši krogi, Celje: 211

Naši zapiski, Ljubljana: 235/6

Naš rod, Ljubljana: 235/11

Natek Milan: 135/9; 142/1; 152/1, 4; 156/4; 161/1; 182/5; 220/29; 223/4
Nazarje: 122

Neue freie illustrierte Haringschmaus-Zeitung, Celje: 189

Nova brazda, Maribor: 235/39, 87; 238/6, 62

Nova cerkev pri Celju: gl. Strmec pri Celju

Novačan Anton: 91, 92, 133, 226, 230; 239/35

Novačan Josipina: 239/20

Nova doba, Celje: 154/23, 25

Novak Dušan: 220/26

Novak Ivan: 39

Novak Minka: 97, 98

Novak Vlado: 24/10, 29; 25/4, 10, 13; 94; 112/27, 29; 113/1-35, 37; 116; 127; 125/15; 131/12; 132/25, 26; 135/21; 142/19; 152/30, 154/30; 156/27; 158/3; 161/35; 182/18; 220/17; 223/10, 20; 229/21; 235/136, 137; 239/21; 246/47, 133; 249/3
Nova Obzorja, Maribor: 246/14

Novi Brstiči, Celje: 32

Novi klošter pri Polzeli: 160/1

Novi rod, Celje: 49

Novi Sad: 154/28, 218, 246/12

Novo Celje: 152/12

Novo mesto: 113/27, 246/29

Novšak Gabrijel: 238/63

Novy Lili: 247/12

Nučič Hinko: 246/134

Občani in delo, Ljubljana: 184

Oberstain Paul: 22/2

Oblak Erna: 82

Oblak Vatroslav: 93, 131

Obsotelje: 132

Obzorja, Celje: 62

Obzorja, Maribor: gl. Založba Obzorja, Maribor

Ocvirki, Celje: 38

Odbor za obnovo Aškerčeve domačije, Celje: 114

Odbor za proslavo stoletnice rojstva Antona Aškerca, Celje: 113/37

Okrajni ljudski odbor, Celje: 113/37, 235/89
Okrajni ljudski odbor, Kranj: 113/27

Okrajni ljudski odbor,, Ljubljana: 113/27
Okrajni ljudski odbor, Maribor: 113/27
Okrajni ljudski odbor, Novo mesto: 113/27
Okrajno sodišče, Celje: 238/7, 64

Okrožno ljudsko gledališče, Celje: 232/4
Oljača Mladen: 141

Opatijska cerkev, Celje: 151/14, 153

Orel Tine: 87; 105; 112/24; 113/21; 116/pril.1-2; 161/24; 235/134; 238/65

Orion, Celje 1955/56: 60

Orion, Celje 1958/59: 69

Orožen Božena: 142/9, 152/9, 225

Orožen Ignacij: 120/3

Orožen Janko: 24/3, 5, 11; 112/3, 113/22; 114/3; 131/8; 132/10, 17; 142/6; 152/12, 29; 156/10, 11; 161/19, 24; 182/11, 12; 215; 220/19, 20; 223/7, 13; 228/6; 229/23; 246/136; 248
Osnovna šola, Šmihel nad Mozirjem: 235/44, 112
Osrednja knjižnica, Celje: 
242/pril.

Osterc Damjana: 217

Osterc Slavko: 118

Ostrouška Milica: 240/8

Ostrovrharji: 132/10

Ostruh Ivica: 145

Oštir Karel: 246/62

Oven Anton: 246/137

Pagliaruzzi Marija: 246/33

Pahor Miroslav: 220/18

Pajk Milan: 182/22

Pariz: 180

Pasternak Boris: 178

Paški Kozjak: 146, 161/19-23

Pavlovec France: 238/66

Pavlovec Marja: 129/16, 235/90, 238/67

Pavšič Vladimir: gl. Bor Matej /ps./

Pečovnik Ana: 246/138

Pedagoška akademija, Ljubljana: 236/21

Pekle G.: 246/139

Pernat Arnold: 161/33

Pešec Franc: 85

Petošolec, Celje: 83

Petre Fran: 129/17

Petrič Dušan: 235/91

Petrič - Holmquist Lena: gl. Holmquist - Petrič Lena

Petrišič Avgust: 235/92

Pevec Marjetka: 32

Pezdir Slavko: 220/8, 223/17, 229/12

Pirečnik Gregor: 8

Pisana mavrica, Celje: 56

Pisana njiva, Celje: 212

Pisani balončki, Celje: 64

Piščanec Elda: 142/14

Pižmoht Breda: 40

Plamen, Celje: 70

Planine Lavra: 62

Planinski vestnik, Ljubljana: 235/152, 236/26, 237/11

Planinsko društvo, Celje: 161/24, 220/20

Planinšek Franc: 156/20, 182/21

Plazovnik Franc: 119

Plestenjak Jan: 246/140

Podjavoršek Albin: 184, 216

Podkrajšek Emil: 235/93, 238/68

Podkrajšek Rija: 238/68

Podpečan Dani: 49, 71

Podržaj Ivan: 235/94, 238/69

Podsreda: 246/195

Poklukar Josip: 246/24

Pokrajinski arhiv, Maribor: 98

Pokrajinski muzej, Celje: 135/6, 7; 142/11, 12, 16, 23; 161/13, 17; 182/16, 17, 18, 24; 220/24, 35

Poljanec Ljudmila: 112/6, 240/9, 246/142

Popovič Janez Sigismund Valentin: 223/20

Posavinje: 132/11, 220/26

Posavje: 132/11, 142/7

Posavski muzej, Brežice. 132/21
Poscheneu Caspar: gl. Poženel Gašper
Potisk Stanko: 161/29

Potočnik Ante: 246/143

Potočnik Žorža: 235/95, 238/70

Pot poti, Celje: 197

Potrč Ivan: 235/40, 96; 238/8, 71; 246/6, 63
Poženel Gašper: 9

Požun Lojze: 156/2, 182/1

Praha: 241

Praprotnik Fran: 100/1

Pravda, Beograd: 235/19; 236/14, 25
Prebold pri Celju: 166, 167
Prebujenje, Celje: 44

Predan Drago: 161/20, 21

Predan Vasja: 235/97

Pregelj Ciril: 157/7, 239/36
Prekoršek Ivan: 232/2

Prenner Ljuba: 238/73, 239/22, 240/10
Preprost Brikcij: 22/1

Prerokovanja, Šmihel nad Mozirjem: 96
Presker Milko: 238/72

Prešeren France: 10/1, 25/3

Prešernova družba, Ljubljana: 238/9, 74
Prevec Silva: 246/24

Prežihov Voranc /ps./: 13/1

Prime Franc -  Pero: 135/1

Prva e izza kulis, Celje: 200 d

Prvi glas, Celje: 52

Prvi odmevi, Celje: 57

Prvo cvetje, Celje: 55

Pucelj Ivan: 246/144

Puncer - Fužir Minka: 154/5

Puncer - Milunović Ida: 154/30

Puncer - Skornšek Maša: 154/4

Puncer Srečko: 154, 156/6

Puncer - Veljković Dragica: 154/30

Puncer Zvonko: 154/30

Pustoslemšek Rastko: 112/9; 113/23; 116; 150; 235/98; 238/5

Putsek Josa: 239/38

Qualle Matija: gl. Hvalè Matija

Radčenko Silva: 81

Radšel - Medvešček Alenka: 161/9

Raič Božidar: 7/5

Raičković Stevan: 141

Raišp Ivo: 131/5

Rakež Josip: 10/1, 2

Rakočević Milan: 235/19, 99; 236/14; 238/76

Ramovš Alba: 235/100

Rančigaj Jožica: 47

Ravne na Dobrovljah: 220/29

Razredna klepetulja, Celje: 201

Razredni mozaik, Celje: 75

Rdeči mak, Celje: 50

Rebeušek Ludvik: 131/2; 132/6; 135/11, 15; 142/3; 152/25; 182/27

Rečica ob Savinji: 140/5

Regali Josip: 246/64

Revs: gl. Tostovršnik Anton - Revs

Ribičič Josip: 235/41, 238/7, 250/7

Ribičič Roza: 238/77

Rifnik pri Šentjurju: 156/14; 181/1, 6

Rihter Andreja: 229/2

Rihteršič Boris: 239/36

Rihteršič Janez: 229/8

Rimske Toplice: 246/195

Roberts Kenneth: 235/16

Robida Ivan: 246/145

Rode Matej: 131/15; 221/2; 246/49, 54, 65, 146

Rogaška Slatina: 131/2

Rogatec: 160/1

Roš Fran: 24/19, 22, 25; 25/13; 112/24; 131/17; 152/10, 18; 154/23; 156/6, 8; 182/1; 183; 194; 195; 228/2; 231; 235/135; 238/78; 239/23; 246/147
Roš Mirko: 156/7

Roš Vitko: 48

Rovenjak Peter /ps./: gl. Lekše Fran

Rovtar, Šmihel nad Mozirjem: gl. KUD Rovtar, Šmihel nad Mozirjem
Roy Jernej /ps./: gl. Klančnik Karel

Rudolf Branko: 246/149, 250/9

Rudolf Ivan: 235/42, 102
Rudolf Vida: 238/79

Rupel Mirko: 112/24, 113/24
Rupnik Anton: 39

Ruzicka Kurt Robert: 192
Ruzicka Leon: 139, 191, 192
Ruzicka Lothar: 187, 191, 192
Rybář Miloš: 151/17, 161/33
Ryžova Maja: 246/150

Sadar Alenka: 55         .

Sadar Jurij: 135/5

Sadnikar Niko: 129/18

Salmič Janko: 231/pril. 4

Savernik Srečko: 223/9

Savinjska dolina.: gl. Gornja Savinjska dolina

Spodnja Savinjska dolina

Posavinje Savinjski vestnik, Celje: 235/17
Savodnik Bert: 35, 36

Schwab Anton: 24/16, 223/16

Schwentner Lavoslav: 112/13, 236/18, 246/30
Seidl Johann Gabriel: 243/1-13

Selak Franjo: 246/28, 128, 189, 190

Sele nad Slovenjgradcem: 13, 225

Selič Polona: 223/6

Seničar Ivan: 31

Seničar Milan. 64

Seničar Stanko: 58

Senožeti nad Rimskimi Toplicami: 114, 246/197, 198
Sevar Hinko: 246/24

Severomoravske divadlo, Šumperk: 241
Sevšek Majda: 40

Sevšek Nada: 44

Simonič Franc: 4

Sinča ves: 154/20

Sirk Albert: 23, 24/13, 176

Sirk France: 221/3

Skorno: 27

Skornšek - Puncer Maša: gl. Puncer - Skornšek Maša Skrbinšek Majda: 242/1

Skrbinšek Milan: 232/1-5

SKUD France Prešeren, Celje: 25/3

Slanc Karel: 112/15

Slapar Ervin: 238/80

Slatnar Anton: 147

Slavistična revija, Ljubljana: 246/36, 48, 51
Slemenik Franc Valentin: 131/13

Slivniško jezero: 223/6

Slodnjak Anton: 112/2, 24; 113/25; 246/151
Slokan Jaka: 132/4

Slomšek Anton Martin: 24/29

Slovan, Ljubljana: 235/4, 10, 17

Slovenec, Ljubljana: 154/27, 235/3, 247/21

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana: 246/152
Slovenska matica, Ljubljana: 246/153

Slovenska vojna partizanska bolnišnica Celje: 142/5

Slovenske Konjice: 223/19

Slovenski dijak v lažnjivi obliki, Maribor: 4

Slovenski ilustrovani tednik, Ljubljana: 235/3, 4

Slovenski jezik, Ljubljana: 246/46

Slovenski knjižni zavod, Ljubljana: 235/103, 148

Slovenski narod, Ljubljana: 235/17, 236/12

Slovenski poročevalec, Ljubljana: 235/43, 104, 149

Slovensko akademsko tehnično društvo Triglav, Gradec: 10/1; 144

Slovensko ljudsko gledališče, Celje: 131/18; 132/18; 135/17; 156/25; 220/7; 8; 223/17; 233/pril. 3; 238/10, 81
Slovensko Štajersko: 156/13

Smolej Viktor: 112/20, 113/26, 246/154

Smrekar Hinko: 2

Snoilsky Carl: 246/52 

Soča, Gorica: 222

Sofija: 125, 246/54

Sojaková Libuša: 241

Soklič Jakob: 129/19

Sokolsko društvo, Ljubljana: 246/24

Solčava: 119, 140/3

Sonce in sence, Celje: 205

Sorar Josip: 239/33

Sore Anton: 132/8; 142/2; 146; 152/2, 5; 156/16; 161/2; 182/4, 10; 220/28, 33, 34; 223/2, 3; 229/5, 6

Sotelsko: gl. Zgornje Sotelsko

Spindler Vekoslav: gl. Špindler Vekoslav

Splošna bolnica, Celje: 131/6, 7; 135/13; 156/19
Splošno slovensko žensko društvo, Ljubljana: 246/31
Spodnja Savinjska dolina: 135/9, 182/5, 220/29, 223/4
Spodnještajerski narodni svet, Celje: 229/15
Spominčice, Celje: 66

Spomini z gora, Celje: 33

Srednja družboslovna šola, Celje: 229/11
Starogorodska Julija Mihajlovna: 246/200

Stavbna zadruga državnih uslužbencev, Celje: 229/16
Stele France: 129/20, 154/14

Stenčas 3.a razreda na I. gimnaziji, Celje: 30

Stergar Janez: 221/9

Sterle Magda: 246/156

Sterle Olga: 246/34, 157

Stiplovšek Franc: 132/21

Stojan Elza: 45

Stopar Ivan: 135/16; 142/13; 152/15, 16; 153; 156/13; 161/14; 182/14; 220/23; 229/22

Stopinje, Celje: 210

Strakatý Jan: 246/158

Strašek Heda: 50

Strašek Mojca: 74

Straus - Bračko Stana: 131/7

Stritar Josip (1836-1923): 86, 144, 235/17
Stritar Josip (učitelj): 246/159

Strmec pri Celju: 21

Strmecki Lev: 235/105, 236/20, 237/9, 238/82

Strmecki Vera: 235/20; 238/83, 105

Strmšek Pavel: 24/30, 32; 132/17; 239/24

Strohsack Boris: 131/1, 135/10

Strokovna komisija URSJ za Slovenijo, Ljubljana: 246/160

Studenci pri Mariboru: 246/87

Studenice pri Poljčanah: 160/1, 246/24

Stupica Anton: 16; 17; 24/15; 25/18, 19; 129/1-24; 132/20, 21; 152/21; 235/106; 238/84

Suhadolnik Stane: 112/24

Svet za kulturo in znanost SOb Celje: 156/34

Svet za prosveto in kulturo LRS, Ljubljana: 113/28

Svet za prosveto in kulturo MLO oz. ObLO Celje: 25/1, 113/28 Svet za prosveto in kulturo OLO Celje: 113/29

Svit, Celje: 85

Sv. Jurij ob Taboru: gl. Tabor v Savinjski dolini Szymański Stanisław: 161/13, 164, 249

Šalej Bogdan: 56, 71, 73

Šaleška dolina: 152/3

Šali Severin: 235/107

Šanda Dragan: 247/8

Šanda Janez: 100/6

Šantel Avgusta: 240/11

Šantić Aleksa: 235/9

Šara Alja: 78

Ščuka Cvetko: 220/36

Šentandraž nad Polzelo: gl. Andraž nad Polzelo

Šentjungert pri Celju: 152/29, 161/25

Šentjur pod Rifnikom: 152/19, 181

Šentpavel pri Preboldu: gl. Prebold

Šetinc Franc: 246/161

Šetinc Madita: 221/5

Šijanec Fran: 24/13, 25/6, 129/121

Šilih Gustav: 225/2

Širca Olga: 129/22, 25, 26

Širok Albert: 235/108

Škerlj Božo: 238/85

Škale pri Velenju: 246/195

Škerlak Francka: 246/9

Škofijski arhiv, Ljubljana: 246/40

Šlandri (družina): 152/18

Šlander Slavko: 132/3; 156/23; 182/23; 220/38; 223/23

Šlebinger Janko: 92; 154/6; 246/31, 162

Šlibar Vladimir: 220/31

Šmarje pri Jelšah: 106; 246/195, 201

Šmarjeta pri Rimskih Toplicah: 109; 170; 246/195

Šmiglova zidanica, Grajska vas v Savinjski dolini: 223/15

Šmihel nad Mozirjem: 96; 235/27, 44, 101, 112

Šnuderl Makso: 246/163

Šola za trgovske učence, Celje: 24/31; 152/25

Šoštanj: 21; 104; 143

Špindler M.: 246/146

Špindler Vekoslav: 89; 246/27, 155

Špur Katarina: 246/165

Šrepel Milivoj: 140/10

Šrol Franc: 21/2

Štajersko: gl. Slovensko Štajersko

Štancer Milan: 28

Štefan Florika: 141

Štifter Božidar: 116; 148         

Štingl Vera: 57

Štolfa Franc: 223/9

Štore pri Celju: 152/28; 223/7

Štoviček Vladimir: 113/31; 152/21; 235/109

Štravs Berta: 239/25

Štrbenk Darinka: 238/105

Štrukelj Janko: 24/35; 25/5

Študijska knjižnica, Celje: 87/2; 135/5

Študijska knjižnica, Kranj: 246/19

Študijska knjižnica, Novo mesto: 246/29

Šumer Anica: 246/166

Šumperk: 241

Šumrada Janez: 221/2, 8-10

Šušteršič Zvonimir: 140/4

Tabor v Savinjski dolini: 239/47

Tagore Rabindranath: 236/13

Tatenbach Johann Erasmus: 188

Taufer Nika: 247/11, 17

Taufer Vida: 247/1-22

Teden domačega filma, Celje. 220/9; 223/18; 229/14

Tedenska tribuna, Ljubljana: 247/22

Teharje: 179

Teply Bogo: 25/4, 113/32

Terčak Stane: 24/12, 23; 25/17; 131/10; 132/3; 142/5; 152/24; 161/22, 23; 238/86
Terček Janez: 81

Tiskovna zadruga, Ljubljana: 246/167
Tito: gl. Broz Josip - Tito
Titovo Velenje: 152/16; 223/3; 246/195

Tok mladih misli, Celje: 198

Tomaževič Blaž: 238/87

Tomažič Jože: 232/5

Tomič Josip Eugen: 152/8

Tominšek Josip: 25/7; 228/1

Topolovšek Ivan: 18

Topolovšek Josip: 11

To smo mi, Celje: 209

Tostovršnik Anton - Revs: 131/10

Tovarna emajlirane posode, Celje: 182/12
Tovornik Danica: 161/10

Tratnik Fran: 17

Tratnik Zoran: 220/32, 229/9

Traven Janko: 25/12; 112/8, 12; 113/33
Trdan Tone: 238/88

Trdina Ivan: 246/26

Trdina Janez: 112/11

Trdina Nina: 238/89

Trdina Silva: 235/110, 238/90, 246/168
Trebar Marko: 131/4

Trebičnik Olga:2l8; 235/111, 130, 130 a; 238/91

Tretja osnovna šola, Celje: 239/26

Triglav, Gradec: gl. Slovensko akademsko tehniško društvo

Triglav, Gradec

Trinko Ivan: 246/169
Trogar Pavla: 246/170

Trst: 117; 140; 235/144; 236/25; 246/24 o

Trstenjak Davorin: 7/4

Trubar Primož: 25/19; 122; 140; 246/23, 46

Tudi mi, Celje: 45

Tuma Henrik: 246/171

Turkuš Jože: 120/3

Turner Pavel: 98/2, 246/32

Tygodnik Ilustrowany, Warszawa: 249/2

Učilnica št. 33, Celje: 199

Učiteljišče šolskih sester, Maribor: 240/19

Učiteljska tiskarna, Ljubljana: 246/172

Udri, Celje: 19

Uhersko Hradište: 241

Uhliř Hugo: 238/92

Ukmar Vilko: 129/23

Ulrik II. Celjski: gl. Celjski Ulrik II.

Umek Ivo: 51

Umek Lojze: 182/18

Univerzitetna knjižnica, Maribor: 247/8

Urbani Umberto: 246/137

Utrinki, 2, razr., Celje 1958/59: 74

Utrinki, 3. razr., Celje 1958/59: 76

Utrip, Celje: 203

Vahen Damjan: 235/47; 238/11, 93
Vajd Franjo: 235/113

Valenčak Marija: 52

Vavpotič Ivan: 235/5, 236/2

Veber Marjan: 152/26, 27; 156/22

Večer, Maribor: gl. Časopisno podjetje Večer, Maribor
Večernik, Maribor: 154/29; 181/2

Velenje: gl. Titovo Velenje

Velenjski grad: 152/16

Veličko: gl. Hafner Lojze - Veličko

Veljković - Puncer Dragica: gl. Puncer - Veljković Dragica
Verbič Valentin: 130

Verdev Franc: 60

Verlaine Paul: 247/5

Veronika Deseniška: gl. Deseniška Veronika
Vervega Anica: 52

Vesna, Dunaj - Celje: 156/9

Videčnik Aleksander: 229/17

Videmšek Arkadij: 12

Vidic Fran: 168; 169; 246/36, 174

Vidic Josip: 166; 167

Vidmar Josip: 246/17

Vienac, Zagreb: 140/10

Viher Miran: 238/95

Vinković Hinko: 246/175

Virant Stanko: 225/3; 235/116; 238/96
Vischer Georg Mathäus: 156/13

Vodušek Valens: 129/24

Voje Ignacij: 220/22; 221/6

Vojnik pri Celju: 130; 132/12; 227
Volfová Slavica: 246/176

Vošnjak Bogumil: 193

Vošnjak Josip: 100/2

Vošnjak Mihael: 100/4; 143; 193

Vovbre: 154/20

Vrabl Alenka: 115; 132/16

Vrabl Niko: 91; 124

Vrabl Tone: 80

Vratanar Jože: 37

Vrčon Branko: 235/117; 238/97

Vrečar Rajko: 113/34; 219

Vreže Jurij: 118; 132/24; 220/39

Vrhovec Stane: 235/118

Vrhovnik Ivan: 246/177

Vrtec, Ljubljana: 140/16

Vudler Zoran: 131/3; 132/9

Vurcer Jože: 223/14, 229/3

Vzhajajoče zvezde, Celje: 77

Wambrechtsamer Anna: 134

Warszawa: 164; 249

Weixl Vilko: 144

Wendel Hermann: 246/178

Wester Josip: 112/5, 16; 17; 113/35; 235/46, 119; 246/4, 24, 246, 179

Wudler Borivoj: 38

Zabeo - Buzzaccarini Maria Pia: 246/181

Zabeo Kamilo: 246/180

Zagajšek Drago: 34

Zagreb: 246/28, 43, 189, 190

Zajc - Cizelj Ivanka: 229/15

Zaječar: 176

Zakrajšek Mileva: 238/98

Zakršnik Franc: 76

Založba Obzorja, Maribor: 158/pril. 3; 235/88, 150; 238/26; 246/135; 247/14

Založnik Janko: 239/39

Zamudnik, Celje: 82

Zarja, Celje 1955/56-1956/57: 61
Zarja, Celje 1958/59: 72

Zarnik Nikolaj: 246/182

Zavod za socialno zavarovanje LRS, Ljubljana: 235/48

Zavod za spomeniško varstvo LRS, Ljubljana: 114/4

Zavod za zaščito avtorskih malih pravic, Ljubljana: 238/13, 99
Zedlitz Johann Christian: 243/3

Zelenko Karel: 25/9

Zemljič Branko: 235/120

Zepič Ljudevit: 126/26

Zgodovina slovenskega slovstva, Trst: 235/140
Zgornja Dravinjska dolina: 220/31

Zgornje Sotelsko: 146

Zidanšek Jakob: 246/183

Zidanšek Miloš - Vencelj: 229/2

Zlatarna, Celje: 182/11

Zola Emile: 235/132

Zorman Ivan: 246/184

Zupanc Lojze: 235/121

Zupančič Ana: 239/27

Zupančič Ivan Anton: 165

Zupančič Ivanka: 239/28

Zupančič Beno: 235/49, 122; 238/14, 100

Zupančič Jože: 152/6; 182/19; 229/11

Žalec: 178, 219

Žarki, Celje: 47

Železarna Štore: 223/7

Ženeva: 121

Ženska nižja gimnazija, Celje: 239/53, 57

Žensko društvo, Maribor: 240/5, 30

Žerjav Borut: 235/123, 132, 133; 238/101

Žičkar Josip: 100/5

Žmavc Ivan: 246/37, 67, 185

Žmavc Jakob: 165

Žmavc Janez: 178; 135/17; 156/25

Žmitek Peter: 246/186

Žmitek Valentin: 246/187

Žnidaršič Venče: 238/102

Žovneški Kondrad I.: 160/2

Žuboreči vir, Celje: 54

Župančič Ana: 235/124

Župančič Jože: 224; 235/125; 238/103; 239/2, 29

Župančič Oton: 112/7; 246/14, 15, 38


 

PROVENIENČNO KAZALO

Imena oseb in korporacij, od katerih je knjižnica (kot dar, z nakupom, z zamenjavo) dobila v katalogu popisano gradivo, niso zajeta v imenskem kazalu. Na nje opozarja to provenienčno kazalo. Pač pa v provenienčnem kazalu ni imen krajev, kjer te osebe prebivajo, oz. kjer korporacije delujejo.

Anton Aškerc (1910-): 170, 183
Aškerčev zbornik, Celje: 112, 113

Bauman Ivanka: 178

Bezenšek Dominik: 125

Bizjak Zvonko: 245

Blaznik Pavle: 22

Boršnik Marja: 108, 109; 110, 246, 247

Celjski zbornik: 24, 25, 131, 132, 135, 142, 146, 152, 153, 156, 161, 164, 182, 220, 221, 223, 224, 229, 249
Cvetko Drago: 145

Debelak Zofija: 106, 107
Debič Dane: 176, 219

Dediči Ivana Malgaja: 181
Dediči Josipa Rakeža: 10
Dediči Srečka Puncerja: 154
Dobrovoljc France: 222
Dolar Jaro: 133

Dolenc Jože: 195

Gerlanc Bogomil: 3, 99, 100
Gimnazija, Celje: 28-85, 196-213
Glazer Janko: 159

Glinšek Danica: 86

Grobelnik Gustav: 127, 228

Hribernik Franc: 101-104

Jordan Vinko: 122

Jugoslovanska avtorska agencija, enota za SRS, Lj. : 242

Karić Ž. Vladimir: 250
Kislinger Juro (1931-): 214
Kraševec Janez: 245

Kroflič Jože: 117, 130
Krušič Franjo: 13

Kusterle Peter: 5

Lekše Jože: 96

Levstik Franka: 235, 238

Levstik Jela: 237, 240

Levstik Vera: 1, 3, 4, 236, 239

Lipužič Matija: 2

Luževič Jelka: 179

Maleš Miha: 147

Mauer Franjo: 185, 227

Mayer Marija: 143

Mohorjeva družba, Celje: 134

Napotnik Neža: 6, 151, 157

Nemanič Milan: 180

Novačan (r. Mahen) Josipina: 226

Novak Minka: 97, 98

Novak Vlado: 89, 94, 97, 98, 141, 154/30, 249

Odbor za obnovo Aškerčeve domačije, Celje: 114

Okrajni ljudski odbor, Celje: 162

Okrožni zbirni center za kulturnozgodovinske predmete, Celje: 7, 8, 14, 15, 95, 119, 120, 121, 243, 244

Orožen Božena: 225

Orožen Janko: 11, 18, 160, 193, 215
Osterc Damjana: 217

Ostruh Ivica: 145

Perc Martin: 186-192

Plavec Ema: 140, 148-150

Podjavoršek Albin: 184, 216

Pokrajinski muzej, Celje: 126, 137, 139
Pustoslemšek Rasto: 93, 116, 150

Ravbar Ciril: 19, 144

Rode in Martinčič, Celje: 5
Roš Fran: 12, 150, 154

Roš Mirko: 155

Skoberne Georg: 186, 243, 244

Skupščina občine Celje: 158

Slovensko ljudsko gledališče,
Celje: 194, 230-234

Sluga Pavla: 12

Sojáková Libuša: 241

Stupica Anton: 10, 16, 17, 23, 129

Šlebinger - Ilich Zora: 92

Študijska knjižnica, Celje: 87/2

Študijska knjižnica, Maribor: 123, 128, 136

Trubarjev antikvariat, Ljubljana: 3, 111, 138, 186-192

Vidic Milica: 166-169, 177    
Vrabl Alenka: 115, 124

Vrabl Niko: 91

Žmavc - Baran Ivanka: 165

 

SPOMINU UČITELJEV IN PRIJATELJSKIH VZPODBUJEVALCEV JANKA GLAZERJA

IN ALFONZA GSPANA


 

Uvodna pojasnila

Zbirka rokopisov, ki jo hrani Knjižnica Edvarda Kardelja v Celju v svojem oddelku za raziskovalno delo, ni ne po obsegu (številu bibliotečnih enot) ne po vsebini tako bogata, kakor sta enaki zbirki v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, ki sta že v dobršni meri prezentirani zainteresirani javnosti v tiskanih katalogih (zbir-ka NUK Lj doslej v 6 zvezkih, izdanih med 1975 in 1980, zbirka UD Mb v 2 zvezkih, izdanih 1978 in 1983). To je razumljivo, saj sta zbirki v omenjenih dveh knjižnicah nastajali dolga desetlet­ja, celjska zbirka pa se je začela oblikovati šele po drugi svetovni vojni, ko je bila leta 1946 ustanovljena Študijska knjižnica v Celju, katere delo se zdaj nadaljuje v ustreznih od­delkih Knjižnice Edvarda Kardelja v Celju (v oddelku za študij, zlasti pa v oddelku za raziskovalno delo).

Po vsebini je fond te zbirke pretežno pokrajinsko domoznan­skega značaja (rokopisni dokumenti o družbenem, zlasti kultur­nem, slovstvenem in raziskovalnem razvoju celjske krajine). Ka­kor ostalo gradivo v celjski knjižnici pričajo tudi rokopisi, da razvoj celjske krajine ni bil odtrgan od organske celote, saj govore tudi o deležu in prispevku tega dela Slovenije v sloven­skem narodnem razvoju ter o odpiranju vrat in oken širšim druž­benim in kulturnim tokovom. Marsikatero od teh manuskriptnih bibliografskih enot bodo prav gotovo želeli videti in uporabiti ne le lokalni ampak tudi drugi kulturni zgodovinarji ter preuče-valci slovenskega družbenega razvoja. Tega mnenja so bili tudi pristojni organi RSS, t. j. PORS za družbene vede oz. Znanstve­nega instituta Filozofske fakultete v Ljubljani, ki so na pred­log zbora raziskovalcev s področja bibliotekarstva z dne 23. 11. 1982 in NUK kot koordinatorja tega URP uvrstili to delo v razis­kovalni program za leto 1983, nato pa tudi še za naslednje leto 1984.

daljno zgodovinsko preteklost segajo samo nekateri rokopisi iz celjske zbirke, a še ti le s svojo vsebino. Nastali pa so vsi v 19. in v 20. stoletju, mnogi celo v prav bližnji preteklosti. Arhivarji in bibliotekarji želimo z zbiranjem in ohranjanjem ter z bibliografskimi prezentacijami nuditi gradivo za vsakršne raziskave, ki bodo pokazale pravo (večjo ali manjšo) pomembnost posameznih rokopisnih dokumentov.

razvrstitvi rokopisov so še vidni sledovi razmer, v kate­rih je zbirka nastajala in ki niso bile vselej dovolj primerne za normalen razvoj. V prvih treh desetletjih, ko so se morali knjižničarji ubadati predvsem z osnovnimi prostorskimi, kadrovskimi in organizacijskimi vprašanji, so imele splošno izobraževalne naloge prednost pred raziskovalnimi in domo­znanskimi. Analogno temu je zbiranje in urejanje tiskanega knjižničnega gradiva v tolikšni meri zavzemalo delovni poten­cial bibliotekarjev, da so se lahko le v preostalem času neko­liko ukvarjali tudi z rokopisnim in drugim neknjižnim gra­divom. V takih razmerah ne zbiranje ne urejanje in bibliotekarska  obdelava tega gradiva  nista  mogla


 

biti dovolj sistematična in dovolj učinkovita. Tudi po letu 1967, ko so bili v novem knjižničnem poslopju zagotovljeni po­sebni prostori za specialne zbirke in za raziskovalno delo, sprva ni bilo mogoče namestiti strokovnjaka, ki bi se ves svoj delovni čas ukvarjal predvsem s temi nalogami. Bibliotekar, ki se je leta 1976 lotil tega posla kot svoje osnovne delovne nalo­ge, je bil še vedno preobložen z različnimi nalogami, saj je bil sam za urejanje vseh 11 specialnih zbirk z dokaj raznoliko vse­bino in še za delo na domoznanski bibliografiji. Tako razdrob­ljeno razdajanje moči in dela pa ne more dovolj hitro dajati otipljivih rezultatov. Prvotne razvrstitve rokopisov tudi v definitivnem popisu nismo spreminjali. Naj ostane kot dokument razvoja! Preobsežno preurejanje zbirke bi še za nekaj časa odlo­žilo prezentacijo njene vsebine javnosti.

Ker v letih 1984 in 1985 ni bilo mogoče zbrati dovolj denarja za natis 1. snopiča v do takrat pripravljenem obsegu (Ms l do Ms 226, oz. do Ms 238), smo popis nadaljevali in popisali zlasti zapuščine Vladimira, Franke, Vere in Jele Levstik ter gradiva o Antonu Aškercu, ki ga je celjski knjižnici darovala dr. Marja Boršnikova. S tem je popis zajel gradivo do signaturne enote Ms 250. Sodimo, da s publiciranjem tako zaokroženega 1. snopiča kataloga ni mogoče več odlašati. Kulturna skupnost Slovenije je že tretje leto zapored odklonila svojo sofinancersko vzpodbudo, sicer ne zaradi vsebinskih in strokovnih pomislekov ampak le iz zunanjih formalno administrativnih razlogov, a to končnega stan­ja stvari ne spreminja. Spričo tega in spričo naglo naraščajočih cen ni mogoče misliti na tiskano izdajo, ampak se je treba zado­voljiti s skromnejšo razmnoževalno tehniko, ki ne more zagotovi­ti tolikšne preglednosti v prezentaciji popisa kot v tiskarni natisnjena knjiga, a bo vendarle dosegla glavni namen: informi­rala bo zainteresirane strokovne in raziskovalske kroge o vsebi­ni celjske zbirke rokopisov.

Z izdajo 1. snopiča kataloga svojih rokopisov, ki zajema vse doslej urejene in definitivno v zbirko uvrščene signaturne eno­te, se začenja tudi celjska knjižnica vključevati v slovenski narodni bibliotekarski program za javno prezentacijo specialnih (rokopisnih in drugih) zbirk iz večjih slovenskih bibliotek, ki naj zainteresiranim raziskovalcem olajša uporabo teh dokaj po­membnih, a doslej povečini le v internih kartotečnih katalogih evidentiranih unikatnih bibliotečnih fondov. Upamo, da bo kmalu mogoče v 2. (verjetno nekoliko manj obsežnem) snopiču na enak način prezentirati tudi novo rokopisno gradivo, ki ga je knjiž­nica pridobila v zadnjih dveh letih in ki ga bibliotekarji zdaj urejajo (zapuščina Frana Rosa, del zapuščine Antona Novačana in njegove vdove Josipine, zapuščina Alojza Bolharja ter še nekaj manjših konvolutov, ki tvorijo celoto bodisi po vsebini, bodisi po provenienci ) .

Opis rokopisov v tem katalogu se v osnovi ravna po načelih, ki so že uveljavljena v enakih katalogih rokopisnih zbirk NUK v Lj. in UK v Mb (gl. zgoraj v prvem odstavku uvodnih pojasnil), le v nekaterih posameznostih je nekoliko prilagojen signaturnemu stanju v celjski zbirki.


 

Bibliografski opis sestavljajo: signatura, osebna ali stvarna značnica, naslov ali poimenovanje enote, podatki o kraju in času nastanka rokopisa, po potrebi tudi še ostali podatki, n. pr.: tipkopis, prepis (v večini primerov gre za rokopis, zato to ni posebej navedeno), nazadnje pa še podatek o obsegu enote (števi­lo listov oz. kosov; ta podatek je označen z okroglim oklepa­jem). Pri opisih obsežnejših enot, ki vsebujejo pisma, kores­pondenco in drugo različno gradivo, so slednji podatki navedeni v vsebinski bibliografski anotaciji, a skrčeni na navedek o številu kosov in letnicah nastanka. Le kadar vsebuje enota le po eno pismo, je zaradi točnejše identifikacije povzeta iz pisma podrobna datacija.

Bibliografska anotacija navaja predvsem vsebino obsež­nejših enot, kot so zapuščine, zbirke pisem (v značnici navedeno osebno ali stvarno ime je pisec) in korespondence (v značnici navedeno osebno ali stvarno ime je prejemnik). Kadar so v signa-turni enoti obseženi tudi privezki in priloge, so dodani tudi opisni podatki o njih. Manj pomembni osebni dokumenti (n. pr. Legitimacije, uradna potrdila in pod.) ter tiski, ki so podrob­neje navedeni že v osebnih bibliografijah, so v tem katalogu zajeti le sumarno.

 

  V bibliografski opombi na koncu opisa signaturne enote so navedeni podatki o provenienci (o zadnjem nahajališču ali lastniku pred vključitvijo v knjižnično zbirko), o načinu (dar, nakup, zamenjava) ter o času pridobitve, o izročitelju ali po­sredniku in podobno. Prav na koncu je pri nekaterih enotah nave­den tudi podatek, kje je bil tekst signaturne enote publiciran. V publiciranih bibliografskih delih doslej enote iz celjske zbirke niso bile navajane, zato tudi referenc o takih navedbah v tem katalogu ni.

katalogu so uporabljene razen ustaljenih kratic iz SBL, iz Slovenske bibliografije 1945 - 1985 in iz priročnikov za bibli­ografski oz. kataložni opis še naslednje kratice:

AB                   Aškerčeva bibliografija

AZb                 Aškerčev zbornik 1957

CeZb               Celjski zbornik 1951 - ....

KEK Ce          Knjižnica Edvarda Kardelja v Celju

NUK Lj           Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani

OZC Ce          Okrožni zbirni center za kulturnozgodovinske predmete v Celju

ŠK Ce             Študijska knjižnica v Celju

ŠK Mb            Študijska knjižnica v Mariboru

UK Mb           Univerzitetna knjižnica v Mariboru

ZA Ce             Zgodovinski arhiv v Celju.


 

Ms 1

AŠKERC Anton

    Pismo Lavoslavu Gregorecu. - Velenje 4.4.1885 (1)


Vera Levstik iz Celja. Dar 14. 10. 1947.Ms 2

CANKAR Ivan

    Pismo Hinku Smrekarju. - Dunaj 22.8.1906. (1)


Matija  Lipužič iz Celja. Nakup 9.6.1948.Ms 3

DEČKO Ivan

    Ostanki zapuščine.


Vsebina: 1. Govori (1878-1880, 51  str.).  2.  Govori  in članki (obj. v SN  1884, 97 str.).  3.-14.  Osnutki  in  zapiski (delno stenografirani, nedat., 12  listov.). 
15. Odlomki  iz raznih del <= citati iz čtiva>,  (1873-1883, 123 str.). 16. Članki, priobčeni v raznih časnikih (1879-1884, 449 str.).


Vera Levstik iz Celja. Dar 5.3.1948.  Bogomil  Gerlanc  iz Ljubljane. Dar 18.5.1948. Trubarjev antikvariat iz  Ljubljane. Zamena 17.2.1967


Ms 4

SLOVENSKI dijak v lažnjivi obliki. Uredil Franc Simonič. Izdal in tiskal <= pisal> Ivan Dečko. 1.-3. tečaj. - Maribor 1874-1875. (1)


Vera Levstik iz Celja. Dar 5.3.1948.


Ms 5

DANTE Alighieri

    Božanska komedija : Vice XXX. in XXXIII. spev. <Prevajalec ni znan, ok. 1890>. (2)

Iz arhiva likvidirane tiskarne Rode in Martinčič  v  Celju.  Dar 11.6.1948, posredoval Peter Kusterle iz Celja.


Ms 6

NAPOTNIK Josip

    Pesmi. <Iz rokopisne  zapuščine  pretipkala  avtorjeva  vdova Neža Napotnik. - Celje 1950>. (31)


Neža Napotnik iz Celja. Dar 7.2.1950.


Ms 7

SLOVARČEK za slovensko uradovanje duhovnikov. <Gradivo>.

Vsebina: 1. Lavrencij Herg: koncept 2 pisem Davorinu Trstenjaku (1 list, 1883-1886). - 2. Lavoslav Gregorec: načrt za slovarček v prepisu Lavrencija Herga (1, nedat.). - 3. Lavrencij Herg: osnutek za naslovnik (1, nedat.). - 4. Davorin Trstenjak: pismo neimenovanemu naslovniku, najbrž Lavoslavu Gregorecu (1, 1888).


Tiskane priloge: 5. R<aiČ> B<ožidar>: Slovarček na pomoč narodnemu duhovništvu v slovenskem  uredu. Maribor 1872. (1). - 6. Anton Globočnik in Fran Levstik:  Nauk  slovenskim županom. Ljubljana 1880. (1)

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 8

NABOŽNE pesmi. - (Solčava)

    <Brez naslovnega lista. Str. 1-13 zapisal  (Maroušnik  Bartl) (1822), boh.; str. 14-20 zapisal (Gregor Pirečnik) (1832), gaj.> (1)

Priloge:  1.  Pismo  Mice  Knezice  Meti  Maroušnici  (1, nedat., gaj.). - 2. Zapis štirivrstiČne pesmi Češena s'  Maria  (1 , nedat., gaj.).

Iz zbirk OZC v Celju. Dar. 31.12.1947.

 

Ms 9

LJUDSKI živinozdravniški recepti. - Bačna <Bočna? Brez

    naslovnega lista. Zapisali: (Jerezh Balantin, Caspar Poscheneu), 1. polov. 19. stol., boh. in Franc Čadež, 2. polov. 19. stol., gaj.>

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 10

RAKEZ Josip
    Dva govora.

Vsebina : 1 . Govor v Slovenskem akademskem društvu Triglav v Gradcu ob Prešernovem rojstnem dnevu. - <med 1884 in 1890>. (1) - Govor na zboru slovenskih zdravnikov. - <1910 ?>. (1)

Dediči Josipa Rakeža iz Šmarja pri Jelšah. Dar 9.2.1950, posredoval Anton Stupica iz Celja.


Ms 11

TOPOLOVŠEK Josip

    Slovenske šolske naloge ... - 1870-1875. (6)

Janko Orožen iz Celja. Dar 25.4.1958.


Ms 12

VIDEMŠEK Arkadij

    Pesmi. - <Celje 1914-1916>. (2 zvezka).

Pavla Sluga iz Celja. Dar 6.6.1950, posredoval Fran Roš iz Celja.


Ms 13

PISMA slovenskih pisateljev gimnazijcem v Žalcu.


Vsebina: 1 L<ovro> Kuhar - Prežihov, Kotlje 6.1.1946 (1) - 2. Fr<an> S. Finžgar, Ljubljana 5.3.1946. (1) - 3. Ksaver Meško, Sele. 25.11.1946. (1)


Franjo Krušič iz Celja. Dar 26.6.1950.


Obj.: 1. Prežihov zbornik 1957, str. 72.


Ms 14

LJUDSKE nabožne pesmi. <Pisec in kraj zapisa neznana. 1. polov. 19. stol., boh.> (1)

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 15

KARLIN Alma Maksimilijana

    Dve voščili : 1. 29.3.1929. (1) - 2. nedat. (1) <Nemški priložnostni pesmi in akvarel oz. barvna risba.>

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 16

NAPOTNIK Ivan

    Pisma Antonu Stupici. (5, 1946-1959)

Anton Stupica iz Celja. Dar 30.7.1959.


Ms 17

TRATNIK Fran

Pisma Antonu Stupici. (4, 1951-1956)

Anton Stupica iz Celja. Dar 30.7.1959.


Ms 18

TOPOLOVŠEK Ivan

    Pismo (neznanemu) baronu. - Wien 29.6.1913 (1)

Janko Orožen iz Celja. Dar 24.9.1959.


Ms 19

UDRI. Borec in zatočišče teptanih študentov : Leto II, št. 1. - Celje 29.11.1926. ( 1 )

Ciril Ravbar iz Celja. Dar 21.3.1951.


Ms 20

BLAZNIK Pavle

    Gradivo o slovenskih znanstvenikih, diplomatih in umetnikih, ki so delovali na Dunaju. <Iz avstrijskih arhivskih virov izpisal Pavle Blaznik.-1947-1948.Tipkopis.>


Vsebina: 1. Briccius Preprost de Cilia. 5 listov (1). -2. Paul von Oberstein. 8 listov (1). - 3. Matija Hvale (Qualle) in Matevž Langus. 1 list (1).


Pavle Blaznik iz Celja. Dar 26.11.1949.


Ms 21

GREGOREC Lavoslav

    Brzojavke dr. Lavoslavu Gregorecu ob prestavitvi iz Maribora v Novo cerkev <=Strmec pri Vojniku> 29.3.1885.

Vsebina: 1. Fara in občina Cirkovci. (1). - 2. <Franc> Šrol in <Ivan> Kukovec, Ljutomer. (1). - 3. Čitalnica v Ormožu. (1) - 4. Čitalnica v Šoštanju. (1)

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 22

CHARACTERES chymici. <Latinska imena kemijskih elementov s

    simboli J. Daltona ( 1766.1844) in M.A. Godena (1804-1844). Zapisovalec in kraj zapisa neznana, sreda 19. stol.> 2 lista. (1)

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 23

SIRK Albert

    Potrdilo o sprejemu izkaznice za pooblaščenca Komisije za ugotovitev škode na kulturnozgodovinskih predmetih Slovenije. - <Celje> 17.8.1945. (1)

Anton Stupica iz Celja. Dar 26.11.1951.


Ms 24

CELJSKI zbornik 1951. - Tipkopisi prispevkov.

Vsebina : 1. Anton Aškerc, <prof.> : Uvodna beseda. 1 list. (1). - 2. Franjo Baš: Celjski grofi in njihova doba. 14 listov. (1).- 3. Janko Orožen: Fevdalno omrežje v srednjem in spodnjem Posavinju. 21 listov. (1). - 4. Modest Golia: obrtniško življenje v preteklosti. 21 listov. (1). - 5. Janko Orožen: O nastanku rudarstva in industrije v Celju in njegovem zaledju. 13 listov. (1). - 6. Lojze Kač: Hmeljarstvo v Savinjski dolini. 20 listov. (1). - 7. Dušan Beg: postanek in zgradba celjske kotline. 4 listi. (1). - 8. Alojzij Bolta: Srebrni rimski svetilki iz Šentjurja pri Celju. 5 listov. (1). - 9. France Kotnik: Letnice. Potašnica. 6 listov. (1). - 10. Vlado Novak: Delež celjskega okoliša v razvoju slovenskega slovstva. 34 listov. (1). - 11. Janko Orožen: O delavskih stavkah v naših glavnih premogovnih revirjih. 6 listov. (1). - 12. Stane Terčak: I. štajerski bataljon v letu 1941. 11 listov. (1). - 13. Fran Šijanec: Celjska leta slikarja Alberta Sirka. 11 listov. (1). - 14. Bogomil Gerlanc: Ivan Napotnik. 10 listov. (1). - 15. Anton Stupica: Napotnik - človek in umetnik. 8 listov. (1). - 16. Konrad Fink: Dr. Anton Schwab. 15 listov. (1). - 17. Vladimir Levstik: Smreka na gori. 1 list. (1). - 18. Janko Moder: Prepozno pismo. 14 listov. (1). - 19. Fran Roš: Svoboda. 1 list. (1). - 20. Julija Bračič: Jarmenče. 14 listov. (1). - 21. Josip Napotnik: Ex Ponto. 16 listov. (1). - 22. Fran Roš: Njene oči. 8 listov. (1). - 23. Stane Terčak: Zaseda v Gračnici. 7 listov. (1). - 24. Vladimir Levstik: Omnia meamecum porto. 1 list. (1). - 25. Fran Roš: Kapitan Marko. 2 lista. (1). - Ksaver Meško: Pred šestdesetimi leti. 5 listov. (1). - France Frece: Horvatov svet. 10 listov. (1). - 28. Angelos Baš: Celje in njegova pokrajina v 15. stoletju po pričevanju sodobnikov. 11 listov. (1). - 29. Vlado Novak: Zadnje Slomškovo pismo Bleiweisu. 4 listi. (1). - 30. Pavel Strmšek: Celjski literarni almanah. (Ilustrovani narodni koledar 1890-1914). 5 listov (popolna varianta) + 3 listi (prva, nepopolna varianta). (1). - 31. Gustav Grobelnik: Osemdesetletnica v nižjem trgovskem šolstvu v Celju. 5 listov. (1). - 32. Pavel Strmšek: Šolske kronike celjskega okraja. 2 lista. (1). - 33. Bogomil Gerlanc: Bernekerjeva zapuščina v Celju. 2 lista. (1). - 34. Alojzij Bolta: O letošnjih arheoloških izkopavanjih v Celju in Gotovljah. 6 listov. (1). -35. Janko Štrukelj: Razvoj tekstilne industrije v Celju in okolici. 13. listov. (1). - 36. Popravki. Pregled vsebine. 7 listov. (1 ) .

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar. 31.3.1952.


Ms 25

CELJSKI zbornik 1951. - Uredniško gradivo in korespondenca. Vsebina :


I. Korespondenca: 1. Riko Jerman Gustavu Grobelniku (1, 1950) ; priložena kopija dopisa Ministrstva za finance LRS z dne 143.6. 1951 z dovoljenjem, da sme Svet za prosveto in kulturo MLO Celje odpreti tekoči račun za izdajo zbornika. - 2.-s Srečkom Brodarjem (3, 1951). - 3.- s SKUD France Prešeren v Celju (1,
1951). - 4. - s Franjem Bašem, Bogom Teplyjem, Vladom Cizljem (16, 1951) ; priloga: 3 fotografije votivnega oltarja na Ptujski gori. - 5. - z Jankom Štrukljem (2, 1951). - 6. - s Franjom Šijancem (4, 1951). - 7. - z Josipom Tominškom (4, 1951). - 8. - z Lojzetom Kačem (4, 1951). - 9. - s Karlom Zelenkom (7, 1951). - 10. - z Bogomilom Gerlancem (4, 1951). - 11. - z Vladimirom Levstikom (1, 1951). -12.- z Jankom Travnom (1, 1950). - 13. Fran Roš Vladu Novaku (1, 1951).


II.        Neobjavljeni prispevki: Karel Martinov <ps. = Karel Klančnik> : Ustvarjalna poema 1947-1951. 10 str. (1). - 15. K. Martinov <ps. = Karel Klančnik> : Jesenska romanca. 2 str. (1). - 16. Janko Kač: Savinjski hmelj pred vojno in po njej. 7 listov. (1). - 17. Stane Terčak: Najvažnejši dogodki na celjskem območju v l. 1934-1945. 14. listov. (1). - 18. Anton Stupica: Uničene umetnine v Celju. 2 lista. (1). - 19. Anton Stupica: Maksimilijanova cerkev in Trubarjev gaj. 2 lista. (1).


Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 31.3.1952.


Ms 26

GREGOREC Lavoslav

    Korespondenca II.

Vsebina: 1. Ida Komel pl. Sočebran (1, 1893). - 2. Evgen Lah (1, 1903).

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 27

HRASTNIK Franc

    BUKVE skrivniga razodenja sv. Janeza. Ali bukve od štirih poslednjih reči ... (Lete bukve so popisane v tem leto <!> 1897. Katere je spisav Hrastnik Franc Vskornim <= v Skornem). <Prepis prevoda iz Martina Cochema Bukve od Shtireh poslednih rezhi.>

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 28

NAŠE delo. Glasilo literarne družine Srečka Kosovela na I.

    gimnaziji v Celju. <Urednik ni podpisan. Sodelavci: Drago Hribar, Matjaž Kmecl. Milan Stancer, Jože Maček in dr.>. Št. 1. <edina, 1949 >. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952.


Ms 29

LITERARNI poskusi nižješolcev na I. gimnaziji v Celju : 2.b -1950-1951. 14 listov. (1)


Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952.


Ms 30

STENČAS 3.a razreda na I. gimnaziji v Celju. - 1949-1950, št. 1-8. 8 listov. (1)


Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952.


Ms 31

BRSTIČI. Razredni časopis 4.b, 5.b, 6.a, 7.a in 8.a razreda na I. gimnaziji v Celju. 1.-5. letnik. 1950/51-1954/55. Uredniki: Ivan Seničar, Branimir Dolinšek,             Marjan Kunej, Franc Dobnik, Ivana Baloh. - 15.snopičev.     <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952, 31.8.1953, 30.6.1954, 1.9.1955.


Ms 32

NOVI brstiči. Razredni literarni list 5.a, 6.a in 4.a <= 8.a> razreda na I. gimnaziji v Celju. Urednici: Marjetka Pevec (1-2), Mihaela Ježovnik (3). -                             1955/56-1958/59. 3 snopiči. <Tipkopis . >

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956, 21.7.1957, 28.7.1959.Ms 33

SPOMINI z gora. Izdaja družba planincev "Joža Čop" na I. gimnaziji v Celju samo za svoje člane. <Urednik: Pavč Blaznik.> - 1. letnik 1951/52. 5 snopičev. (1).     <Tipkopis z risbami in fotografijami.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952.


Ms 34

NAŠ glas v ta čas. Glasilo 5.a razreda na I. gimnaziji v Celju Urednika. Kmecl Matjaž in Zagajšek Drago. - 1949/50, št. 2,   3-4, 5, 6-7. 4 snopiči. <Tipkopis. -         Št. 1 je imela obliko stenčasa in se ni ohranila.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952.


Ms 35

IVERI. Glasilo 6.b razreda na I. gimnaziji v Celju. Urednik: Berti Savodnik. 2. letnik, 1950/51, št. 1-2. 2 snopiča. <Tipkopis. >

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952.


Ms 36

MI vstajamo. Glasilo 7.c in 8.c razreda na I. gimnaziji v Celju. Odgovorna urednika: Janez Hočevar in Bert Savodnik. Leto 1, 1951/52, št. 1-2 <po 2 primerka> ;     leto 2, 1952/53, št 1,3. 6 snopičev. <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952, 31.8.1953.


Ms 37

MLADI literat. Glasilo 4.a in 5.a razreda na I. gimnaziji v Celju. <Uredila Ivana Baloh in Jože Vratanar.> Leto 1-2, 1950/51 -1951/52. (2). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952.


Ms 38

OCVIRKI. Izdaja 7.a na I. gimnaziji v Celju. <Uredili Matjaž Kmecl, Borivoj Wudler in dr.> 1952-1952, št. 2,3. (2). <Tipkopis. >

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952.


Ms 39

DROBCI. Literarni list 5.c, 6.c in 7.c razreda na I. gimnaziji v Celju. Uredila Novak Ivan in Rupnik Tone. Leto 1-3, 1951/52- 1953/54. (6). <1. št. 1. letnika             (1951/52), izšla pod naslovom DIM, v tem kompletu manjka.> <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 27.9.1952, 31.8.1953, 30.6.1954.


Ms 40

METULJČEK. Glasilo 6.b, 7.b in 8.b razreda na I. gimnaziji v Celju. <Uredili Breda Pižmoht in Majda Sevšek.> Leto 1-3, 1953/54-1955/56. (6). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 30.6.1954, 1.9.1955, 2.7.1956.


Ms 41

MLADE misli. Glasilo mladih literatov 4.a razreda na I. gimnaziji v Celju. <Uredil Alojzij Leskošek.> Leto I, 1953/54, št. 1-2 <po 2 primerka>. (4)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar. 30.6.1954.


Ms 42

GLAS mladih. Glasilo 6.c in 7.c razreda na I. gimnaziji v Celju. <Uredil Anton Knez). Leto 1-2, 1953/54-1954/55. (7)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 30.6.1954, 1.9.1955.


Ms 43

IZVIR. Glasilo 6.b, 7.b in 8.b razreda na I. gimnaziji v Celju. Odgovorni urednik Saša Kokol. Leto 1-3, 1953/54-1956/57. (3)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 1.9.1955, 2.7.1956, 21.7.1957.


Ms 44

PREBUJENJE. Glasilo 6.a razreda na I. gimnaziji v Celju <Uredila Nada Sevšek>. 1954/55, št. 1, 2-3. (2)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 1.9.1955.


Ms 45

TUDI mi. Glasilo 5.b in 6.c razreda na I. gimnaziji v Celju <Uredila Elza Stojan>. Leto 1-2, 1954/55-1955/56. (4)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 1.9.1955, 2.7.1956.


Ms 46

MLADI začetnik. Glasilo 4.a razreda na I. gimnaziji v Celju Urednik: Jarh Otmar. 1954/55. (1)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 1.9.1955.


Ms 47

ŽARKI. Glasilo 3.d in 4.c razreda na I. gimnaziji v Celju. Uredila Rančigaj Jožica. Leto 1-2, 1954/55-1955/56. (3)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 1.9.1955, 2.7.1956


Ms 48

MALI literat. Glasilo 3.b in 4.b razreda na I. gimnaziji v Celju. <Uredil Vitko Roš> Leto 1-2, 1954/55-1955/56. (2)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar. 1.9.1955, 2.7.1956


Ms 49

NOVI rod. Glasilo 3.a in 4.a razreda na I. gimnaziji v Celju. Uredil Podpečan Dani. Leto 1-2, 1954/55-1955/56. (5)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 1.9.1955, 2.7.1956.


Ms 50 

RDEČI mak. Glasilo 2.b, 3.b in 4.b razreda na I. gimnaziji v Celju. Uredila Strašek Heda. Leto 1-3, 1954/55-1956/57. (5)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 1.9.1955, 2.7.1956, 21.7.1957.


Ms 51

BISTRI potoček. Glasilo 1.a razreda na I. gimnaziji v Celju. <Uredil Ivo Umek>. 1955/56. (1)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956.


Ms 52

PRVI glas. Glasilo 1.e razreda na I. gimnaziji v Celju. <Urednici: Vervega Anica in Valenčak Marija>. 1955/56. (1)

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956.


Ms 53

ČEBELICA. Glasilo 2.a, 3.a in 4.a razreda na I. gimnaziji v Celju. <Uredili: Grobler Jože in dr.>. Leto 1-3. 1955/56-1957/58. (4) <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956, 21.7.1957, 26.6.1958.


Ms 54

ŽUBOREČI vir. Glasilo 2.b in 3.b razreda na I. gimnaziji v Celju. List pripravili: Bolka Miloš in dr. Leto 1-2, 1955/56- 1956/57. (2). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956, 21.7.1957.


Ms 55

PRVO cvetje. Glasilo 2.c, 3.c in 4.c razreda na I. gimnaziji v Celju. <Uredili Alenka Sadar in Tea Čoh>. Leto 1-3, 1954/55-1956/57. (3). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956, 21.7.1957.


Ms 56

PISANA mavrica. Glasilo 2.e razreda na I. gimnaziji v Celju. Odgovorni urednik: Šalej Bogdan. 1955/56. (2). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956.


Ms 57

PRVI odmevi. Glasilo 3.a razreda na I. gimnaziji v Celju <Uredila Vera Štingl in Valter Ernst>. 1955/56. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956.


Ms 58

IZ naše pomladi. Glasilo 3.d razreda na I. gimnaziji v Celju <Uredil Stanko Seničar>. 1955/56. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956.


Ms 59

BODOČI ustvarjalci. Glasilo 5.b, 6.b, 7.b in 4.c <= 8.c> razreda na I. gimnaziji v Celju. Uredil Jarh Otmar. Leto 1, 1955/56 in 4, 1957/58. (2) <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956, 28.7.1959.


Ms 60

ORION. Literarni list 6.a razreda na I. gimnaziji v Celju. Urednik: Verdev Franc. 1955/56. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956.


Ms 61

ZARJA. Glasilo 7.c in 8.c razreda na I. gimnaziji v Celju. Urednik: Koštomaj Marija. Leto 1-2, 1955/56-1956/57. (2) <Tipkopis .>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 2.7.1956, 21.7.1957.


Ms 62

OBZORJA. Zbornik predavanj prirodoslovnega krožka na I. gimnaziji v Celju. Urednika: Planinc Lavra in Leskovšek Lojze. Št. 1. 1957. (1) <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 21.7.1957.


Ms 63

CVETOČA pomlad. Glasilo 2.b in 3.b razreda na I. gimnaziji v Celju. Urednica: Dergan Olga. Leto 1-2, 1956/57-1957/58. (3). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 21.7.1957, 26.6.1958.


Ms 64

PISANI balončki. Glasilo 1.f. razreda na I. gimnaziji v Celju. Urednik: Seničar Milan. 1956/57. (2). <Tipkopis.>


Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 21.7.1957.


Ms 65

METULJČEK. Glasilo 2.g razreda na I. gimnaziji v Celju, 1956/57. (1). <Tipkopis, risbe.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 21.7.1957.


Ms 66

SPOMINČICE. Glasilo mladih literatov 3.c razreda na I. gimnaziji v Celju. Uredil Inkret Andrej. Leto 2, 1956/57. (2). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 21.7.1957.


Ms 67

MI vstajamo. Glasilo 6.a in 3.a <= 7.a> razreda  I. gimnaziji  v Celju. Uredila Alenka Kotnik in Marjan Marinšek. Leto 1-2, 1957/58-1958/59. (4).
    <Tipkopis, risbe.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 26.6.1958, 28.7.1959.


Ms 68

MLADA srca. Glasilo 1.a razreda na I. gimnaziji v Celju. Uredil Jože Horvat. 1957/58. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo I. gimnazije v Celju. Dar 21.6.1958.


Ms 69

ORION. Glasilo 1.e razreda na Gimnaziji v Celju. Uredil Grobler Jože. 1958/59. (D. <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 28.7.1959.


Ms 70

PLAMEN. Glasilo 1.g razreda na Gimnaziji v Celju. Uredil Andrej Inkret. Leto 1, 1958/59. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 28.7.1959.


Ms 71

MIR. Izdaja Center mladinskih klubov OZN, Gimnazija Celje. <Uredila Dani Podpečan in Bogdan Šalej>. Leto 1, 1958/59. (1). <Ciklostirano.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 28.7.1959.


Ms 72

ZARJA. Glasilo 1.b razreda na Gimnaziji v Celju. 1958/59. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 28.7.1959.


Ms 73

BRSTIČI. Glasilo mladih literatov Gimnazije v Celju. Ureja uredniški odbor. Glavna urednika: Vido Korar <ps. = Andrej Inkret> in Bogdan Šalej. Leto 1-4,             1958/59-1961/62. (11)

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 28.7.1959, 7.12.1960, 19.12.1961 .


Ms 74

UTRINKI. Glasilo drugošolcev na Gimnaziji v Celju. Uredila Mojca Strašek. 1958/59. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 28.7.1959.


Ms 75

RAZREDNI mozaik. Glasilo 2.a razreda na Gimnaziji v Celju. Urednica Marija Komerički. Leto 2-3, 1958/59-1959/60. (3). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 28.7.1959, 7.12.1960.


Ms 76

UTRINKI. Glasilo 3.d razreda na Gimnaziji v Celju. <Uredil Franc Zakršnik>. 1958/59. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 28.7.1959.


Ms 77

VZHAJAJOČE zvezde. Glasilo 1.d in 2.d razreda na Gimnaziji v Celju. Uredila Magda Herlah. Leto 1-2, 1959/60-1960/61. (5) <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 7.12.1960, 19.12.1961.


Ms 78

KOMET. Zbornik 3.b Gimnazije v Celju. Uredila Alja Šara. 1959/60. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 7.12.1960.


Ms 79

ISKRE. Glasilo 2.b razreda na Gimnaziji v Celju.1959/60. (1). <Ciklostirano.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 7.12.1960.


Ms 80

BESEDA mladih. Izdano ob priliki Prešernovega literarnega natečaja. ... urednik Tone Vrabl. - Celje, Aktiv LMS na Gimnaziji. 1960. (1). <Ciklostirano.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 7.12.1960.


Ms 81

HALO - halo. Glasilo 1.g in 2.g razreda na Gimnaziji v Celju. Urednika: Silva Radčenko in Janez Terček. Leto 1-2, 1959/60-1960/61. (3). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 7.12.1960, 19.12.1961.


Ms 82

ZAMUDNIK. Literarno glasilo 2.a razreda  Gimnazije v Celju. Urednica Oblak Erna. 1959/60. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 7.12.1960.


Ms 83

PETOŠOLEC. Glasilo 1.c razreda na Gimnaziji v Celju. Urednik lista: Marta Jurak. <1960/61>. (1). <Tipkopis.> Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar                     19.12.1961.


Ms 84

KLIC mladosti. Glasilo 1.f razreda na Gimnaziji v Celju. <Uredila Beata Končan>. 1960/61. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 19.12.1961.


Ms 85

SVIT. Glasilo 1.f razreda na Gimnaziji v Celju. <Uredil Franc Pešec. 1958/59>. (1). <Tipkopis.>

Ravnateljstvo Gimnazije v Celju. Dar 19.12.1961.


Ms 86

STRITAR Josip

    Fremde Klänge. - s.l. (1867). 68 str. (1)

Danica Glinšek iz Rogaške Slatine. Dar 26.5.1959.


Ms 87

MEŠKO Ksaver

    Pisma

Vsebina: 1. Tinetu Orlu (1, 1953). - 2. Študijski knjižnici v Celju (2, 1953).

Tine Orel iz Celja. Dar 20.6.1953. Obe pismi iz registrature ŠKC uvrščeni med Ms 10.9.1953.

Obj.: CeZb 1964, str. 165-166.


Ms 88

MEŠKO Ksaver

    Pisma Francu Dobniku. (3, 1954).

Priloga : Spomini na celjsko šolanje (napisano za Brstiče). 4 listi. (1). <Dodan je pretipkan tekst objave v Brstičih V (1954/55, str. 5-7.>


Tine Orel iz Celja. Dar 21.1.1955.


Obj.: CeZb 1964, str. 166-168.


Ms 89

ŠPINDLER Vekoslav

    Iz polpretekle politične dobe na Štajerskem. Posvečeno spominu dr. Vekoslava Kukovca. - Maribor 1952. Tipkopis. 15 listov. (1).


Priloga : Spremno pismo V. Špindlerja Vladu Novaku (1, 1952).


Vlado Novak iz Celja. Dar 26.6.1954.


Ms 90

NARODNA ČITALNICA V TOLMINU

    Pismo narodni čitalnici v Celju. - Tolmin 8.2.1963. (1) <Vabilo na slovesnost ob prvi obletnici obstoja.>

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 91

NOVAČAN Anton

    Rdeči Panteon. <Tipkan prepis Nika Vrabla iz revije Meddobja 2/1955), str. 56-59>. 7 listov. (1)

Niko Vrabl iz Maribora. Dar 26.12.1955.


Ms 92

NOVAČAN Anton

    Pismo Janku Šlebingerju. - <po 22.7.1926>. 4 listi. (1) <Avtobiografija kot gradivo za SBL.>

Zora Šlebinger - Ilich iz Maribora. Nakup 13.8.1955.


Ms 93

OBLAK Vatroslav

Pismo Francu Ermencu, župniku v Lučah. -Celje 19.7.1891. (1)

Rasto Pustoslemšek iz Ljubljane. Dar 28.11.1958.


Ms 94

KOTNIK France

    Pustote . - Celje 1955. <Nedokončan rokopis razprave za Kotnikov zbornik 1956 (6 listov + 3 lističi beležk) z dopolnili Vlada Novaka, ki je kot sourednik pripravil tekst za objavo   (4 listi)>. (1)

Vlado Novak iz Celja. Dar 30.4.1956.


Ms 95

GREGOREC Lavoslav

    Korespondenca. III.

<Nemško pismo brata Alojza Gregoreca iz zapora v Radgoni>.- 8.5.1888. (1) + 2 prilogi.

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 96

PREROKOVANJA. <1. pol. 19. stol., boh. Fragment rkp., najden v juliju 1956 v Šmihelu nad Mozirjem>. 12 str. (1)

Jože Lekše iz Celja. Dar 26.7.1956.


Ms 97

AŠKERC Anton

    Pisma domačim.

Vsebina: 1. Bratu Mihi Aškercu (5, 1906-1908). - 2. Agati Aškerc, por. Kmet (teti Ajtki, 28, 1877-1911). <Tipkani prepisi Minke Novak po originalih v NUK v Ljubljani, sign. Ms 972 Č št. 1-5 in Ča št. 1-28.>

Minka in Vlado Novak iz Celja. Dar 26.8.1956.


Ms 98

AŠKERC Anton

    Pisma
Vsebina : 1. Lavoslavu Gregorecu (3, 1884-1888). -2. Pavlu Turnerju (66, 1890-1912). <Tipkani prepisi Minke Novak po originalih v Pokrajinskem arhivu v Mariboru, sign. 682/1-3 in 607/1-66.>

Minka in Vlado Novak iz Celja. Dar 20.10.1956.


Ms 99

AŠKERC Anton

    Pisma Lavoslavu Schwentnerju. (4, 1903—1911)

Bogomil Gerlanc iz Ljubljane. Nakup 3.10.1956.

Obj.: Aškerčev zbornik 1957, str. 161-164.


Ms 100

DEČKO Ivan

    Iz korespondence.

Vsebina : 1.      Franc Praprotnik. (1, 1901). - 2. Josip Vošnjak (1, 1902).      - 3. Tomaž Grah (1, 1902). - 4. Mihael Vošnjak (1, 1902). - 5. Josip Žičkar (1, 1902). - 6. Janez Šanda (1, 1902).

Bogomil Gerlanc iz Ljubljane. Nakup 3.10.1956.


Ms 101

HRIBERNIK Franc

    Mozirje in okolica. Zgodovinski oris. - Mozirje 1947. Tipkopis. 93 str. (1)

Franc Hribernik iz Mozirja. Dar 14.11.1956.


Ms 102

HRIBERNIK Franc

    Mozirje in okolica. Krajevni zemljepis s pogledi v preteklost. - Mozirje 1949. Tipkopis. 94 str. (1)

Franc Hribernik iz Mozirja. Dar 14.11.1956.


Ms 103

HRIBERNIK Franc

    Mozirje in okolica. Razni sestavki. - Mozirje 1950-1956 Tipkopis. 81 + 81 + 81 + 72 str. (4)

Franc Hribernik iz Mozirja. Dar 14.11.1956.


Ms 104

HRIBERNIK Franc

    Šoštanj in okolica. Zgodovinski opis. - Mozirje 1948. Tipkopis. 102 str. (1)

Franc Hribernik iz Mozirja. Dar 14.11.1956.


Ms 105

OREL Tine

    Osnutek scenarija za kulturno-dokumentarni film o Celju. - Celje 1954. Tipkopis. 4 pisarniške pole = 8 str. (1)

Tine Orel iz Celja. Dar 28.4.1954.


Ms 106

ČITALNICA V ŠMARJU PRI JELŠAH

    Zapisniki tajnika Antona Aškerca o odborovih sejah 20.12.1883, 19.2.1884, 25.3.1884, 23.4.1884, 28.12.1884 in o občnem zboru 26.12.1884. 2 lista. (1)

Zofija Debelak iz Šmarja pri Jelšah. Dar 5.6.1956.


Ms 107

DEBELAK Zofija

    Spomini na Aškerca. - Celje 1956. 1 list. (1)

Zofija Debelak iz Šmarja pri Jelšah. Dar 5.6.1956


Ms 108

VPISNICA 4. razreda Glavne šole (Hauptschule) v Celju za poletni semester 1868/69. <Pod zaporedno štev. 2 je vpisan Anton Aškerc.> 3 listi. (1)

Marja Boršnik iz Ljubljane. Dar 6.7.1957. <Priložen listič z njeno darilno izjavo.>


Ms 109

AŠKERC Anton

    Za praznik Sv. Cirila in Metoda. Šmarjeta pri Rimskih Toplicah, 2. jul. 1892. (1)

Marja Boršnik iz Ljubljane. Dar 8.8.1957.


Ms 110

AŠKERC Anton

    Osnutki gesla za zastavo Celjskega pevskega društva. – 1898. <Prepis Marje Boršnikove iz leta 1937 po izgubljenem rkp. originalu, ki je bil tedaj v lasti Mire Karlovškove v Celju>. (1)

Marja Boršnik iz Ljubljane. Dar 8.8.1957.

Obj.: Aškerčev zbornik 1957, str. 171 ; CeZb 1985, str. 252.Ms 111

AŠKERC Anton

    Ljubljanski zvon 1883. <Primerek Antona Aškerca z lastnoročnim podpisom in avtorjevimi rokopisnimi popravki, predelavami in pripombami k lastnim pesmim, objavljenim v tem letniku: Brodnik, Svetopolkova oporoka, Ledene rože, Če moraš od tod ... , Poslednje pismo, Najlepši dan (Kralj Boris), Mutec Osojski, Stari grad, Usmiljena sestra, Zakaj se smiliš mi (Romanca o roži), Jesenske pesmi 1.-4., Anka>. (1)

Trubarjev antikvariat v Ljubljani. Dar 12.9.1957.


Ms 112

AŠKERČEV zbornik. - Celje 1957. Tipkopisi prispevkov. Vsebina :


I.Razprave in članki: Marja Boršnik: Aškerčeva podoba. 10 listov (1). - 2. Anton Slodnjak: Aškerčeve Balade in romance (1890). 12 listov (1). - 3. Janko Orožen: Aškerčev dom in rod. 32 listov (1). - 4. Anton Aškerc (profesor): Aškerc in njegov svet pod Stražnikom in Borovkami. 26 listov (1). - 5. Josip Wester: Aškerčeva zapuščina, knjižnica in korespondenca. 10 listov (1). - 6. Janko Glazer: Korespondenca med Aškercem in Ljudmilo Poljančevo. 32 listov. (1). - 7. Marja Boršnik: Aškerčeva pisma Župančiču. 19 listov (1). - 8. Janko Traven: Slovensko gledališče in Anton Aškerc. 52 listov (1).


II. Zapiski in gradivo: 9. Rasto Pustoslemšek: Moji spomini na Antona Aškerca. 16 listov (1). - 10 France Dobrovoljc: Arhivar Anton Aškerc in zgodovinar Franc Komatar. 4 listi (1). - 11. Janez Logar: Janez Trdina in Anton Aškerc. 8 listov (1). - 12 Janko Traven: Tri Aškerčeva pisma Franu Milčinskemu. 5 listov (1). - 13. Bogomil Gerlanc: Drobci iz Aškerčeve neznane korespondence. 5 listov (1). - 14. Bogo Komelj: Ostanki Aškerčeve korespondence s slikarjem Josipom Germom. 3 listi (1). - 15. Bogo Komelj: Klemenčičev portret pesnika Aškerca. Razglednica z Aškerčevim portretom. Anton Aškerc in Karel Slanc. 2 lista (3). - 16. Josip Wester: Jakhlov portret Antona Aškerca. Aškerčev aforizem. 2 lista (2). - 17. Josip Wester: Aškerčev Boj pri Pirotu - politična pesem. 4 listi (1). - 18. Gustav Grobelnik: Anton Aškerc in Celjsko pevsko društvo. 5 listov (1). - 19. France Dobrovoljc: Odmevi stoletnice Aškerčevega rojstva pri Rusih in Bolgarih. 4 listi (1).

20. Viktor Smolej: Aškerc in Slovaki. 19 listov (1). - 21. Vekoslav Bučar: Aškerciana v Italiji. 2 lista (1). - 22. Rudolf Mole: O Aškerčevi natančnosti. 1 list (1). - 23. Gustav Grobelnik: Obnova Aškerčeve domačije na Senožetih. 4 listi (1). 24. Jubilejne prireditve ob stoletnici Aškerčevega rojstva <vključeni so teksti govorov: Ivana Kolarja (2), Marje Boršnikove, Tineta Orla, Gustava Grobelnika, Frana Roša , Mirka Rupla, Antona Slodnjaka (v povzetku), Mileta Klopčiča in Staneta Suhadolnika>. 53 listov (1). - 25 Alfonz Gspan: Katalog razstave del Antona Aškerca v NUK v Ljubljani od 8. do 21. decembra 1956. 7 listov (1). - 26. Pavle Kalan: Ali je Aškerčeva spominska plošča v Ljubljani vzidana na napačni hiši? 3 listi (1).

III. Bibliografija: 27. Vlado Novak, Marja Boršnik in France Dobrovoljc: Aškerčeva bibliografija. A. Dopolnila za leta 1880- 1936. B. Nadaljevanje za leta 1937-1957. 72 listov (1).

IV. Razno: 28. <Vlado Novak:> Kazalo Aškerčevih del. Osebno kazalo. 36 listov (2). - 29. Vlado Novak: Urednikovo poročilo. 2 lista (1). - 30 Vsebina. Kolofon. Popravki. 5 listov (3).  

Priloge: 31 Bojan Kovač: Risbe za ovitek in vinjete. (8).

Uredništvo Aškerčevega zbornika v Celju. Dar 27.12.1957.


Ms 113

AŠKERČEV zbornik. - Celje 1957. Urednikova pisma (kopije) in korespondenca s sodelavci ter drugo gradivo.


Vsebina :

I. Korespondenca: 1. s Karlom Bačerjem (3, 1955.1956). - 2. z Marjo Boršnik (31, 1955-1957). - 3. z Vekoslavom Bučerjem (1, 1958). - 4. s Francetom Dobrovoljcem (28, 1956-1957). - 5. z Milanom Dodičem (2 , 1955). - 6. z Društvom slovenskih književnikov (1, 1956). - 7. z Bogomilom Gerlancem (12, 1955-1956). - 8. z Jankom Glazerjem (13, 1955-1957). - 9. z Gustavom Grobelnikom (2, 1957). - 10. z Alfonzom Gspanom (6, 1955-1957). - 11. s Pavlom Kalanom (7, 1957). - 12. z Bogom Komeljem (10, 1956). - 13. z Viktorjem Kramarjem (3, 1956-1957). - 14. z Jankom Liško (8, 1956). - 15. z Janezom Logarjem (5, 1956-1957). - 16. z Miletom Klopčičem (3, 1956). - 17. z Ivanom Kolarjem (4, 1956). - 18. z Miho Malešem (3, 1956). - 19. z Moderno galerijo v Ljubljani (3, 1956). - 20. z Rudolfom Moletom (2, 1956). - 21. s Tinetom Orlom (1, 1956). - 22. z Jankom Orožnom (2, 1956-1957). - 23. z Rastom Pustoslemškom (21, 1955-1958). - 24. z Mirkom Ruplom (1, 1955). - 25. z Antonom Slodnjakom (4, 1956-1957). - 26. z Viktorjem Smolejem (9, 1957). - 27. z Okrajnimi ljudskimi odbori v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Novem mestu <prošnja za subvencijo> (3, 1955). - 28. s Svetom za prosveto in kulturo LRS v Ljubljani (2, 1955). - 29. s Svetom za prosveto in kulturo OLO Celje (1, 1955). - 30. s Svetom za prosveto in kulturo ObLO Celje (1, 1955). - 31. z Vladimirom Štovičkom (2, 1956). - 32. z Bogom Teplyjem (13, 1955-1956). - 33. z Jankom Travnom (24, 1956-1957). - 34. z Rajkom Vrečerjem (2, 1956). - 35. z Josipom Westrom (31, 1955-1958).

II. Razno gradivo: 36. Zapisnika o sejah redakcijskega odbora Aškerčevega zbornika 1957 (2, 1956-1957). - 37. Nekaj gradiva o delu Odbora za proslavo stoletnice rojstva Antona Aškerca pri SPK OLO Celje <sklepa o imenovanju in razrešitvi, vabila na seje, vse naslovljeno na urednika AZb 1957>(11,1955-1956).

Uredništvo Aškerčevega zbornika v Celju. Dar 27.12.1957.


Ms 114

ODBOR ZA OBNOVO AŠKERČEVE DOMAČIJE: arhiv (dopisi in korespondenca, zapisniki). - Celje 1954-1956. (96).

Priloge: 1. Živomir Milovanović, dipl. inž. arh.: Načrt za obnovo Aškerčeve domačije na Senožetih s tehničnim poročilom in 6 fotografijami. - 30.12.1954. (1). - 2. Bojan Kovač, arh.: Idejni načrt za spominsko ploščo na Aškerčevi domačiji na Senožetih. - 16.10.1955. (1). - 3. Osnutki za rodovnik Aškerčevih v spominski sobi na Senožetih (Janko Orožen, Anton Aškerc, prof., Franc Korent, arh.: 5 listov). - 4.   Seznam gradiva za vitrino v spominski sobi na Senožetih z navodili za razvrstitev (Zavod za spomeniško varstvo LRS, Alfonz Gspan; 8 listov).

Odbor za obnovo Aškerčeve domačije pri SPK OLO Celje. Dar 27.12. 1957.


Ms 115

VRABL Alenka

    Ilustrovani narodni koledar 1889-1914. Bibliografsko kazalo z literarnozgodovinskim uvodom. <Tipkopisna kopija bibliotekarske naloge.> - Celje 1956. 45 listov (1).

Alenka Vrabl iz Celja. Dar 25.4.1957.

Obj.: CeZb 1965, str 357-391.


Ms 116

ŠTIFTAR Božidar

    Pisma Rastu Pustoslemšku in drugo. (3, 1911-1912).

Priloge : 1. Pismo Rasta Pustoslemška Tinetu Orlu (1, 1958). - 2. Pismo Tineta Orla Vladu Novaku (1, 1958).

Tine Orel iz Celja. Dar 7.4. 1958.


Ms 117

RAZREDNA tradicija tržaškega delavskega gibanja. <Krtačni odtis, stavljen v Mohorjevi tiskarni v Celju leta 1946; knjiga ni izšla; avtor ni ugotovljen.> 79             stolpcev. (1)

Jože Kroflič iz Celja. Dar 26.4.1958.


Ms 118

OSTERC Slavko

    Pismo Juriju Vrežetu. - Ljubljana 30.5.1938. (1)

Jurij Vreže iz Celja. Dar 30.5.1958.


Ms 119

NAGROBNI napis Francu Plazovniku. - Solčava <?> 1876. (1)

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 120

BAŠ Lovro

    Ostanki korespondence.

Vsebina : 1. Jože Turkuš (1, 1871). - 2. Jernej <?> (1, 1899).

Priloge: 3. Ig<nacij> O<rožen>: Poročilo o Celjski gimnaziji. <1899> (1). - 4. <Ivan> K<rušič>: <Nikolaj Ignac Lipič in ustanovitev celjske gimnazije. - 1899>. (1). - 5. Vzprejemnica podpornega člana Delavskega podpornega društva v Celju. - 1899. (1).

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 121

AKCIJSKI AKADEMSKI ODBOR ZA MIROVNI KONGRES V ŽENEVI

    Pismo vsem mladinskim organizacijam v Celju. - Ljubljana 2.7.1936. (1)

Iz zbirk OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 122

JORDAN Vinko

    Poročilo o najdbi Trubarjevega Novega testamenta 1957-1961 in Dalmatinove Biblije 1584 v ruševinah samostana v Nazarjah jeseni 1944. - Gotovlje 1950. (1)

Vinko Jordan iz Gotovelj pri Žalcu. Dar 15.12.1950.


Ms 123

KOSCHAK Aldobrand de Cilia

    Dijaški pesniški poskusi <nemški>. 1776. 65 str. (1)

Študijska knjižnica v Mariboru. Dar 12.1.1961.


Ms 124

DOLAR Anton

    Odlomki iz korespondence urednika Ilustrovanega narodnega koledarja v Celju (1905-1912). <Prepisi Nika Vrabla. Maribor 1961 > - 10 listov (1)

Alenka Vrabl iz Celja. Dar 8.2.1961.


Ms 125

BEZENŠEK Anton

    Dopis bratu Ignacu Bezenšku, Sofija 14.6.1914, na razglednici z družinsko fotografijo. (1)

Dominik Bezenšek iz Ljubljane. Dar 20.9.1963.


Ms 126

MEŠKO Ksaver

    Dopisi Fr. Ks. Kitaku. (5 razglednic, 1907-1913).

Iz zbirk OZC v Celju. Pokrajinski muzej v Celju. Dar 26.3.1964.


Ms 127

MEŠKO Ksaver

    Pisma Gustavu Grobelniku. (21, 1951-1959).

P r i l o g e : 1. Rkp.memoarskega prispevka Pred šestdesetimi leti <za objavo v CeZb 1951>. - 2. Nekaj podatkov o drami Pri Hrastovih režiserju G. Grobelniku za uprizoritev v Celju decembra 1951>. - 3. Pismo Gustava Grobelnika Ksaverju Mešku (1, 1951). - 4. Pismo Gustava Grobelnika Vladu Novaku (1, 1964).

Gustav Grobelnik iz Celja. Dar 26.3.1964.

Obj.: CeZb 1964, str. 153-165.


Ms 128

LEVSTIK Vladimir

    Pisma Antonu Dolarju (2, 1910).

Študijska knjižnica v Mariboru. Dar 16.1.1960.


Ms 129

STUPICA Anton

    Iz korespondence. - 1942—1967.

Vsebina: 1. Mihovil Abramić (11, 1952-1962). - 2. Franjo Baš (4, 1948-1959). - 3. Arthur Betz (2, 1955-1957). - 4. Alojzij Bolta (3, 1955-1959). - 5. Rudolf Bratanič (1, 1958). -6. Ciril Debevec (1, 1963). - 7. Maksim Gaspari (7, 1965-1968). - 8. Božidar Jakac (1, 1959). - 9. Jože Kastelic (1, 1957). -10. Maks Kavčič (7, 1954-1963). - 11. France Koblar (1, 1951). -12. France Kotnik (1, 1952). - 13. Martin Munda (1, 1942). -14. Marjan Mušič (5, 1959-1962). - 15. Vlado Novak (1, 152). -16. Marja Pavlovec (1, 1959). - 17. Fran Petre (1, 1957). - 18. Niko Sadnikar (1, 1950). - 19. Jakob Soklič (5, 1948-1961). -20. France Stele (6, 1952-1961). - 21. Fran Šijanec (2, 1949-1955). - 22. Olga Širca - Savinova (1, 1949). - 23; Vilko Ukmar (4, 1955-1967). - 24. Valens Vodušek (7, 1953-1967).

Priloge (tuja korespondenca) : 25. Olga Širca Bogomilu Gerlancu (1, nedat. <1949>). - 26. Ljudevit Zepič Olgi Širca (1, 1959).

Anton Stupica iz Celja. Dar, postopno od 8.2.1955 do 15.4.1967.


Ms 130

VERBIČ Valentin

    Literarni poskusi. - Morje pri Framu in Vojnik pri Celju, 1945-1946. (8)

Jože Kroflič iz Celja. Dar 29.4.1964.


Ms 131

CELJSKI zbornik 1964. Tipkopisi prispevkov.

Vsebina : 1. Boris Strohsack: Nekaj pravnih problemov v zvezi s pogodbami o sodelovanju v hmeljarski proizvodnji. 52 listov (1). - 2. Ludvik Rebeušek: Delež Rogaške Slatine v razvoju jugoslovanskega zdraviliškega turizma. 18 listov (1). - Zoran Vudler: Turizem na celjskem območju. 12 listov (1). - Marko Trebar in Jože Jošt: Študij metod za belo enoplastno emajliranje in osvajanje najprimernejšega postopka. 51 listov (1). - 5. Ivo Raišp in Janez Burnik: Bolezni ščitnice v severni Sloveniji. 18 listov (1). - 6. Jože Četina: Anesteziologija v celjski bolnici. 11 listov (1). - 7. Stana Straus-Bračko: Ob petnajstletnici postaje za transfuzijo krvi v Celju. 13 listov (1). - 8. Janko Orožen: Ceste in zidani most na Zidanem mostu. 19 listov (1). - 9. Jože Curk: Konservatorska problematika Laškega. 4 listi (1). - 10. Stane Terčak: Revsova gestapovska skupina v Gornji Savinjski dolini. 12 listov (1). - 11. France Jakopin: Vatroslav Oblak. 10 listov (1). - 12. Vlado Novak: Nekaj Meškovih pisem Celjanom. 38 listov (1). - 13. Janko Glazer: "Neki" Slemenik. 19 listov (1). - 14. France Jesenovec: Pogled v Hribarjevo Domovino. 17 listov (1). - 15. Matej Rode: Aškerc v Bolgariji. 86 listov (1). - 16. Ivan Mlinar: Pripombe k tolmačenju nekaterih slovenskih krajevnih imen, 10 listov (1). - 17. Fran Roš: Srečanja z Žalcem. 10 listov (1). - 18. Bruno Hartman: Slovensko ljudsko gledališče v Celju v sezoni 1963/1964. 8 listov (1). - 19. Juro Kislinger: Celjska likovna razstavna dejavnost v sezoni 1963/1964. 5 listov (1). - 20. Gustav Grobelnik: Od Llangolena do Arezza. 7 listov (1). - 21. Gustav Grobelnik: Šolanje administrativnih kadrov. 5 listov (1).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 30.12.1964.


Ms 132

CELJSKI zbornik 1965. Tipkopisi prispevkov.

Vsebina : 1. Vera Hreščak-Bebler: Kajuhovo izročilo. 2 lista (1). - 2. Ivan Kreft: Vloga Celja v novejši zgodovini progresivnega delavskega gibanja. 8 listov (1). - 3. Stane Terčak: Iz zapuščine narodnega heroja Slavka Šlandra. 11 listov (1). - 4. Jaka Slokan: Berilo o hmelju. I. knjiga. 89 listov (1). - 5. Lojze Cukala: Problematika hmeljskega trga. 92 listov (1). - 6. Ludvik Rebeušek: Študij obiskovalcev zdraviliško-turističnih krajev v okviru raziskave tržišča. 46 listov (1). -7. Aleksander Hrašovec: Kaj otežuje pri nas poslovanje skladov za zdravstveno zavarovanje. 16 listov (1). - 8. Anton Sore: O ljudeh ob zgornji Sotli. 26 listov (1). - 9. Zoran Vudlerv: Turistična društva na celjskem področju in njihovo delo. 21 listov (1). - 10. Janko Orožen: Ostrovrharji. 20 listov (1). -11. Jože Curk: Nastanek in razvoj fevdalne arhitekture v Posavinju, Obsotelju in Posavju s posebnim ozirom na razvoj celjske grofijske posesti. 31 listov (1). - 12. Vera Kolšek: Rifnik v antiki. 13 listov (1). - 13. Lojze Bolta: Ilirsko grobišče v Šentjanžu pri Rečici. 4 listi (1). - 14. Tone Kolšek: Dom oskrbovancev v Vojniku in skrb za starostno onemogle na celjskem področju. 40 listov (1). - 15. France Jesenovec: Drobničev slovar iz leta 1858. 15 listov (1). -16. Alenka Vrabl: Ilustrovani narodni koledar 1889-1914. 33 listov (1). - 17. Janko Orožen: Profesorju dr. Pavlu Strmšku v spomin. 6 listov (1). - 18. Bruno Hartman: Slovensko ljudsko gledališče Celje v sezoni 1964/1965. 10 listov (1). - 19 Juro Kislinger. Razstavno obdobje 1964/1965 v celjskem likovnem salonu. 6 listov (1). - 20. Anton Stupica: Celjski godalni orkester "Ivan Cankar". 10 listov (1). - 21. Anton Stupica: Stiplovšek in Posavski muzej. 5 listov (1). - 22. Milan Božič: Deset let Radia Celje. 4 listi (1). - 23. Gustav Grobelnik: K petletnici Administrativne šole v Celju. 8 listov (1). - 24. Jurče Vreže: Razvoj in rast Mladinskega pevskega festivala v Celju. 6 listov (1). - 25. Vlado Novak: Bibliografsko kazalo za prvih deset letnikov zbornika (1951-1965). 23 listov (1). - 26. <Vlado Novak:> Uredniški zapisek ob desetem Celjskem zborniku. 3 listi (1).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 26.4.1966.


Ms 133

NOVAČAN Anton

    Dopisa Antonu Dolarju (2 razglednici, 1925 in 1934)

Jaro Dolar iz Ljubljane. Dar 1.3.1966.


Ms 134

WAMBRECHTSAMER Anna

    Heut Grafen von Cilly und nimmermehr. - Graz 1932. <Tipkopis.> 594 str. (1)

Mohorjeva družba v Celju. Dar 16.6.1966.


Ms 135

CELJSKI zbornik 1967. Tipkopisi prispevkov.

Vsebina: 1. Emil Cesar: Pismeni stiki med pesnikoma Karlom Destovnikom - Kajuhom in Francem Primcem - Perotom. 33 listov (1). - 2. France Jesenovec: Aškerčev slog v Lirskih in epskih poezijah. - 36 listov (1). - 3. Janko Glazer: Drobiž o Aškercu 3 listi (1). - 4. Eva Bauman: Bibliografija Vladimira Levstika. 96 listov (1). - 5. Jurij Sadar: Novo poslopje Študijske knjižnice v Celju. 5 listov (1). - 6. Milena Moškon: Celjska zbirka poslikanih panjskih končnic. 15 listov (1). - 7 Vera Kolšek: O zgodovini celjskega lapidarija. 7 listov (1). -8. Lojze Bolta: Nož iz bronaste dobe v Celju. 2 lista (1). - 9 Milan Natek: Vodno omrežje v Spodnji Savinjski dolini in njega uporaba za mlinarstvo in žagarstvo. 55 listov (1). - 10. Boris Strohsack: Avtonomno pravo delovnih skupnosti in delovni spori pred sodišči. 27 listov (1). -11. Ludvik Rebeušek: Težaven položaj naravnih zdravilišč. 15 listov. (1). - 12. Aleksander Hrašovec: Nekaj perečih vprašanj v zdravstvenem zavarovanju kmetov. 13 listov (1). - 13. Rudolf Čik in sodelavci: Napredek ginekologije in porodništva v letih 1956-1966. 23 listov (1). -14. Franjo Baš: Prva filozofija. 3 listi (1). - 15. Ludvik Rebeušek: Novi sistem šolanja prodajalcev. 11 listov (1). - 16. Ivan Stopar: Štiri leta dela celjskega Zavoda za spomeniško varstvo. 16 listov (1). - 17. Janez Žmavc: Slovensko ljudsko gledališče v Celju v sezoni 1965/66. 6 listov (1). - 18. Juro Kislinger: Oris delovanja celjskega likovnega salona v obdobju 1965-1967. 10 listov (1). - 19. Gustav Grobelnik: Komorni moški zbor kot legat slovenske zborovske kulture. 9 listov (1). - 20. Milan Božič: Celje je dobilo umetno drsališče. 3 listi (1). -21. <Vlado Novak:> Uredniški zapisek ob enajstem Celjskem zborniku. 3 listi (1).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 28.10.1967.


Ms 136

AŠKERC Anton

    Grešni verzi. <1898>. 2 lista (1)

Študijska knjižnica v Mariboru. Dar 3.7.1968.


Ms 137

KERAMIČNA INDUSTRIJA LIBOJE

    Dr. N-l: Keramična industrija, dioničko društvo, Zagreb. <Tipkan prepis iz časopisa Narodno bogatstvo 1 (1923), str. 273-278>. 22 listov (1)

Pokrajinski muzej v Celju. Dar 12.9.1968.


Ms 138

JARC Konrad

    Die Ermordung des Grafen von Cilli. Nach den deutschen Quellen bearbeitet von Konrad Jarz, stud. phil. - Graz 1871. 39 str. (1)


Trubarjev antikvariat v Ljubljani.
Zamena 17.2.1967.


Ms 139

RUZICKA Leon

    Spominska knjiga družine Leona Ruzicka na Dobrni pri Celju z avtogrami gostov. - 1912-1944. (1)

Pokrajinski muzej v Celju. Dar 12.9.1968.


Ms 140

LEKŠE Fran

    Ostanki zapuščine.

Vsebina :

I. Dela (rokopisi, osnutki, odlomki): 1. Nekaj spominov s poti v Belgrad. <nedat.>, 22 listov = 88 str. (1). - 2. Dajte besedam pravi pomen. <ok. 1922, nepop.> 6 listov (1). - 3. O naših krajevnih imenih (Solčava, Luče). <nedat.> 12 listov = 30 str. (1). - 4. Peter Rovenjak <ps.>: Literarne opombe iz strelnega jarka. <ok. 1915>, 22 str. v zvezku (1). - 5. Govor ob ustanovitvi slovenskega katoliškega prosvetnega in političnega društva <v Lučah ali v Rečici ob Savinji, med 1893
in 1900>. 6 listov = 22 str. (1). - 6. Odlomki spisov in govorov <nepop.>, 17 listov = 45 str. -

II. Študijsko gradivo za osebno rabo: 7. Pregled hrvaške in srbske književnosti. <nedat., nepop.> 192 str. (1). - 8. Izvod iz povijesti hrvatske. <nedat.>, 54 str. (1). - 9. Slavenska plemena. <nedat.>, 40 str. (1). - 10. M<ilivoj> Š<repel>: Stjepan Kočevar prama ilirstvu. <Prepis iz Vienca 1883, nepop.>, 3 listi = 12 str. - 11. Izpiski iz Trubarjevega Psalterja. <nedat.>, 13 listov (1). - 12. Slovarsko in etimološko gradivo, urejeno po abecedi (A-Ž). <nedat.>, 86 listov (1). - 13. Enako gradivo (slov., hrv., rusko, poljsko, češko, latinsko). 4 zvezčiči (1). - 14. Razni izpiski in zapiski, urejeni po abecedi gesel (A-Ž), <nepop., nedat.>, 26
listov (1). - 15. Razni izpiski in zapiski. <neurejeni, nedat.>, 3 zvezčiči in 91 listov (1). -

 
III. Pisma: 16. Uredniku Vrtca, 15.4.1890 (1). -

IV. Korespondenca: 17. Anton Kaspret, 23.3.1905 (1). - 18.

Johannes Frischauf, 31.3.1905 (1).

Ema Plavec iz Zagreba. Dar 8.4. in 6.10.1968.


Ms 141

PODPISI srbskih književnikov ob obisku v Celju 26.11.1962.

    Skender KULENOVIĆ, Stevan RAIČKOVIĆ, Erih KOŠ, Dušan KRSTIĆ, Florika ŠTEFAN, Mihajlo LALIĆ, Mladen OLJAČA in slovenski spremljevalec Janez MENART. 1 list (1).

Vlado Novak iz Celja. Dar 30.4.1969.


Ms 142

CELJSKI zbornik 1968. Tipkopisi prispevkov.

Vsebina: 1. Milan Natek: Priseljevanje ljudi na celjsko območje. 33 listov (1). - 2. Anton Sore: Razvoj obrtne dejavnosti v celjski občini po drugi svetovni vojni. 26 listov (1). - 3. Ludvik Rebeušek: Nova pot zdraviliškega turizma. 37 listov (1). - 4. Zvonimir Šušteršič: Traumatološka služba v Sloveniji. 13 listov (1). - 5. Stane Terčak: Slovenska vojna partizanska bolnišnica Celje. 23 listov (1). - 6. Janko Orožen: Celjska srednješolska mladina in borba za ohranitev naše narodne individualnosti v dobi habsburške monarhije. 14 listov (1). - 7. France Jesenovec : Odmev spodnjega Posavja v naši kulturni zgodovini. 24 listov (1). - 8. Fedor Gradišnik: Cankarjeva dela v Celju od sezone 1945/46 do sezone 1967/68. 19 listov (1). - 9. Božena Orožen: Slovenski kraji in ljudje v spisih starejših čeških leposlovcev <I.> 46 listov (1). - 10. Lojze Bolta: Rifnik (Prazgodovinska in poznoantična naselbina in poznoantično grobišče). 20 listov (1). - 11. Vera Kolšek: iz lapidarija celjskega muzeja. 7 listov (1). - 12. Milena Moškon: Upodobitve naselij in stavb s celjskega področja (Katalog zbirke v celjskem muzeju) <I.> 32 listov (1). - 13. Ivan Stopar: Nova odkritja v cerkvi Marija Gradec pri Laškem. 28 listov (1). - 14. Juro Kislinger: Elda Piščanec (Nekrolog). 2 lista (1). - 15. Juro Kislinger: Zastoj v razvoju Likovnega salona. 6 listov (1). - 16. Milena Moškon: Občasne razstave Pokrajinskega muzeja v Celju v letih 1957-1967. 8 listov (1). -17. Gustav Grobelnik: Pred prenehanjem Administrativne šole v Celju. 6 listov (1). 18. Radovan Brenčič: Ob stošestdesetletnici celjske gimnazije (Nekaj spominov nekdanjega učenca). 3 listi (1). - 19. <Vlado Novak:> Uredniški zapisek ob dvanajstem Celjskem zborniku. 2 lista (1).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 5.5.1969.


Ms 143

VOŠNJAK Mihael

    Sodne in advokatske listine o zaplembi premoženja Mihaela Vošnjaka v Šoštanju. (10, 1917-1919).

Marija Mayer iz Šoštanja. Dar 2.7.1969.


Ms 144

STRITAR Josip

    Dopis Slovenskemu akademskemu tehniškemu društvu Triglav v Gradcu. - Aspang 13.3.1916. (1)

<Na razglednici s Stritarjevo sliko in njegovimi verzi, izd. Vilko Weixl v Mariboru 1914.>

Ciril Ravbar iz Celja. Dar 16.7.1969.


Ms 145

OSTRUH Ivica

    Pesmi. <Avtoričin podpisani tipkopis.> - Celje 1969. 18 listov (1)

Ivica Ostruh iz Celja. Dar 16.7.1969. Posredoval Drago Cvetko.


Ms 146

SORE Anton

    Geografija nekaterih delov celjske makroregije: Dobrnsko podolje in južna stran Paškega Kozjaka. Agrarna geografija Zgornjega Sotelskega. Tipkopis za posebno izdajo CeZb. - Celje 1969. 302 lista + 21 fotografij (1).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 2.9.1969.


Ms 147

AŠKERC Anton

    Pismo Antonu Slatnarju, 1.12.1905. (1)

Miha Maleš iz Ljubljane. Dar 18.9.1969.


Ms 148

ŠTIFTAR Božidar

    Pisma Franu Lekšetu. (3, 1900-1903).

Ema Plavec iz Zagreba. Dar 12.10.1969.


Ms 149

GORNEGRADSKY  Ivan

    Pisma Franu Lekšetu. (12, 1898-1913).

Ema Plavec iz Zagreba. Dar 12.10.1969.


Ms 150

PUSTOSLEMŠEK Rasto

    Iz zapuščine. <biografsko gradivo>. (5, 1958-1960).

Ema Plavec iz Zagreba. Dar 12.10.1969.


Ms 151

PAVŠIČ Vladimir

    Pismo Josipu Napotniku. - (Beograd) 26.3.1945. (1)

Neža Napotnik iz Celja. Dar 6.1.1970.

Obj.: CeZb 1982-1983, str. 157-158.

 

Ms 152

CELJSKI zbornik 1969-1970. Tipkopisi prispevkov.

Vsebina : 1. Milan Natek: Razvitost celjskega področja v okviru SR Slovenije. 52 listov. (1). - 2. Anton Sore: Nekateri problemi v procesu deagrarizacije prebivalstva in naselij v celjski občini. 28 listov (1). - 3. Jože Marolt: Hribovske kmetije v zahodnem delu Šaleške doline. 30 listov (1). - 4. Milan Natek: Sezonski delavci na celjskem področju. 42 listov (1). - 5. Anton Sore: Zemeljski plazovi na ozemlju celjske občine. 30 listov (1). - 6. Jože Zupančič: Nekatere značilnosti rekreacije v celjski občini. 73 listov (1). - 7. Aleksander Hrašovec: Kmečko pokojninsko zavarovanje. 37 listov (1). - 8. France Jesenovec: Jurčičeva in Tomićeva Veronika Deseniška. 22 listov (1). - 9. Božena Orožen: Slovenski kraji in ljudje v spisih starejših čeških leposlovcev. II. del. 20 listov (1). -10. Fran Roš: Učiteljstvo v boju za napredek šolstva. 15 listov (1). - 11. Tone Kolšek: Odmev marčne revolucije 1848 v celjskem okrožju. 19 listov (1). - 12. Janko Orožen: Novoceljska tragedija. 8 listov (1). - 13. Milena Moškon: Heraldični ekslibris Bernarda Mavrišiča. 9 listov (1). - 14. France Stele: Govor ob otvoritvi nove gotske kapele v celjski opatijski cerkvi (13. decembra 1969). 7 listov (1). - 15. Ivan Stopar: Spomeniškovarstveni red za staro mestno jedro v Celju. 72 listov (1). - 16. Ivan Stopar: Program za spomeniško obnovo velenjskega gradu. 73 listov (1). - 17. Miloš Rybar: Pripombe k Curkovemu Topografskemu gradivu za občino Laško. 25 listov (1). - 18. Fran Roš: Šlandrova družina. 6 listov (1). - 19. Fedor Gradišnik: Usodne posledice gostovanja celjskega dijaškega gledališča leta 1907 v Šentjurju pri Celju. 31 listov (1). - 20. Gustav Grobelnik: Komorni moški zbor Celje -nosilec Gallusove plakete. 7 listov (1). - 21. Anton Stupica: Vladimir Štoviček. 3 listi (1). - 22. Juro Kislinger: Nov razmah in kakovostni višek Likovnega salona v Celju. 14 listov (1). - 23. Vera Kolšek: nove stalne razstave Pokrajinskega muzeja v Celju. 3 listi (1). - 24. Stane Terčak: Pet let dela Muzeja revolucije v Celju. 9 listov (1). - 25. Ludvik Rebeušek: Sto let trgovskega šolstva v Celju. 7 listov (1). - 26. Marjan Veber: Motnje vida pri šolski mladini. 6 listov (1). - 27. Marjan Veber: Poskus raziskave o množini hemoglobina pri učencih celjskih šol. 4 listi (1). - 28. Onesnaženje atmosfere mesta Celja in Štor. (Poročilo o raziskavah v letu 1968). 12 listov (1). - 29. Janko Orožen: Zapisek o Šentjungerti. 5 listov (1). - 30. <Vlado Novak:> Uredniški zapisek ob trinajstem Celjskem zborniku. 2 lista (1). - 31. Vsebina. Kolofon. Podpisi k slikam.
10 listov (1). -

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 30.12.1970.


Ms 153

STOPAR Ivan

    Opatijska cerkev v Celju. <Tipkopis.> - Celje 1971. 124 listov + 69 slik (1 )

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 9.2.1971.

 

Ms 154

PUNCER Srečko

    Literarna zapuščina.

Vsebina :

I. Osebni dnevnik: 1. Spomini, ki jih piše Srečko Puncer - Braslav Vitogoj. <1. zv. dnevnika> (od 1.6. do 30.7.1914). 46 str. (1). - 2. Dnevnik, piše Srečko Puncer - Braslav. <3. zv dnevnika> (od 2.10.1914 do 15.5.1915). 108 str. (1).

II. Pisma: 3. dekletu (3, 1915-1917). - 4. Maši Puncer-Skornšek (4, 1917-1918). - 5. Minki Puncer-Fužir (4, 1916-1919).-6. Janku Šlebingerju (2, 1914-1915). - 7. Neimenovanemu prijatelju (2 nedat. odlomka).

III. Pesmi in prozna dela: 8. Pesmi (1913). 4 listi = 16 str. - 9. Pesmi (1913-1914). 3 listi = 6 str. - 10. "Vaje" <osnutki pesmi in pisem>. 1915. 154 str. (7 zv.). - 11. Osnutki in zapisi pesmi (1914-1915). 29 listov = 58 str. - 12. Zapisi pesmi (1914). 10 listov v form. pisarn. pole. - 13. Osnutki in odlomki pripovednih del. nedat. 14 listov(3). - 14. Osnutki in odlomki člankov, ocen, predavanj in pod. 30 listov (11). - 15. Prevodi tujih pesniških in pripovednih del (D.S. Merežkovskij,
K. D. Baljmont, Gr. A. Goleniščev, V. M. Garšin) - 1917-1918. 10 listov. - 16. Izpiski in citati iz prebranih del. nedat.,
8 listov.

IV. Osebni dokumenti in slike: 17. Legitimacija in priporočilo počitniške zveze južnoslovanskih dijakov. nedat., (1). - 18. Offener Befehl der k.u.k Militärkommando Leibnitz 1.11.1918. (1). - 19. Člani dijaškega literarnega kluba Kondor v Celju <1914>. Fotogr. (1). - 20. Pogreb Srečka Puncerja iz Vovbr na
železn. postajo v Sinči vesi septembra 1919. Fotogr. (1). - 21. Pogreb Srečka Puncerja v Braslovčah 9.9.1919. Fotogr. (1).

V. Biografsko gradivo in dr.: 22. Rudolf Maister: Govor na pogrebu v Braslovčah (1919). Rkp. neznane roke (1). - 23. Franjo Roš: Spominu Srečka Puncerja. Iz: Jugoslavija 2/152, 25.6.919, str. 2. (1). -  24. Spominu rajnega Srečka Puncerja. Iz: Nova doba (Celje) 5/84, 28.7.1923, str. 2. (1). - 25. Malgaj, Puncer in drugi. Iz: Jutro 5.5.1929, str. 10. (1). - 26. Odkritje spomenika junaku Srečku Puncerju. Iz: Nova doba (Celje) 20.10.1930, str. 1. (1). - 27. Pri spomeniku junaku Srečku Puncerju. Iz: Jutro 22.10.1930, str. 6. (1).— 28. Odkritje Puncerjevega spomenika v Braslovčah. Iz: Slovenec 22.10.1930, (1). - 29. <Stevan Jelkić>: Svečano otkrivanje spomenika jugoslovenskom junaku Srečku Punceru u Braslovcu. Iz Jugoslovenski dnevnik (Novi Sad) v okt. 1930. (1). - 30. Ervin Mejak: Obletnica smrti junaka Srečka Puncerja. Iz: Večernik (Maribor)22.4.1939, str. 4. (1). -  

Priloge : 31. Pisma Dragice Puncer-Veljković, Zvonka Puncerja, Ide Puncer-Milunović Vladu Novaku (4, 1972). - 32. Hrvatska njiva 1/24, 18.8.1917 z lastniškim podpisom Srečka Puncerja. ( 1).


Dediči Srečka Puncerja. Dar 4.5.1971. (Posredoval Fran Roš iz Celja). Vlado Novak iz Celja. Dar 25.6.1972.

 

Ms 155

KLUB NAPREDNIH SLOVENSKIH AKADEMIKOV V CELJU
    Društveni arhiv.

Vsebina : 1. Knjiga z vlepljenimi društvenimi akti, dopisi, izrezki iz časnikov in pod. - 1907-1927. (1). - 2. Zapisniki odborovih sej. - 1921-1923. (1). - 3. Dopisna knjiga iz klubske sobe. - 1922-1926. (1). - 4. Klubova žiga (2).

Mirko Roš iz Celja. Dar 4.5. 1971.

 

Ms 156

CELJSKI zbornik 1971-1972. <Tipkopisi prispevkov.>

Vsebina : 1. Jože Marolt: Ob tridesetletnici vstaje slovenskega ljudstva. 5 listov (1). - 2. Lojze Požun: Veličkova partizanska četa. 86 listov (1). - 3. Fedor Gradišnik ml.: Dosedanji regionalno ekonomski razvoj ter model možnega in verjetnega razvoja celjske občine do leta 1986. 59 listov (1). - 4. Milan Natek: Zaposlovanje delavcev s celjskega območja v tujini. 45 listov (1). -5. Ivan Bele: Kazenska odgovornost za delo v samoupravnih organih delovnih organizacij. 41 listov (1). - 6. Fran Roš: Srečko Puncer. Njegovo življenje, delo in boj. 69 listov (1). - 7. Mirko Roš: kulturna dejavnost akademske mladine v Celju od leta 1907 do leta 1925. 36 listov (1). - 8. Fran Roš: Grob na Plešivcu. Dve sestri - prijateljici Ivana Cankarja. 26 listov (1). - 9. France Jesenovec: Dunajsko - celjska Vesna. 14 listov (1). -10. Drago Cvetko: Bibliografija prof. Janka Orožna. 24 listov (1). - 11. Janko Orožen: Iz toponomastike. Prispevek k razlagi nekaterih zanimivih krajevnih imen. 7 listov (1). - 12. Vera Kolšek: Arheološka izkopavanja v Zidanškovi ulici v Celju. 9 listov (1). - 13. Ivan Stopar: Grajski objekti z območja Slovenske Štajerske na Vischerjevem zemljevidu 1678 (1). - 14. Lojze Bolta: Novo prazgodovinsko grobišče na Rifniku. 5 listov (1). - 15. Fedor Gradišnik st.: Uprizoritev prve celovečerne predstave kabareta v slovenski gledališki zgodovini. 10 listov (1). - 16. Anton Sore: Počitniške hiše in počitniška naselja v porečju Savinje. 34 listov (1). - 17. Stane Koželj: Gozdovi na gozdnogospodarskem območju Celje. 7 listov (1). - 18. Aleksander Hrašovec: Nov sistem zdravstvenega zavarovanja. Dokument časa. 10 listov (1). - 19. Janko Lešničar: infekcijska služba v SRS s posebnim ozirom na ustanove za zdravljenje infekcijskih bolnikov. 28 listov (1). - 20. Franc Planinšek: Higienske in epidemiološke razmere v celjski občini. 16 listov (1). - 21. Janez Kraševec: Medsebojni vplivi socialnega okolja, konfiguracije zgornjih dihal, onesnaženja ozračja in spirometrijske vrednosti pri šolarjih. 9 listov (1). - 22. Marjan Veber: Gibanje otroških nalezljivih bolezni med učenci celjskih šol. 11 listov (1). - 23. Gustav Grobelnik: Nagrada Slavka Šlandra. K desetletnici podeljevanja. 16 listov (1). -24. Gustav Grobelnik: Ustanovitev kulturne skupnosti v Celju. Delež sveta za kulturo in znanost občinske skupščine. 21 listov (1). - 25. Janez Žmavc: Celjsko gledališče na prelomnici v sezonah 1969-70 in 1970-71. 8.listov (1). - 26. Juro Kislinger: Likovni salon v Celju  od aprila 1970 do julija 1971. 11 listov (1). - 27. <Vlado Novak:> Uredniški zapisek ob štirinajstem Celjskem zborniku. 3 listi (1). - 28. Vsebina. Kolofon. Obvestilo uprave. Podpisi k slikam. 21 listov (1). -

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 30.1.1972.

 

Ms 157

NAPOTNIK Josip

     Literarna zapuščina.

Vsebina : 1. Prvi zapisi posameznih sonetov iz venca. <Nedat.> 7 lističev = 14 str. (1). - 2. Sonetni venec izgnancev in druge pesmi. - 1942-1943. 24 str. (1). - 3. Zapis sonetnega venca v notesu na 16 listih, november 1942; na 17. listu dnevniški zapiski o osvoboditvi Jagodine 14.10 do 14.11.1944. (1). - 4. "Ex Ponto". Sonetni venec. V Jagodini 1943. Rkp. prepis, 18 listov v zvezčiču (1).

Priloge : 5. Martin Mastnak: Prijatelju prof. Jožetu Napotniku za god 1942. <Sonet>. (1). - 6. Anže <ps>: Profesor naš, konjiška korenina ... <Priložnostni sonet> 19.6.1943. (1). - 7. Ciril Pregelj: Čuvarji Jadrana. Tekst J. Napotnik. Natisnjena kompozicija z rkp. posvetilom C. Preglja J. Napotniku, 16.11.1938. (1)

Neža Napotnik iz Celja. Dar 7.2.1972.

 

Ms 158

CELJSKA kronika. Prevedel in z opombami opremil Ludovik Modest Golia. - Ljubljana 1955. <Tipkopis>. 208 listov (1)

P r i 1 o g e : 1. Bogomil Gerlanc: Načrt za izdajo <neuresničeno>. 11 tipkanih listov (1). - 2. Korespondenca Modesta Golie in Bogomila Gerlanca z ObLO Celje i. dr. (12 listov, 1955-1956). - 3. Korespondenca Vlada Novaka z Jožetom Košarjem o izdaji pri Založbi Obzorja v Mariboru. (4, 1969 — 1971).

Skupščina občine Celje. Dar. deponirano v Študijski knjižnici v Celju od 15.6.1956, uvrščeno v zbirko rkp. 8.9.1972.


Ms 159

GLAZER Janko

    Trideset mariborskih <epigramov>. / Dizma <ps.> - Maribor 1972 (1).

Strojepisno avtografirano, z avtorjevim rkp. posvetilnim epigramom Študijski knjižnici v Celju.

Janko Glazer iz Maribora. Dar 17.1.1973.


Ms 160

BRAČIČ Friderik

    Ostanki zapuščine.

Vsebina : 1. Einst und jetzt: Studenice pri Poljčanah -Studenitz bei Pöltschach. Rogatec - Rohitsch. Novi klošter -Neucloster. <Koncepti feljtonov za Deutsche Wacht, nepop., nedat.> 15 listov (1). - 2. Die drei erhaltenen Minnelieder Konrad I von Sannegg. <Tipkopis, nedat.> 1 list.

Janko Orožen iz Celja. Dar 28.2.1974.

 

Ms 161

CELJSKI zbornik 1973-1974. Tipkopisi prispevkov.

Vsebina : 1. Milan Natek: Rast števila prebivalstva na celjskem območju v desetletju 1961-1971. 55 listov (1). - 2. Anton Sore: Novejša populacijska in ekonomska gibanja v velenjski kotlini. 37 listov (1). - 3. Alojz Mušič: Novine in novinski gozdovi. 30 listov (1). - 4. Dušan Košutnik: Propadanje vegetacije v okolici Celja in poskus ponovne ozelenitve. 13 listov (1). - 5. Ivan Bele: O kaznivih dejanjih v gospodarstvu na celjskem območju. 10 listov (1). - 6. Aleksander Hrašovec: Dva pomembna mejnika v socialnem zavarovanju kmetov. 15 listov (1). - 7. Milko Bedjanič: Petindvajset let klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji. 5 listov (1). - 8. Janko Lešničar: Dvajset let klopnega meningoencefalitisa na celjskem območju. 11 listov (1). - 9. Alenka Radšel-Medvešček: Kronični klopni meningoencefalitis. 8 listov (1). - 10. Danica Tovornik: O naravnih žariščih klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji. 13 listov (1). - 11. Avgust Hribovšek: Razvoj, in potek boja proti tuberkulozi v Celju in okolici. 21 listov (1). - 12. Stane Mrvič: Partizanska saniteta na Kozjanskem. 30 listov (1). - 13. Stanisław Szymański: Celjski strop. 27 listov (1). - 14. Ivan Stopar: Grad Celje. 62 listov (1). - 15. Tatjana Bregant: Raziskovanja na starem gradu nad Celjem 1972. leta 38 listov (1). - 16. Lojze Bolta: Starokrščanski baziliki v poznoantični naselbini na Rifniku. 8 listov (1). - 17. Milena Moškon: Dve neobjavljeni veduti krajev ob spodnjem toku Savinje. 3 listi (1).  - 18. France Jesenovec: Kratek oris pogovornega jezika v Celju in okolici. 8 listov (1). - 19. Janko Orožen: Paški Kozjak (Zemljepisni in zgodovinski  oris). 50 listov (1). - 20. Drago Predan: Gradivo za oris ljudske materialne kulture na Paškem Kozjaku.42   listov (1). - 21. Drago Predan: Drobiž iz občestvene kulture na Paškem Kozjaku. 8 listov (1). - 22. Stane Terčak: Od rojstva do groba. 28 listov (1). - 23. Stane Terčak: Drobci ljudske duhovne kulture na Paškem Kozjaku. 6 listov (1). - 24. Janko Orožen: Iz zgodovine Planinskega društva v Celju (Orlova doba). 30 listov (1). - 25. Gustav Grobelnik: Druga šentjungertska spominska knjiga. 7 listov (1). - 26. Ivan Mlinar: Glasbena šola v Celju 1908-1941 (Kronika). 50 listov (1). - 27. Gustav Grobelnik: Dokument iz gledališkega življenja v Žalcu 1846. 3 listi (1). -28. V spomin Fedorju Gradišniku <Reprodukcija oljnega portreta, ki ga je naslikal Milan Lorenčak>. 1 list (1). - 29. Stanko Potisk: Slovensko ljudsko gledališče v Celju od 1954 do  57 listov (1). - 30. Jože Marolt: Deset let razstavne dejavnosti Muzeja revolucije v Celju. 30 listov (1). - 31. Juro Kislinger: Likovni salon v Celju od septembra 1971 do junija  14 listov (1). - 32. Juro Kislinger: Društvo oblikovalcev v Celju. 3 listi (1). - 33. Miloš Rybář:V spomin dr. Arnoldu Pernatu. 8 listov (1). - 34. Franjo Mauer: Ob dvajsetletnici velike poplave v Celju. 26 listov (1). - 35. <Vlado Novak:> Uredniški zapisek ob petnajstem Celjskem zborniku. 3 listi (1)

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 26.11.1974.

 

Ms 162

MIKLAVŽIČ Jože in Janez BOŽIČ

    Načrt za pospeševanje topolov na področju Okrajnega ljudskega odbora Celje. - Ljubljana 1959. (21)

Okrajni ljudski odbor v Celju <ob likvidaciji>. Dar 7.6.1965.


Ms 163

LJUBŠA Matija

    Dva najstarejša življenjepisa Celjana sv. Maksimilijana. Prepisal iz Bollandorum Acta Sanctorum ... in Celjske kronike ... - Celje 1928. 143 listov  
<vez. v knjigo> (1)

Trubarjev antikvariat v Ljubljani. Nakup 16.1.1975.


Ms 164

SZYMAŃSKI Stanisław

    Celijski strop. – Warszawa 1973. Tipkopis. 32 listov (1)

Priloge : 1. prevod v slovenščino <Anton Aškerc, prof.> 30 listov rkp + 22 listov tipk. čistopisa (1). - 2 prevodi povzetkov: 2a v nemščino <Drago Cvetko>. 2 lista (1). - 2b v italijanščino <Marijan Brecelj>. list (1). - 3. korespondenca med avtorjem ter muzejsko kustodinjo Mileno Moškon in urednikom CeZb, 8, 1973-1975).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 8.2.1975.

 

Ms 165

ZUPANČIČ Ivan Anton

    Der Abschied. Verfasst vom ... I.A. Suppantschitsch und beim feyrerlichen Schlusse des Schuljahres am k. k, Gymnasium zu Cilli am 13.9.1818
vorgetragen ... (1)

Prepis neznane roke. <dr. Jakob Žmavc?>

Ivanka Žmavc-Baranova iz Maribora. Dar 17.10.1975.

 

Ms 166

VIDIC Josip

    Avtobiografija in osebni spomini od ok. 1883 do ok. 1910. <Prebold>. 208 listov (1)

Milica Vidic iz Ljubljane. Nakup 19.4.1976.

 

Ms 167

VIDIC Josip

    Osebni dokumenti od 1843 do 1913. 112 listov (1)

Milica Vidic iz Ljubljane. Nakup 19.4.1976.

 

Ms 168

VIDIC Fran

    Anton Aškerc, ein slovenischer Dichter. <ok. 1901>.  7 listov (1)

Milica Vidic iz Ljubljane. Nakup 19.4.1976.

 

Ms 169

VIDIC Fran

    Cankarjev "Budalo Martinec". - Kamnik 1926. 22 listov (1)

Milica Vidic iz Ljubljane. Nakup 19.4.1976.

Obj.: DS 39 (1926), str. 186-188.

 

Ms 170

AŠKERC Anton

    Oznanilo faranom na 15. pobinkoštno nedeljo, 18.9.1892. <List iz oznanilne knjige farne cerkve v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah z zadnjim vpisom provizorja Antona Aškerca>. (1)

Anton Aškerc, profesor iz Celja. - Dar 19.5.1976.

 

Ms 171

KARLIN Alma Maksimilijana

    Irahamitro. (Göttliche Leuchte des Landes). Roman aus der Glanzzeit von Babylon. <Tipkopis, ok. 1935>. (5)

NUK v Ljubljani. Dar 18.6.1976.


Ms 172

KARLIN Alma Maksimilijana

    Ein Bote des weisen Drachens. Ein Roman aus Chinas vorgeschichtlichen Tagen. <Tipkopis. ok. 1930> (6)

NUK v Ljubljani. Dar 28.6.1976.

 

Ms 173

KARLIN Alma Maksimilijana

    Geschichten, Erzählungen, Skizzen. <Tipkopisi>. 1914-1942. (209)

NUK v Ljubljani. Dar 18.6.1976.

 

Ms 174

KARLIN Alma Maksimilijana

    Das silberne Band. Die Entwicklungsgeschichte einer Seele.- Celje 1935. <Tipkopis>. (1)

NUK v Ljubljani. Dar 18.6.1976.

 

Ms 175

KARLIN Alma Maksimilijana

    Gedichte. <Tipkopisi>. 1930-1942 (183)

NUK v Ljubljani. Dar 18.6.1976.

 

Ms 176

SIRK Albert

    Osebni podatki o izgnanstvu v Srbiji 1941-1945. -Zaječar 24.3.1945. (2)


Dane Debič iz Žalca. Dar 23.8.1976.

 

Ms 177

MIRBEAU Octave

    Listnica. Prevel Vladimir Levstik. 1919. Prevajalčev tipkopis. 28 listov (1).

Milica Vidic iz Ljubljane. Nakup 19.4.1976.

 

Ms 178

PASTERNAK Boris

    Opojnost. <Prevedel Janez Žmavc. - Celje 1954>. (1) <Prevajalčev tipkopis prevoda pesmi Hmelj za objavo v listu Hmeljar.>

Ivanka Bauman iz Celja. Dar 8.11.1976.

Obj.: XIX kongres E.H.B. Ljubljana 7.-10. VIII. 1969, str.61.

 

Ms 179

MLINARJEV Janez. Teharski plemiči. Zgodovinska igra v 7 dejanjih in 1 spremembi. - Teharje 1924. <Tipkopis dramatizirane povesti Ferda Kočevarja -                 Žavčanina; dramatizator ni znan). 53 listov (1)

Jelka Luževič iz Celja. Dar 26.4.1977.

 

Ms 180

LEVSTIK Vladimir

    Dnevnik. - Pariz od 3.1. do 10.5.1907. 56 listov (1)

Milan Nemanič iz Ljubljane. Nakup 13.10.1977.

 

Ms 181

MALGAJ Ivan

    Gradivo za zgodovino Šentjurja pod Rifnikom.

Vsebina : 1. Beschreibung der landtäflichen Herrschaft Reifenstein in Steiermark. - 1887. <Opalografirano>. 41 listov (1). - 2. Ivan Malgaj: Članki o šentjurski zgodovini za Marburger Zeitung, Večernik, Novo dobo 1928-1941, <Tipkopis>. 10 listov (1). - 3. Markt Anderburg. - < 19141 -1944. Tipkopis>. 12 listov. (1). - 4. St. Jurij pri Celju. <Kratek pregled zgodovine, kompilacija za šole. - ok. 1955. Tipkopis> 11 listov (1). - 5. Jožko Jager: Pesmi z ruske fronte 1943-1944. <Tipkopisni prepis>. 4 listi (1). - 6. Franjo Malgaj: Rifnik nad Sv. Jurijem. <Tipkopis.> 16 str. (1)

Dediči Ivana Malgaja v Celju. Dar 15.1.1978.

 

Ms 182

CELJSKI zbornik 1975-1976. <Tipkopisi prispevkov>.

Vsebina : 1. Fran Roš: Celjska kulturna tedna (1938 in 1939). 16 listov (1). - 2. Lojze Požun: Zakaj leta 1942 ni bila ustanovljena IV. grupa odredov. 157 listov (1). - 3. Emil Lajh: Pregled nekaterih najpomembnejših stavk v Celju in v okolici med obema vojnama. 28 listov (1). - 4. Bruno Hartman: Povest o Mlinarjevera Janezu. 51 listov (1). - 5. Milan Natek: Nekatere družbenogeografske značilnosti v razvoju hmeljarskega območja spodnje Savinjske doline. 29 listov (1). - 6. Drago Meze: Novejše stanje prebivalstva Gornje Savinjske doline. 56 listov (1). - 7. Anton Sore: Demografska struktura Vitanjskega podolja. 25 listov (1). - 8. Alojz Mušič: Celjski mestni gozd v Pečovniku (Od bukve do smreke in ameriške duglazije). 36 listov (1). - 9. Anton Sore: Tektonski potres na voglajnsko-sotelskem območju leta 1974. 17 listov (1). - 10. Henrik Čmak: Potres na Kozjanskem junija 1974 (Škoda na stavbah in obnova). 11 listov (1). - 11. Janko Orožen: Celjsko zlatarstvo od prvih začetkov do viška v Zlatarni. 59 listov (1). - 12. Janko Orožen: Tovarna emajlirane posode v Celju (1894-1945). 50 listov (1). - 13.Vera Kolšek: Ostanki zahodne nekropole rimske Celeje. 5 listov (1). - 14. Ivan Stopar: Pričevanja zgodovinskih virov o gradu Celje. 39 listov (1). - 15. Milena Moškon: Srednjeveška prstana v celjskem muzeju. 5 listov (1). - 16. Milena Moškon: Poslikana skrinja v celjskem muzeju. 7 listov (1). - 17. Milena Moškon: Upodobitve naselij in stavb s celjskega področja (Nadaljevanje kataloga zbirke v celjskem muzeju). 12 listov (1). - 18. Lojze Umek: Jatagan v celjskem pokrajinskem muzeju (Čiščenje z ultrazvočno in z dodatnimi metodami ter zaščita). 26 listov (1). - 19. Jože Zupančič: Nekatere značilnosti dela na osnovnih šolah v celjski občini. 37 listov (1). - 20. Aleksander Hrašovec: Zdravstveno varstvo in zavarovanje po ustavi iz leta 1974. 15 listov (1). - 21. Franc Planinšek: Razvoj javnega zdravstva v Celju. 13 listov (1). - 22. France Jesenovec: Milana Pajka romantična igra Mlada Zora. 13 listov (1). - 23. Gustav Grobelnik: Nagrada Slavka Šlandra (Nadaljevanje za leta 1972-1976). 12 listov (1). - 24.   Milena Moškon: Stalna razstava umetnostnega in kulturnozgodovinskega oddelka Pokrajinskega muzeja v Celju. 12 listov (1). - 25. Gustav Grobelnik: Red dela za Komorni moški zbor (Kronistova lepljenka ob petindvajsetletnici zbora). 11 listov (1). - 26. Gustav Grobelnik: Celjski godalni orkester 1970-1976. 5 listov (1). -27. Ludvik Rebeušek: Nove kakovosti zdraviliških ponudb na celjskem turističnem območju. 4 listi (1). - 28. <Vlado Novak:> Uredniški zapisek ob šestnajstem Celjskem zborniku. 4 listi (1). - 29. Vsebina. Kolofon. Cenik publikacij. 4   listi (1).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 6.9.1977.

 

Ms 183

AŠKERC Anton, prof.

    Govor na pogrebu Frana Roša 24.8. 1976. 6 listov (1)

Anton Aškerc, profesor iz Celja. Dar 27.2.1978.

 

Ms 184

P0DJAVORŠEK Albin

    Iz zgodovine poklicnega usmerjanja na Slovenskem. -Ljubljana 1975-1977. <Tipkopis.> 166 listov (16)

Albin Podjavoršek iz Ljubljane. Dar 31.3.1978.

Obj.: Občani in delo 10 (1975) - 12 (1977).

 

Ms 185

MAUER Franjo

    Trideset let       gasilskega društva Lokrovec - Dobrova. - Celje 1977. <Tipkopis          s fotografijami>. 66 listov (1)

Franjo Mauer iz           Celja. Nakup 1.7.1978.

 

Ms 186

CHRONICA ... der fürstlichen Grafschaft Cilli ... <Rkp. prepis iz ok. 1650>. 188 listov, vez. v knjigo (1).

Iz zbirk OZC (oz. iz zbirke bibliofila Georga Skoberneta) v Celju preko zapuščine Martina Perca iz Celja in Trubarjevega antikvariata v Ljubljani. Dar 11.7.1978.

 

Ms 187

RUZICKA Lothar

    Familie Maurissicz von Maurisperg. <Genealoško gradivo s slikami>. - s. 1. 1910-1929. 68 listov. Vez. v knjigo,(1)

Iz zapuščine Martina Perca iz Celja. Trubarjev antikvariat v Ljubljani. Nakup 11.7.1978.

 

Ms 188

AUSFÜHRLICHE und wahrhafte Beschreibung ... der 1.Dezember ergolgten Execution wider Johann Erasem Tatenpach ... <Rkp. prepis knjižice, ki je izšla na         Dunaju 1672>. Nedatiran. 83 str. (1)

Iz zapuščine Martina Perca iz Celja. Trubarjev antikvariat v Ljubljani. Nakup 11.7.1978.

 

Ms 189

NEUE freie illustrirte Haringschmaus-Zeitung. -Cilli 23.2.1887. <0palografirano>. 12 str.(1)

Iz zapuščine Martina Perca iz Celja. Trubarjev antikvariat v Ljubljani. Nakup 11.7.1978.

 

Ms 190

LJUBŠA Matija

    Gradivo za zgodovino Celja in Lavantinske škofije. - 1926-1934. <Regeste, koncepti in dr.>. (43)

Iz zapuščine Martina Perca v Celju. Trubarjev antikvariat v Ljubljani. Nakup 11.7.1978.

 

Ms 191

RUZICKA Leon

    Meine Lebensgeschichte. <Po zapiskih svojega očeta iz leta 1930 in po drugem družinskem gradivu zapisal sin Lothar>. -Dobrna pri Celju 1940. 180 listov (1)

Iz zapuščine Martina Perca iz Celja. Trubarjev antikvariat v Ljubljani. Nakup 11.7.1978.

 

Ms 192

RUZICKA Lothar Korespondenca.

    Vsebina: 1. Leon Ruzicka (46, 1918.1920). - 2. Kurt Robert Ruzicka (68, 1917-1920). - 3. Ralph Ruzicka (9, 1919).

Iz zapuščine Martina Perca iz Celja. Trubarjev antikvariat v Ljubljani. Nakup 11.7.1978.

 

Ms 193

VOŠNJAK Mihael

    Pisma pastorku Franju Mayerju (13, 1913-1920).

Priloge : 1. Bogumil Vošnjak polbratu Franju Mayerju (1 brzojavka, 1920). - 2. Bogumil Vošnjak: Nekrolog Franju Mayerju.. <Natisnjeno>. (1)

Janko Orožen iz Celja. Dar 12.1.1979.

 

Ms 194

ROŠ Fran

    Moj življenjepis. - V Celju 14.3.1954. (1)

Slovensko ljudsko gledališče v Celju. Dar 29.5.1979.

 

Ms 195

ROŠ Fran

    Pisma urednikoma Mohorjeve družbe.

Vsebina: 1. Stanku Cajnkarju (4, 1964-1970). - 2. Jožetu Dolencu (9, 1966-1975).

Jože Dolenc iz Ljubljane. Dar 3.8.1979.

 

Ms 196

BILKA. Glasilo l.a razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Tipkopis>. (1)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 197

POT poti. Glasilo l.b razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Tipkopis>. (1)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

                                 

Ms -198

TOK mladih misli. Glasilo l.c razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Tipkopis>. (1)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 199

UČILNICA št. 33 Glasilo 1 .d razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Tipkopis>. (1)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 200

PRVA e izza kulis. Glasilo 1.e razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Tipkopis>. (1)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 201

RAZREDNA klepetulja. Glasilo 1.f razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Opalografirano>. (2)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 202

GLASILO 2.a razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Ciklostirano>. (2)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

                              

Ms 203

UTRIP. Glasilo 2.b razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Tipkopis>. (5)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 204

JAVNA tajna. Glasilo 2.d razreda na Gimnaziji v Celju 1978/79. <Tipkopis>. (2)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 205

SONCE in sence. Glasilo 2.g razreda na Gimnaziji v Celju 1978/79. <Tipkopis>. (3)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 206

MI. Glasilo 3.a razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Tipkopis>. (2)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.


 

Ms 207

NAŠE misli. Glasilo 3.b razreda na Gimnaziji v Celju 1978/79. <Tipkopis>. (3)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

                       

Ms 208

NAŠA paleta. Glasilo 3.c razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Tipkopis>. (3)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.


Ms 209

TO smo mi. Glasilo 3.d razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Tipkopis>. (3)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 210

STOPINJE. Glasilo 3.e razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Tipkopis>. (2)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 211

NAŠI krogi. Glasilo 3.f razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Kserografiran tipkopis>. (1)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 212

PISANA njiva. Glasilo 4.a razreda na Gimnaziji v Celju. 1978/79. <Kserografiran tipkopis>. (2)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

                               

Ms 213

IZ naših klopi. Glasilo 4.c razreda na Gimnaziji v Celju 1978/79. <Kserografiran tipkopis>. (1)

Gimnazija v Celju. Dar 27.6.1979.

 

Ms 214

BOŠTELE Anton

    Kratek življenjepis. - Mežica 17.12.1953. <Tipkopis>. (1)

Iz zapuščine Jura Kislingerja star. v Laškem. Juro Kislinger ml. Dar 19.11.1979.

 

Ms 215

MAYER Marija

    Pismo Janku Orožnu. - Šoštanj 19.2.1976. (1)

Priloge : 1. Fotografiji 2 risanih vedut (Laško, Pogled na Smrekovec)

Janko Orožen iz Celja. Dar 22.11.1979.

 

Ms 216

PODJAVORŠEK Albin

    Lastni življenjepis in bibliografija del. - Celje 1970. <Tipkopis>. 43 listov (1)

Albin Podjavoršek iz Ljubljane. Dar 27.4.1980

 

Ms 217

OSTERC Damjana

    Žiga Laykauf - Mozirski. - Mozirje - Celja 1980. <Tipkopis + slike> 30 listov (1)

Damjana Osterc iz Mozirja. Dar 27.5.1980.

 

Ms 218

LEVSTIK Vladimir - Herbert GRÜN

    Kastelka (Poskočje gnezdo). Prevela v srbščino Olga Trebičnik. - Novi Sad 1960. <Tipkan prepis 1980>. 75 listov (1)


Olga Trebičnik iz Novega Sada. Dar 4.6.1980.

 

Ms 219

VREČAR Rajko

    Žalska kronika. - Žalec 1955. <Tipkopis>. 17 listov (1)

Dane Debič iz Žalca. Dar 25.5.1982.

 

Ms 220

CELJSKI zbornik 1977-1981. Tipkopisi prispevkov.

Vsebina : 1. Uvodna beseda izdajateljskega sveta KSOC (1). - 2. Edvard Kardelj v Celju. <V spomin. 1 fotografija Milana Božiča, 5.11.1960 in citat iz dela Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja.>. - 3. Tito v Celju. <V spomin. 1 fotografija Milana Božiča, 6.7.1971 in citat iz govora na XI. kongresu ZKJ, 1978.> - 4. Tone Kolšek: Prispevek k zgodovini žitnih mer na celjskem območju v XVI. stoletju. 11 listov (1). - 5. Tone Kolšek: Gospodarsko stanje lemberške gospoščine, dajatve in položaj njenih podložnikov po urbarju iz leta 1687. 21 listov (1). - 6. Jože Volfand: Procesi komuniciranja in odločanja v celjski družbenopolitični skupnosti. 56 listov (1). - 7. Andrijan Lah: Cvetna in sadežna leta celjskega gledališča (od 1971/72 do 1976/77). 17 listov (1). - 8. Slavko Pezdir: Še o štirih sezonah SLG V Celju (od 1977/78 do 1980/81). 21 listov (1). -9.  Drago Medved: Pred prvim desetletjem Tedna domačega filma v Celju. 38 listov (1). - 10. Aleksander Hrašovec: Zdravstveno varstvo v celjski regiji po ureditvi leta 1978. 12 listov (1). - 11. Franc Dobnik: Prizadevanja za boljši zrak v Celju. 19 listov (1). - 12. Alojz Mušič: Več javora v zeleni pas mesta Celja. 12 listov (1). - 13. Alojz Mušič: Zelenice, parki in drevoredi mesta Celja. 8 listov (1). - 14. Janez Kraševec: Balneomedicina z vidika novih raziskav učinka aerosolov na dihala. 14 listov (1). - 15. Franjo Fijavž: Delovanje društev kmetskih fantov in deklet na celjsko-savinjskem območju (1926-1941). 20 listov (1). - 16. Emil Lajh: Nekaj značilnosti iz revolucionarnega delavskega gibanja v Celju v obdobju druge konference KPS v Joštovem mlinu. 22 listov (1). - 17. Vlado Novak: Celjski kulturni tedni 1938, 1939 in 1940. 14 listov (1). - 18. Miroslav Pahor: Pomorščaki s celjskega območja. 29 listov (1). - 19. Aleksa Gajšek-Krajnc: Ob 90-letnici Janka Orožna. 4 listi (1). - 20. Janko Orožen: Iz zgodovine Planinskega društva Celje. Od ustanovitve do prve svetovne vojne. (1893-1914). 33 listov (1). - 21. Vera Kolšek: Še en relief iz rimske Celeje. 5 listov (1). - 22. Ignacij Voje: Katarina Celjska - Kotromanićka in njen pečat. 9 listov (1). -23. Ivan Stopar: Geneza celjskega mestnega jedra. 43 listov (1). - 24. Milena Moškon: Novo pridobljene upodobitve naselij in stavb s celjskega območja (Nadaljevanje kataloga zbirke v celjskem muzeju). 8 listov (1). - 25. Nataša Golob: Marija Gradec. Vsebina grisaillev v prezbiteriju. 26 listov (1). - 26. Dušan Novak: Kraški svet v porečju Savinje. 30 listov (1). -27. Drago Meze: Učinki povezave gornjesavinjskih hribovskih kmetij s cestami. 13 listov (1). - 28. Anton Sore: Nekaj podatkov o spremembah zemljiških kategorij v širši celjski regiji. 13 listov (1). - 29. Milan Natek: Ravljanske ulice. 40 listov (1). - 30 Drago Meze: Nekaj o kmečki hiši hribovskih kmetij v Gornji Savinjski dolini. 16 listov (1). - 31. Vladimir Šlibar: Lesna domača dejavnost v Zgornji Dravinjski dolini. 35 listov (1). - 32. Zoran Tratnik: Aktivnost "Mladi za napredek Celja". 11 listov (1). - 33. Anton Sore: Cestni režim na celjskem prometnem križišču. 55 listov (1). - 34. Anton Sore: Preskrba Celja z vrtninami. 35 listov (1). - 35. Milena Moškon: Občasne razstave Pokrajinskega muzeja v Celju v letih 1968-1978. 8 listov (1). - 36. Breda Misja: Cvetko Ščuka. 4 listi (1). - 37. Gustav Grobelnik: Spomin na Miro Danilovo. 4 listi (1). - 38. Gustav Grobelnik: Dvajsetletnica "Šlandrove nagrade". 8 listov (1). - 39. Jurče Vreže in Edvarda Goršič: Mladinski pevski festival 1977, 1979, 1981. 11 listov (1). -40. Alojz Mušič: Omahnil je drevesni velikan v celjskem mestnem parku. 6 listov (1).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 14.9.1982.

 

Ms 221

KLAIĆ Nada

    Zadnji knezi Celjski v deželah svete krone. - Zagreb-Celje 1981-1982.

Vsebina: 1. Posljednji knezovi Celjski u zemljama svete krune. <hrv. izvirnik, delno razrezan od prevajalca. Tipkopis>. 140 listov (1). - 2. Zadnji knezi Celjski v deželah svete krone. <slovenski preved Mateja Rodeta s popravki redaktorja Janeza Šumrade. Tipkopis z vlepljenimi kosi originala>. 225 listov (1). - 3. <Čistopis slovenskega prevoda s popravki lektorja Franceta Sirka. Kopija tipkopisa pod št. 2, nekaj strani je ponovno pretipkanih na čisto>. 225 + 9 listov (1). -4. Avtoričin Sažetak. <Tipkopis>. 10 listov (1). - 5.   Zusammenfassung. Übersetzt von Madita Šetinc. <Tipkopis>. 14 listov (1).- 6. Ignacij Voje: Dr. Nada Klaić. <Tipkopis>. 3 listi (1). - 7. Vsebina. Seznam slik. Kolofon. <Tipkopis z rkp. dopolnili>. 4 listi (1). Priloge : 8. Korespondenca med Nado Klaić in Janezom Šumrado (48, 1981-1982). <Tipkopis, rkp., kopije>. - 9. Pismo Janeza Šumrade Janezu Stergarju (1, 1982, s 5 prilogami). - 10. Korespondenca odgovornega urednika Gustava Grobelnika z Nado Klaić, Janezom Šumrado, tiskarno i. dr. (13, 1982). - 11. 10 fotografij, filmov in slik za kliširanje. - 12. 3 korekturni odtisi knjige (2 v stolpcih, 1 v straneh).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 14.9.1982.

 

Ms 222

AŠKERC Anton

    Pismo uredniku Soče. - Ljubljana 27.12.1904. (1)

France Dobrovoljc iz Ljubljane. Zamena. 27.1.1983.

 

Ms 223

CELJSKI zbornik 1982-1983. Tipkopisi prispevkov.

Vsebina : 1. Olga Jakhel-Dergan: Prestrukturiranje celjskega gospodarstva. 21 listov (1). - 2. Anton Sore: Pridelovanje pšenice in preskrba s kruhom v celjski občini. 45 listov (1). - 3. Anton Sore: Nekaj primerjalnih podatkov o prebivalstvu Celja in Titovega Velenja. 15 listov (1). - 4 Milan Natek: Hribovske kmetije v jugozahodnem delu Spodnje Savinjske doline (Nekatere geografske značilnosti). 34 listov (1). - 5. Anton Gosar: Socialno-geografska preobrazba Logarske doline. 19 listov (1). - 6. Polona Selič: Vpliv Slivniškega jezera na okolje. 44 listov (1). - 7. Janko Orožen: Železarna v Štorah pri Celju v začetku in v najbolj kritičnem obdobju. 16 listov (1). - 8. Aleksander Hrašovec: Organizacijski razvoj zdravstvenega varstva v Celju. 17 listov (1). - 9. Srečko Savernik in Franc Štolfa: Zobozdravstvo v Celju. 17 listov (1). - 10. Vlado Novak: Vladimir Pavšič - Matej Bor svojemu profesorju Josipu Napotniku. 7 listov (1). - 11. Vera Kolšek: Municipium Claudium Celeia. 11 listov (1). - 12. Lojze Bolta: Arheološka bibliografija Celja - Celeiae. 9 listov (1). - 13. Janko Orožen: Problematičnost zgodovine grofov Celjanov. 40 listov (1). - 14. Jože Vurcer: Razvoj narodnoosvobodilnega boja in revolucionarne oblasti v mestu Celju in okolici 1941-1943. 39 listov (1). - 15. Emil Lajh: Ob 45-letnici prve konference KPS v Šmiglovi zidanici. 10 listov (1). - 16. Gustav Grobelnik: Golar-Schwab: Delavska budnica 1901. 3 listi (1). - 17. Slavko Pezdir: Slovensko ljudsko gledališče v Celju od leta 1973 do leta 1983. 23 listov (1). - 18. Drago Medved: Deseti teden domačega filma v Celju. 16 listov (1). - 19. Nataša Golob: Slovenske Konjice: Poslikava baročnega stropa. 63 listov (1). -20. Vlado Novak: Malo znani portret Janeza Sigismunda Valentina Popoviča iz konca 18. stoletja. 7 listov (1). - 21. Vera Kolšek: Sto let varovanja kulturne dediščine v Celju. 17 listov (1). - 22. Ljubomir-Andrej Lisac: Dijaki s Celjskega območja na zagrebških šolah 1776/77-1917/18. 16 listov (1). - 23. Gustav Grobelnik: Šlandrova nagrada 1982. 3 listi (1). - 24. Drago Medved: <Ob tridesetletnici Celjskega zbornika. 2 lista (1).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 30.8. 1983.

 

Ms 224

ZUPANČIČ Jože

    Pesnik Cvetko Golar. Celjska doba (1901-1905). Tipkopis Litija 1963. 16 listov (1).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 18.10.1982.

 

Ms 225

OROŽEN Božena

    Iz korespondence.

Vsebina: 1. Ksaver Meško (1, 1960). - 2. Gustav Šilih (1, 1953). - 3. Stanko Virant (1, 1953).

Božena Orožen iz Celja. Dar 26.9.1983.

 

Ms 226

HARTMAN Bruno

    Anton Novačan - pesnik. Prispevki za ocenitev njegovega celotnega literarnega dela. <Tipkan prepis originala, napisanega leta 1954>.
Celje ok. 1965. 30 listov (1).

Josipina Novačan iz Celja. Dar 23.7.1980.

 

Ms 227

MAUER Franjo

    Sto let gasilskega društva Vojnik. 1880-1980. Iz arhivskih virov zbral ... Celje 1980. <Tipkopis.>. 79 str. (1).

Franjo Mauer iz Celja. Dar 30.7.1980.

 

Ms 228

GROBELNIK Gustav

    Iz korespondence.

Vsebina: 1. Josip Tominšek      (1, 1951). - 2. Fran Roš (7, 1955-1975). - 3. Vlado Habjan (4,     1961-1983). - 4. Fedor Gradišnik (1, 1971). - 5. Bogomil       Gerlanc (1, 1974). - 6. Janko Orožen (1, 1981).

Gustav Grobelnik iz Celja. Dar 31.3.1984.

 

Ms 229

CELJSKI Zbornik 1984. Tipkopisi prispevkov.

Vsebina : 1. Emil Lajh: Življenje in delo narodnega heroja Franca Leskoška - Luka. 13 listov (1). - 2. Andreja Rihter: Miloš Zidanšek - Vencelj. 9 listov (1). - 3. Jože Vurcer: Kozjansko 1944. 53 listov (1). - 4. Rolanda Fugger -Germadnik: Prvi koraki v svobodi. 19 listov (1). - 5. Anton Sore: Stanovanja v celjski občini. 28 listov (1). - 6. Anton Sore: Gravitacijsko območje celjske trgovine na drobno. 46 listov (1). - 7. Alojz Mušič: Vprašanje gospodarjenja z našimi višinskimi mrekovimi gozdovi. 44 listov + 7 risb (1). - 8. Janez Rihteršič: Pridobivanje mineralnih surovin v celjski kotlini v preteklosti in sedanjosti (s presojo možnosti za bodočnost). 12 listov (1). - 9. Zoran Tratnik: Mladi raziskovalci v celjskih osnovnih in srednjih šolah v letu 1982. 6 listov (1). - 10. Jožica Dolenšek: Raziskovalna dejavnost celjske mladine v letu 1983. 23 listov + 2 sliki (1). - 11. Jože Zupančič: Ukinitev gimnazije in rast nove družboslovne šole v Celju. 91 listov (1). - 12. Slavko Pezdir: Perspektive razvoja kulture v občini Celje do leta 2000. 10 listov (1). -  Egon Kunej: XV. mladinski pevski festival. 6 listov (1). - Drago Medved: Enajst let vztrajanja ali Teden domačega filma. 17 listov (1). - 15. Ivanka Zajc - Cizelj: Spodnještajerski narodni svet. 17 listov (1). - 16. Janez Cvirn: Stavbna zadruga državnih uslužbencev (1911-1957). 12 listov (1). - 17. Aleksander Videčnik: Celjski oktet 1937-1941. 8 listov + 1 slika (1). - 18. Milko Mikola: Administrativna šola v Celju 1960-1969. 10 listov (1). - 19. France Jesenovec (1906-1984). 1 list (1). - 20. Alojzij Bolhar (1899-1984). 1 list (1). - 21. Vlado Novak: Bibliografsko kazalo k Celjskemu zborniku 1967-1983. 23 listov (1). - 22. Ivan Stopar: Pregled grajskih stavb na slovenskem Štajerskem. I. del: Anderburg -Ormož. 89 listov (1). - 23. Naslovni list; tekst k sliki na ovitku; vsebina; listina o podelitvi celjskega grba Celjskemu zborniku; priznanje Kulturne skupnosti občine Celje ob tridesetletnici izhajanja Celjskega zbornika z utemeljitvijo; Prejeli smo (dopolnilo k Orožnovemu Orisu novejše zgodovine Celja); popravki k Celjskemu Zborniku 1982-1983. 10 listov (1).

Uredništvo Celjskega zbornika. Dar 24. 10. 1984.

 

Ms 230

NOVAČAN Anton

    Dve pripovedni deli.

Vsebina : 1. Vaški Cyrano. 101 list (1). - 2. Sejalec. 4 listi (1).

Slovensko ljudsko gledališče v Celju. Dar 19.9.1958 (iz gradiva za celjski gledališki muzej).

Obj.: Anton Novačan: Naša vas II, Lj. 1913.

 

Ms 231

ROŠ Fran

Nekaj dramskih del.

Vsebina: 1. Veliki dan. (Enodejanka. - 1945).10 listov (1). - 2. Partizanska šola. (Dramska slika. - 1946). 6 listov (1). - 3. Ušesa carja Kozmijana (Predigra, 1. in 2. prizor. -1948). 3 listi (1). - 4. Desetnica Alenčica (naslovni list, osebe, 4. dej. 3. prizor. - 1951). 4 listi (1). - 5. Mokrodolci. Celje 1945. 104 str. (1).

Priloge : Gledališka lepaka za krstno uprizoritev in prvo ponovitev Mokrodolcev v Okrož. ljud. gledal. v Celju 1946 (2). - 2. Izrezka iz Tovariša s slikami o uprizoritvi Mokrodolcev v Šentjakobskem gledališču v Lj. (2). - 3. Izrezek iz Tovariša s slikami o uprizoritvi Ušes carja Kozmijana v celjskem gledališču 1948 (1). - 4. Spomini na Rafka Salmiča. Rkp članka, obj. v J 12.9.1930. 6 str. (1).

Slovensko ljudsko gledališče v Celju. Dar 19.9.1958 (iz gradiva za celjski gledališki muzej).

 

Ms   232

SKRBINŠEK  Milan

    Iz pisem in korespondence.

Vsebina:

I. Pisma: 1. Fedorju Gradišniku. (1, 1947).

II. Korespondenca: 2. Ivan Prekoršek (1, 1930). - 3. Fedor Gradišnik. (1 brzojavka, 1946). - 4.   Okrožno ljudsko gledališče v Celju (1 brzojav, 1946).- 5. Jože Tomažič (1 brzojav, 1946).

Slovensko ljudsko gledališče v Celju. Dar 19.9.1958 (iz gradiva za celjski gledališki muzej).


 

Ms 233

DOBOVIŠEK Rudolf

    Habakuk. Burka s petjem v teh dejanjih. Pevske točke uglasbil Radovan Gobec. - Celje 1940. - <Tipkopis z rkp popravki in vložki.> 58 listov (1).

Priloge: 1. Avtorjevo pismo Josipu Vidmarju, 2.10.1940. (1). - 2. Lepak za uprizoritev SNG v Mariboru na gostovanju v Celju 7.2.1941. (1). - 3. Avtorjevo darilno pismo Mestnemu gledališču v Celju, 15.4.1954. (1).

Slovensko ljudsko gledališče v Celju. Dar 19.9.1958 (iz gradiva za celjski gledališki muzej).

 

Ms 234

CELJSKO pevsko društvo

    Pismi Meti Baševi. (2, 1904).

Slovensko ljudsko gledališče v Celju. Dar 19.9.1958 (iz gradiva za celjski gledališki muzej).

 

Ms 235

LEVSTIK   Vladimir

    Literarna   zapuščna   I.

Vsebina: 

I. Pesmi: 1. Pesmi, obj. v LZ 1903-1910; rkp prepis neznane roke (1 zv. = 72 str., 1943-1947). - 2. Isto; tipkan prepis Vere Levstikove (54 listov; 1950-1955). - 3. Pesmi, obj. v Sn 1904-1914, M1J 1929; rkp prepis neznane  roke in Franke Levstikove; bibliografski zapisi objav (pesmi, proze in člankov) v S, SN, SIT, MlJ (1 zv. = 118 str., 19143-1947).-4. Pesmi, obj. v Sn 1904-1910; tipkan prepis Vere Levstikove, nekatere z avtorjevimi rkp popravki (48 listov, 1950-1955). -
5. Uganke 1-20; tipkan prepis Vere Levstikove z avtorjevimi rkp popravki (6 listov; 1954); priložen 1. natis na vrečicah z barvo za pirhe, na sprednji strani vrečic reprodukcije akvareliranih risb Ivana Vavpotiča; 19 kosov, ok. 1933). - 6. Razne pesmi, natisnjene v LZ, NZ, CeZb 1906-1951; avtorjevi rkp in tipkop. z rkp popravki (10 listov, 1950-1956). - 7. Nenatisnjene pesmi; rkp in tipkop. z avtorjevimi rkp popravki (24 pesmi na 64 listih, 1943-1955). - 8. Nedokončane pesmi,
osnutki, poetični zapiski (14 pesmi na 49 listih, 1947-1957). - 9. Prevodi tujih pesmi (z variantami): Aleksa Šantić, Rudyard Kipling, Stara indijanska (3 na 15 listih, 1951-1955).

II.Pripovedna dela: 10. Pripovedna dela, obj. v Sn, LZ, SN, J in drugje 1904-1944; tipkani prepisi Vere Levstikove, brez avtorjevih popravkov (36, 1947-1955). - 11. Pripovedna dela (podlistki), obj. v J 1926-1940; tipkani prepisi Franke Levstikove z avtorjevimi rkp popravki (21, 1947-1955). - 12. Deček brez imena in druge: Mati, Deček brez imena,Cirilček in Veter, Jaka junak, Stekleno srce, Mezinčkov Kastor, Trdoboj in Nisa, O godčevem Žarku, lesenem šarcu in ukleti kraljici, Zgodba o slepem slavcu, Cirilček se vrača k mami, Čižek (tipk. prepisi za nameravano dopolnjeno izdajo, z avtorjevimi rkp popravki; 11, 1954). - 13. Peter in Kostja; tipkan prepis iz Našega roda 1940/41 (1, 1954). - 14. Rusalka, rkp in avtoriziran tipkop. (2, 1943). - 15 Gradivo, zapiski in osnutki za pripovedna dela (11, 1947-1956).

III. Prevodi: 16. Prosper Merimee: Carmen; tipkan prepis prevoda iz leta 1921 s prevajalčevimi rkp popravki za neuresničeno novo izdajo (1, 1956). - I6a. Kenneth Roberts: Severovshodni prehod (prevajalski zapiski; 1 zv. 1956).

IV. Eseji in članki: 17. Eseji in članki iz Sn 1905/1906, 1908, SN 1921, J 1930, LZ 1934 in SavV 1953; tipkani  prepisi Vere Levstikove (6, 1947-1956). - 18. Pogled s kantona; 2 rkp osnutka in 1 tipkan prepis (3, ok. 1936). - 19. Odgovori Milanu Rakočeviću za intervju v Pravdi (Beograd) 10.4.1938; tipkan
prepis Franke Levstikove (1, ok. 1950). - 20. Odgovori Veri Strmecki za intervju v CeTd 29.12.1956: Vladimir Levstik o sebi in o svojem delu (1,1956). - 21. Predgovori k prevodom mladinskih slikanic v Knjižnici Mladega Jutra (3, 1929-1930). - 22. Iz predgovora k 2. izdaji Gadjega gnezda; tipkan prepis
teksta iz 1923 z avtorjevimi rkp. popravki (1, 1954). - 23. Prapodoba Tine Gramontove (1, ok. 1954). - 24. Nikolaj Vasiljevič Gogolj (1, 1953). - 25. Ob krsti drja Pavla Avramovića (1, 1942). - 26. Veliki dogodki v življenju narodov ...; osnutek (1, 1945). - 27. Govor za radijsko oddajo o Šmihelu nad Mozirjem, Celje 24.10.1956; tipkop. z avtorjevimi rkp popravki (1) 

V. Pisma (piščeve kopije in koncepti): 28. Albertu Algoudu (1, 1957; tipkan prepis + sloven. prevod). - 29. Philippu Algoudu (1, 1957; tipkan prepis + sloven. prevod). - 30. Božidarju Borku (2, 1955-1957). - 31. Antonu Dolarju (tipk. prepisa originalov iz 1910, ohr. v ŠKC; 2, 1960). - 32. Pepini Dular -
Levstik (248, 1915-1931). - 33. Tonici Dular (3, 1930-1931)  - 34. Miletu Klopčiču (1, 1948). - 35. Rudolfu Krivicu (1,  1956) - 35. Franki Levstikovi (27, 1946-1953). - 36. Neži Levstikovi 20.1.1915; tipkan prepis Franke Levstikove (1, 1950). – 37. Ksaverju Mešku (1, 1956). - 38. Založbi Mladinska knjiga (1,
1948). - 39. Založbi Nova brazda v Mariboru (1, 1956). – 40. Ivanu Potrču (1, 1955). - 41. Josipu Ribičiču (1, 1945)  - 42. Ivanu Rudolfu ( 1, 1957). - 43. Uredništvu Slovenskega poročevalca (1, 1952). - 44. Učencem osnovne šole v Šmihelu nad Mozirjem (1, 1957). - 45. Časopisnemu podjetju Večer v
Mariboru (2, 1956-1957). - 46. Josipu Westru (1, 1956)  - 47. Damjanu Vahnu (1, 1938). - 48. Zavodu za socialno zavarovanje LRS (1, 1956). - 49.   Benu Zupančiču (1, 1954).

VI. Korespondenca: 50. Albert Algoud (7, 1945-1957). – 51. Philippe Algoud (16, 1936-1957). - 52. Jože Arh (1,1948). - 53. Oton Berkopec (1, 1956). - 54. Božidar Borko (18, 1949- 1956). - 55. Božo Borštnik (1, 1956). - 56. Cankarjeva založba (3, 1945-1947). - 57. Celjski zbornik, uredništvo (1, 1957). -
58. Fanny S. Copeland (2, 1956). - 59. Anton Čede (1, 1956). - 60. Državna založba Slovenije (9, 1946-1957). - 61. Andrej Flajs (1, 1931). - 62. Maksim Gaspari (5, 1953-1955). – 63. Bogomil Gerlanc (1, 1956). - 64. Jože Goričar (1, 1956). – 65. Fedor Gradišnik (1, 1956). - 66. Elo Justin (1, 1956). -   67.
Ela Kalan (1, 1956). - 68. Ernest Kalan (4, 1952-1956).  – 69. Živojin D. Karić (1, 1956). - 70. Mile Klopčič (2, 1947-1951).- 71. Klub celjskih kulturnih delavcev (1, 1956). - 72. Cene Kopčavar (1, 1955). - 73. Ciril Kosmač (1, 1938). - 74. Juš Kozak (1, 1938). - 75. Jože Kramar (2, 1938-1947). – 76.  Bratko Kreft (1, 1953). - 77. Rudolf Krivic (1, 1956). - 78. Franka Lavrenčič - Levstik (3, 1929-1949). - 79. Jela Levstik (1,1938). - 80. Vera Levstik (13, 1918-1957). - 81. Ksaver Meško(5, 1946-1956). - 82. Dušan Mevlja (2, 1954). - 83. Ministrstvo za prosveto LRS (2, 1949-1950). - 84. Založba Mladinska knjiga(3, 1948-1956). - 85. Vinko Moderndorfer (1, 1955). - 86. Rudolf Mole (1, 1956). - 87. Založba Nova brazda, Maribor (1,1956). - 88. Založba Obzorja, Maribor (1, 1954). - 89. Okrajni ljudski odbor Celje (1, 1956). - 90. Marja Pavlovec (1, 1956). - 91. Dušan Petrič (1, 1946). - 92. Avgust Petrišič (1, 1955). - 93. Emil Podkrajšek (1, 1956). - 94. Ivan Podržaj (4, 1954-1956). - 95. Žorža Potočnik (17, 1950-1951). - 96. Ivan Potrč (10, 1953-1957). - 97. Vasja Predan (1, 1956). – 98. Rasto Pustoslemšek (4, 1955-1957). - 99. Milan Rakočevic _(3, 1952-1955). - 100. Alba Ramovš (1, 1952). - 101. Kulturno umetniško društvo Rovtar, Šmihel nad Mozirjem (2,  1956-1957). - 102. Ivan Rudolf (2, 1956-1957). - 103. Slovenski knjižni zavod, Ljubljana (2, 1956). - 104. Slovenski poročevalec, Ljubljana (2, 1945-1952). - 105. Lev Strmecki (1, 1957).- 106. Anton Stupica (1, 1956). - 107. Severin Šali (1, 1947). -_108. Albert Širok (1, 1953). - 109. Vladimir Štoviček (2, 1954-1956). - 110. Silva Trdina (1, 1957). - 111. Olga Trebičnik (2, 1956-1957). - 112. Učenci osnovne šole v Šmihelu nad Mozirjem (1, 1957). - 113. Franjo Vajd (1, 1956). - 114. Časopisno podjetje Večer, Maribor (4, 1957). - 115. Ciril Vidmar (1, 1956). - 116. Stanko Virant (1, 1956). - 117. Branko Vrčon (1, 1956). - 118. Stane Vrhovec (1, 1946). - 119. Josip Wester (1, 1956). - 120. Branko Zemljič (1, 1956). - 121. Lojze Zupanc (1, 1956). - 122. Beno Zupančič (5, 1953-1954). - 123. Borut Žerjav (1, 1957). - 124. Ana Župančič (1, 1956). - 125. Jože Župančič (1, 1956). - 126. Lojz Kraigher Vladimiru in Franki Levstik (48, 1952-1958). -
Priloge: 126/1 Angela Kraigher Franki Levstik (1, 1959). - 126/2. Franka Levstik Lojzu Kraigherju (koncepta 2 nedat. pisem). - 126/3. Lojz Kraigher: Stvarnost, objektivnost in pravičnost. Pripombe k Filipa Kalana kritiki Dejanja Vladimira Levstika, <tipkopis polemike, dat. 12.5. 1938, namenjen za Sodobnost, neobjavljen; 2 primerka po 18 str.> -126/4 Lojz Kraigher: Češki prevod Levstikovega Dejanja. <20 str. rkp tuje roke v 2 primerkih, namenjen kot dodatek k načrtovanemu naknadnemu, a neuresničenemu natisu (1958) polemike pod 126/3.>

VII. Tuja korespondenca: 127. Vera Levstik Pepini Dular - Levstik (2, 1918, 1930). - 128. Jela Levstik Pepini Levstik, roj. Dular (1, 1930).   

VIII.Dramatizacije Levstikovih del: 129. Kastelka (Gadje gnezdo). Po romanu za gledal. oder priredil Herbert Grun (tipkopis, 62 str., 1959) - 130. Vladimir Levstik - Herbert Grün Kastelka (poskočje gnezdo). Prevod sa slovenačkog Olga Trebičnik (tipkopis, 57 str., 1960). - 130a. isto, natis v reviji Mostovi (Beograd) XI/1980.

IX. Prevodi Levstikovih del v tuje jezike: 131. The Holy Ghost and John Dolt. A Whitesunde Legend. Translated fom the Slovene by F. S. Copeland. V: David. An International Rewiew of Politics and Literature (London), April 1932, str. 60-62.

X. Gradivo o pisatelju: 132. Borut Klas (ps. = Borut Žerjav): Les 70 ans de Vladimir Levstik, traducteur en slovene de Balzac, Flaubert, Zola ... Ob 70 letnici Vladimirja Levstika (tipkopis predavanja za slovensko oddajo pariškega radia 15.1.1956). - 133. Borut Klas (ps. = Borut Žerjav): Ob smrti Vladimirja Levstika (tipkopis nekrologa v slovenski oddaji pariškega radia 28. in 29. 12.1959). - 134. Tine Orel: Govor ob krsti Vladimira Levstika (tipkop. 1957). - 135. Fran Roš: Govor ob grobu (tipkop. 1957). - 136. Vlado Novak: Ob smrti Vladimira Levstika (tipkop. nekrologa za CeTd, 1957). - 137. Vlado Novak: Književno delo Vladimira Levstika (kopija tipkop. za CeZb 1958). - 138. Franc Horjak: Vladimir Levstik. Bibliografija (tipkop., 1959). - 139. Franka Levstikova: O delu Vladimira Levstika (gradivo za bibliografijo, biografski zapiski in dr.; 3, 1955-1959). - 140. Odstavki o Vladimiru Levstiku iz Zgodovine slovenskega slovstva za višje razr. srednjih šol (Trst 1946), str. 212-213 (tipkan prepis Bogomila Gerlanca, 1959). -141. Tiskani članki, poročila, ocene in dr. iz periodik (28, 1936-1960). - 142. Članki in zapiski iz časnikov ob 70letnici (17, 1956). - 143. Članki in zapiski ob smrti (24, 1957-1958). - 144. Poročila in ocene o uprizoritvah Levstik - Grünove Kastelke v Celju, Beogradu in Trstu (izrezki iz časnikov in tipkopisi (34, 1959-1960).

 

XI. Pogodbe z založbami: 145. Cankarjeva založba (5, 1945-1954). – 146. Državna založba Slovenije (12, 1946-1957). – 147. Mladinska knjiga (2, 947-1956). - 148. Slovenski knjižni zavod (4, 1953-1956). - 149. Slovenski poročevalec (1, 1952).  – 150. Založba Obzorja (1, 1954).

XII. Osebni dokumenti: 151. Rojstni list, poročni list, spričevala, potni list, legitimacije, odločbe, potrdila, poročilo o smrti (39, 1872-1959). -

XIII. Tuje pesmi: 152. Jernej Roy (ps. = Karel Klančnik): Medvedjak. Vladimirju Levstiku za 70letnico 18. jan. 1956 (2 tipkopisa z avtorjevim rkp podpisom). Obj.: PV 56/1956, str. 626.

Franka Levstik iz Celja. Dar (oporočno volilo) 28.4.1963.

 

Ms 236

LEVSTIK Vladimir

    Literarna zapuščina II.

Vsebina :

I. Pesmi: 1. Pesmi iz dijaških let (34 pesmi  na 56 str. v notesu s podpisom: Ciril Levstik, prvošolec, Celje, dne 24.12.96.). - 2. Uganke (natis na vrečicah z     barvo za pirhe, z ilustr. Iv. Vavpotiča; 22 kosov, ok. 1933).

II. Pripovedna dela: 3. Osnutki in fragmenti iz prvega rkp povesti Zapiski Tine Gramontove (7 listov, 1917). – 4. Osnutki in fragmenti iz prvega rkp povesti Gadje gnezdo (15 listov, 1917). - 5. Rdeči volk in Minehaha (del rkp za obj. v LZ 1926; 28 listov). - 6. Kovač potrdi svojo vero. (XXVII. in XXX. pogl. Pravice kladiva; tipkop. z avtorjevimi rkp popravki; 9 listov, 1926). - 7. Pismo v nebesa (4 listi, 1930). - 8. Vladko gre na božične počitnice (tipkop. z avtor. rkp popravki, 3 listi, 1932). - 9. Kar šel bi kam (6 listov, 1932). - 10. O možu, ki je požrl niagarske slapove (6 listov, 1938). - 11. Peter in Kostja. I. - VII. pogl., (102 lista, 1940). - 12. Podlistki, obj. v Jsla, SN in J 1909-1939 (prepisi Vere Levstikove, 1943- 1954; 18 enot).

III. Prevodi: 13. Rabindranath Tagore: Dom in svet. Tipkopis s prevajalčevimi rkp popravki in navodili založbi in tiskarni; (208 listov, 1930).

IV. Članki: 14. Odgovori Milanu Rakočevicu za intervju v beograjski Pravdi 8.4.1938 (6 str. rkp v slov., priložen izrezek srb. teksta intervjuja). - 15. Poslovni pravilnik Javne mestne knjižnice v Celju (rkp osnutek, ok. 1925).

 

V. Pisma: 16. Neži Levstik (tipkan prepis Vere Levstikove; 1, 1915). - 17. Veri Levstik (67, 1930-1957). 18. Lavoslavu Schwentnerju (5, 1907-1916).

VI. Gradivo o pisatelju: 19. Vera Levstik: Gradivo za bibliografijo del in prevodov (1 zv. + 14 listov, 1943-1955). - 20. Lev Strmecki: Vladimir Levstik, človek, pesnik in mladinski pripovednik. (maturitetna naloga na gimnaziji v Celju, 1962, tipkop., 33 str.). - 21. Fric Dosedla: Izvirna pripovedna dela Vladimira Levstika. (diplom. naloga na Pedag. akad. v Lj., 1967, tipkop., 39 str.). - 22. Tiskani članki, poročila, ocene in dr. iz periodik (22, 1919-1967). - 23. Časniški članki in
zapiski ob 70letnici (18, 1956). - 24. Nekrologi, osmrtnice in dr. (25, 1957-1958). - 25. Časniška poročila in ocene ob uprizoritvah Levstik - Grünove Kastelke v Celju, Beogradu in Trstu (28, 1959-1960).          

VII. Tuje pesmi: 26. Jernej Roy (ps. = Karel Klančnik): Medvedjak. Vladimirju Levstiku za 70letnico 18. jan. 1956 (rkp prepis Vere Levstikove iz PV 1956).

Vera Levstik z Vranskega. Dar (oporočno volilo) 7.10.1967.

 

Ms 237

LEVSTIK Vladimir

    Literarna zapuščina III.

Vsebina:

I. Pesmi: 1. Smreka na gori. (avtoriziran tipkop. z dedikacijo, 21.8.1946, 1 list). - 2. Ululate. (tipkop. z rkp. avtorjevimi popravki, ok. 1946, 2 lista). - 3. Sonet: Ne menim se, odkod Pilat nam vstaja ... (avtoriz. tipkop., ok. 1947, 1 list). - 4. Pet sonetov sestri Jeli ob šestdesetletnici. (tipkop. z dedikacijo 14. avgusta 1948, 6 listov, + 3 rkp prepisi Jele Levstikove, 3 x 5 listov). 5. Sanje mi vstajajo s  Savne  srebrne ... (rkp prepis Jele Levstikove, ok. 1954, 1 list).

II. Pripovedna dela: 6. Cempir (prvotni naslov: Morilec; 1927, 5 listov).         
      

III. Eseji in članki: 7. Poslanstvo besede. (rkp. predavanja v Mariboru z dedikacijo 26.8.1934, 28 listov + tipkop. za natisk v LZ z avtorjevimi rkp popravki, 14 listov).

IV. Pisma: 8. Jeli Levstik (39, 1921, 1945-1957).

V. Gradivo o pisatelju.: 9. Lev Strmecki: Vladimir Levstik, človek, pesnik in mladinski pripovednik (maturitetna naloga na gimnaziji v Celju, 1962; tipkop., 33 str., + spremno pismo). - 10. Tiskani članki, poročila in dr. iz periodik (33, 1956 - 1960).

 

VI. Tuje pesmi: 11. Jernej Roy (ps. = Karel Klančnik): Medvednjak Vladimirju Levstiku za 70letnico 18. jan. 1956 (rkp prepis Jele Levstikove iz PV 1956).

Jela Levstik iz Maribora. Dar (oporočno volilo) 16.4.1973.


Ms 238

LEVSTIK Franka Zapuščina.

Vsebina:

I. Pisma (koncepti in kopije): 1. Albertu Algoudu (1, 1957). -   2. Božidarju Borku (2, 1955). - 3. Bogomilu Gerlancu (7, 1958 -1959). - 4. Urošu Kraigherju (1, 1955). - 5. Bratku Kreftu(1, 1959). - 6. Založbi Nova brazda + Mariborski literarni klub (2, 1957-1958).- 7.  Okrajnemu  sodišču v  Celju (1, 1959). -  8. Ivanu  Potrču  (1, 1959). - 9. Prešernovi  družbi  v Lj. (2, 1959). -  11.  Damjanu  Vahnu  (1, 1959). - 12.  Časopisnemu podjetju Večer v Mariboru (1, 1959). - 13. Zavodu za zaščito avtorskih malih pravic v Lj. (1, 1959). - 14. Benu Zupančiču (1, 1955).

II. Korespondenca: 15. Aton Acman (3, 1957-1959). - 16. Albert Algoud (1, 1958). - 17. Philippe Algoud (1, 1958). - 18. Božica Atlagić (1, 1959). - 19. Oton Berkopec (6, 1957-1959). -20. Gvido Birolla (1, 1957). - 21. Božidar Borko (9, 1955-1959). - 22. Fanny S. Copeland (6, 1957-1959). - 23. Viljem Cvirn (1, 1938). - 24. Ciril Debevec (1, 1957). - 25. Maksim Gaspari (4, 1957-1959). - 26. Bogomil Gerlanc (13, 1958-1959; priložen načrt za nameravano izdajo Izbranih del VI. Levstika in korespondenca B. Gerlanca z Založbo Obzorja v Mariboru, 4 kosi, 1959). - 27. Olaf Globočnik (3, 1957-1959). - 28. Manko Golar (1, 1938). - 29. Danilo Gorinšek (1, 1938). - 30. Fedor Gradišnik st. (1, 1957). - 31. Janez Gradišnik (1, 1958). - 32. Alojz Gradnik (1, 1957). - 33. Gustav in Bogdana Grobelnik (1, 1958). - 34. Herbert Grün (1, 1957). - 35. Alfonz Gspan (1, 1959). - 36. Valerija Heybal (1, 1957). - 37. Franc Horjak (4, 1959). - 38. Avgust Hribovšek (1, 1958). - 39. Anton Ingolič (2, 1938). – 40. Ciril Jeglič (5, 1958). - 41. Darinka Jošt (1, 1957). - 42. Jugografika, Lj. (1, 1941). 43. Jugoslovanska avtorska agencija, zastopstvo za SR Slovenijo, Lj. (17, 1957-1960). - 44. Elo Justin (1, 1957). - 45. Ela Kalan (1, 1957). -46. Lado Kham (14, 1957-1958). - 47. Mile Klopčič (1, 1957). -48. Peter Kovačič (1, 1958). - 49. Juš Kozak (1, 1957). - 50. Nada Kraigher (1, 1959). - 51. Uroš Kraigher (2, 1956-1957). -52. Bratko Kreft (2, 1957-1959). - 53. Vladimir Kukman (1, 1959). - 54. Alojzija Lavrenčič (3, 1938). - 55. Vera Levstik (17, 1938-1959). - 56. Hrvoj Maister (1, 1958). - 57. Kamnoseško podjetje Marmor, Lj. (3, 1958). - 58. Mestna vrtnarija, Celje (1, 1958). - 59. Ksaver Meško (1, 1957). - 60. Moderna galerija, Lj. (1, 1960). - 61. Ludvik Mrzel (1 , 1957). - 62. Založba Nova brazda + Mariborski literarni kljub (3, 1958-1959). - 63. Gabrijel Novšak (1, 1958). - 64. Okrajno sodišče v Celju (1, 1958). - 65. Tine Orel (1, 1957). - 66. France Pavlovec (1, 1950). - 67. Marija Pavlovec (8, 1957-1960). - 68. Emil in Rija Podkrajšek (3, 1957-1959). -_69. Ivan Podržaj (1, 1958). - 70. Žorža Potočnik (3, 1957-1959). - 71. Ivan Potrč (2, 1957-1959). - 72. Milko Presker (1, 1959). - 73. Ljuba Prenner (3, 1954-1957). - 74. Prešernova družba, Lj. (3, 1959). - 75. Rasto Pustoslemšek (2, 1958-1959). - 76. Milan Rakočevic (1, 1957). - 77. Josip in Roza Ribičič (1, 1957). -78. Fran Roš (3, 1957-1958). - 79. Vida Rudolf (2, 1958-1959; prilož. 33 pesmi). - 80. Ervin Slapar (1, 1933). - 81. Slovensko ljudsko gledališče v Celju (5, 1957-1959). - 82. Lev Strmecki (3, 1959). - 83. Vera Strmecki (2, 1958). - 84. Tone Stupica (1, 1957). - 85. Božo Škerlj (1, 1957). - 86. Stane Terčak (1, 1957). - 87. Blaž Tomaževič (3, 1959). - 88. Tone Trdan (1, 1938). - 89. Nina Trdina (1, 1958). - 90. Silva Trdina (5, 1957-1959). - 91. Olga Trebičnik (2, 1957-1960). -92. Hugo Uhliř (8, 1938). - 93. Damjan Vahen (2, 1959-1960). - 94. Časopisno podjetje Večer, Maribor (2, 1958-1959). - 95. Miran Viher (1, 1958). - 96. Stanko Virant (1, 1958). - 97. Branko Vrčon (1, 1957). - 98. Mileva Zakrajšek (1, 1960). - 99. Zavod za zaščito avtorskih malih pravic, Lj. (1, 1959). - 100. Beno Zupančič (7, 1955-1958). - 101. Borut Žerjav (2, 1957-1959). - 102. Venče Žnidaršič (1, 1959). - 103. Jože Župančič (8, 1956-1960). - 104. Sožalna pisma in brzojavke ob smrti moža (182, 1957-1958).

III. Tuja korespondenca: 105. Darinka Štrbenk Veri Strmecki (1, 1958).

IV. Osebni dokumenti in osebno gradivo: 106. Odločba o prevedbi družinske pokojine (1, 1958). - 107. Izkaznica Društva upokojencev LRS (1, 1960). - 108. Moje knjige (seznam osebne knjižnice, 1 zv., ok. 1930).

Franka Levstik iz Celja. Dar (oporočno volilo) 28.4.1963.


Ms 239

LEVSTIK Vera
    Zapuščina

Vsebina:

I. Pisma: 1. Mariji Friškovec (1, 1938). - 2. Jožetu Župančiču (1, 1959).

II. Korespondenca: 3. Albert Algoud (1, 1945). - 4. Fric Dosedla (1 , 1967). - 5. Državna založba Slovenije, Lj. (.1, 1967). - 6. Marija Friškovec (8,1938-1939). - 7. Bogomil Gerlanc (3, 1957-1966). - 8. Janko Hacin (1, 1945, + 1 pril.).- 8. Franc Hribernik (1, 1938.). - 9. Jugoslovanska avtorska

agencija, zastopstvo za SRS, Lj. (1, 1960; prilož. pismo Nade Kraigher, 1, 1960). - 10. Ela Kalan (1, 1957). - 11. Komisija za ugotovitev škode na kulturnozgodovinskih spomenikih pri Ministrstvu za prosveto LRS (1, 1945). - 12. Milka Kurnik (3, 1938). - 13. Franka Levstik (20, 1938-1950). - 14. Jela Levstik (11, 1939-1961). - 15. Neža Levstik (2, 1916). - 16. Mirko Lovrec (1, 1939). - 17. Ministrstvo za znanost in kulturo LRS (1, 1951). - 18. Ivan Napotnik (1, 1945). - 19. Nežka Napotnik (2, 1945-1959). - 20 Josipina Novačan (2, 1950-1957). - 21. Vlado Novak (5, 1959-1967). - 22. Ljuba Prenner (2, 1958-1967). - 23. Fran Roš (2, 1957-1958). - 24. Pavel Strmšek (1, 1958). - 25. Berta Štravs (7, 1951-1960). - 26. Tretja osnovna šola v Celju (1, 1965).- 27. Ana Zupančič (2, 1938). - 28. Ivanka Zupančič (1, 1951). - 29. Jože Župančič (3, 1959). - 30. Sožalna pisma in brzojavke ob smrti brata (52, 1957-1956). - 31. Razni dopisi s pozdravi, voščili in dr. (28, 1938-1965).


III. Tuja korespondenca: 32. Tone Gaspari Zori Cilenšek (1, 1938). - 33. Jos. Sorar (?) Lavoslavu Gregorecu (1, 1874). - 34. Rudolf Maister Tonči Ježovnikovi (1, 1938). - 35. Anton Novačan Franki Levstik (1, 1932; samo ovojnica). - 36. Ciril Pregelj Borisu Rihteršiču (1, 1938). - 37. Ivo Korošec Milošu Levstiku (1, 1926). - 38. Josa Putsek Javni mestni knjižnici v Celju (1, 1938). - 39. Janko Založnik Javni mestni knjižnici v Celju (1, 1938).

IV. Tuji rokopisi: 40. Anton Aškerc: Rojaku Krempelju (prepis tuje roke, verjetno L. Gregorec, nedat., ok. 1895). - 41. Anica Černejeva: 3 pesmi (nedat.). - 42. Bogomil Gerlanc: Gradivo za bibliografijo celjskih slovenskih tiskov (3 zvezki, ok. 1939). -  43. Peisem od svetiga Boshtjana. (1, 1830, boh.). - 44. Pesem v sahvalno Nedelo (1, nedat., boh.). - 45. Velikonočna Pesem (1, nedat., gaj.). - 46. <Poziv za vpis v bratovščino> (1, nedat., boh.). - 47. Poziv k opravičenju šolskih zamud. Kraj. šol. svet Sv. Jurij ob Taboru 1. febr. 1919 (1).


V. Osebni dokumenti in drugo osebno gradivo: 48. Začasna osebna legitimacija (1, 1945). - 49. Izkaznica pooblaščenca Komisije za ugotovitev škode na kulturnozgodovinskih predmetih Slovenije (2, 1945). - 50. Poverilnica poročevalke za knjižnice pri Okrož. odb. ljudske prosvete v Celju (1, 1945). - 51.
Pooblastilo za zbiranje knjig na območju celjskega okrožja (1, 1946). - 52. Zapisnik o predaji Ljudske knjižnice v Celju (1, 1946). - 53. Zapisnika o oddaji pisarne in blagajne Ženske nižje gimnazije v Celju (2, 1947). - 54. Zavarovalna polica za osebne premičnine na Vranskem (1, 1959). - 55. Spominska knjiga
z vpisi prijateljic (1, 1910-1921). - 56. Desiderata za nakup knjig (1, 1951-1967). - 57. Delovni dnevnik ravnateljice Ženske nižje gimnazije v Celju
(1, 1945-1946). - 58. Poslovni red Javne mestne knjižnice v Celju (1, ok. 1930, z dodanim zapisom iz 1960). - 59. Risarska skicirka (1, 1918-1935).

Vera Levstik z Vranskega. Dar (oporočno volilo) 7.10.1967.

 

Ms 240

LEVSTIK Jela
    Zapuščina.

I. Igre za otroke: 1. Pri mamici je raj (nedat., ok. 1930; 2 rkp + 2 pretipk. primerka + 4 listi z uglasb. pevskimi vložki Oskarja Deva). - 2. Cvetja raj (1930; 3 rkp primerki). - 3. Mamico iščeta (nedat., ok. 1930; 1 prim.). - 4. Jezuščkov blagoslov (nedat., ok. 1930; 1 prim.).

II. Članki: 5. Delo Ženskega društva v Mariboru od 1919 do 1941 (1 rkp + 1 tipk. prepis, 1962).

III. Korespondenca: 6. Franka Levstik (39, 1946-1960). – 7. Vera Levstik (113, 1941-1961). - 8. Milica Ostrouška (1, 1962). -  9. Ljudmila Poljanec (1, 1940). - 10. Ljuba Prenner (15, 1964-1970). - 11. Avgusta Santel (3, 1950-1967). - 12. Sožalna pisma ob smrti brata Vladimira (32, 1957-1958). - 13. Sožalna pisma ob smrti sestre Vere (24, 1967). - 14. Razni dopisniki (7, 1946-1971). -


IV. Osebni dokumenti in drugo osebno gradivo: 15. Krstni list, Šentandraž nad Polzelo, 1903 (1). - 16. Domovnica, Celje 1903 (1). - 17. Spričevala ljudske šole v Šentandražu nad Polzelo, 1895-1900 (5). - 18. Spričevala privatne dekliške šole šolskih sester v Celju, 1901-1903 (2). - 19. Maturitetno spričevalo privatnega učiteljišča šolskih sester v Mariboru, 1907, (1). - 20. Spričevalo o usposobljenosti za učenje na osnovnih šolah, Maribor 1909 (1). - 21. Dekreti o službovanju na ljudski šoli na Dobrni pri Celju, 1907-1914 (4). - 22. Spričevalo pedagoške akademije (Lehrerakademie) v Gradcu, 1912 (1). - 23. Potrdilo o obiskovanju tečaja Rdečega križa za prvo pomoč, Celje 1915 (1).

- Spričevalo o učni usposobljenosti za meščanske šole, Ljubljana 1919 (1). - 25. Dekreti o službovanju na dekliški meščanski šoli v Mariboru, 1919-1941 (18). - 26. Dokumenti o bivanju in pisarniškem službovanju med okupacijo v Mariboru, 1941-1944 (16). - 27. Dokumenti o službovanju na meščanski šoli in na II. moški nižji gimnaziji v Mariboru, 1945-1948 (11). - 28. Pokojninski dokumenti, 1948-1972 (33). - 29. Dokumenti o bivanju v Mariboru, 1940-1964 (18). - 30. Dokumentacija o delovanju v Ženskem društvu v Mariboru, 1938-1941 (6). - 31. Dokumenti o oblikovalski dejavnosti, 1932-1961 (9), prilož. razglednice z vzorci narodnih vezenin, 1919-1940 (30). - 32. Dokumenti o dedovanju po očetu Mihaelu Levstiku, 1933-1954 (3). - 33. Dokumenti o zapuščini Vere Levstikove, 1967 (23). - 34. Dokumenti o avtorskih honorarjih po Vladimiru Levstiku,  1968- 1971 (36). - 35. Oporoka 31.10.1970 (2 tipk. prepisa); 24.11.1971 (1 rkp + 2 tipk. prepisa). - 36. Risarska skicirka, 1952-1954 (1).


Jela Levstik iz Maribora. Dar (oporočno volilo) 16.4.1973.

 

Ms 241

LEVSTIK Vladimir

 Vladimir Levstik - Herbert Grün: Hadí hnízdo. Ze slovinského originálu Kastelka, za jazykové spoluprace Libuše Sojakova přeložila a upravila Brigita Hertlová ... Razmnožila DILIA v Praze v listopadu 1975 jako rukopis (1, 68 str.).

Priloge : 1. Gledališki list, Severnomoravské divadlo Šumperk 8. května 1976 (2). - 2. Vabilo na premiersko uprizoritev 8. května 1976 (1). - 3. Zprávy. DILIA Divadelní a literarní agentura, č. 12/1975 (z napovedjo izdaje na str. 12) (1). - 4. Fotografije z uprizoritve (gl. pril. 1) (4). - 5. Aleš Fuchs: Drama o pýše, lúsce a naději (izrezek poročila o uprizoritvi v časniku Rovnost VI/1976 (1). - 6. O<ton> B<erkopec>: Naša književnost v ČSSR (izrezek poročila v Delu 21.5.1976) (1). - 7. Božidar Borko: Slovenska drama na češkem odru. V Šumperku so uprizorili Grünovo dramatizacijo Gadjega gnezda (izrezek iz Dela 29.6.1976) (1). - "8. Dvacet pet let Severomoravskeho divadla v Šumperke 11. záři 1976 (na str. 38 tudi o uprizoritvi drame Hadí hnízdo) (1).

Libuša Sojáková iz Uherskeho Hradišta. Dar 23.9. in 11.10.1976 ter 23.11.1977. - Izrezke iz Dela (pril. 6 in 7) dodal kustos posebnih zbirk KEK Ce.


Ms 242

LEVSTIK Vladimir

    Dramatizacije pripovednih del za Radio Trst.

Vsebina : 1. Gadje gnezdo (Nido di vipere). Dramatizirala Majda Skrbinšek (tipkop., 52 str., 1975). - 2. Zapiski Tine Gramontove (Tina Gramont). Dramatizirala Marija Cenda - Klinc (tipkop., 55 str. 1977).

Priloge : Pismi Jugosl. avtor. agencije iz Ljubljane Osrednji knjižnici v Celju (2, 1975, 1977).

Jugoslovanska avtorska agencija, enota za SRS, Ljubljana. Dar 15.11.1975 in 26.8.1977.


Ms 243

SEIDL   Johann  Gabriel

    Drobci   iz   literarne zapuščine.

Vsebina:

 

I. Pesmi: 1. Poetisches Tagebuch 1828 u. 1829 (1). - 2. Pesmi (zapisi popolnih tekstov, koncepti s popravki, osnutki; 1815-1859; 48). - 3. Volks-Hymne. Uradna izdaja avtentičnega Seidlovega besedila iz leta 1854 in prevodov v vseh jezikih avstroogrske monarhije (16). Priloge: uradni spremni dopis iz dec. 1854; 2 natisa prejšnjih besedil Karla Holteia in Joh. Christ. Zedlitza iz 1836-1838.

II. Dnevnik: 4. Osebni dnevnik 1830-1831 (1).

III. Pisma: 5. Raznim naslovljencem (6, 1854-1872 in nedat.; + 6 konceptov in nepopolnih pisem, nedat. in 1872).

IV. Korespondenca: 6. Razni korespondenti (5, 1855-1856).

V. Osebni dokumenti: 7. Spričevali 1. in 2. razreda osnovne šole (Normal-Hauptschule), Dunaj 1812-1813 (2). - 8. Dokumenti o študiju na univerzi (spričevala, prošnje), Dunaj 1820-1825 (5). - 9. Plačilna pola in dekret o plači na gimnaziji v Celju, 1836-1837 (2). - 10. Potrdilo o plačanih deželnih davščinah, Gradec 1848 (1). - 11. Krstni list sina Joh. Gabriela, roj. 1804, Dunaj 1813 (1). - 12. Oznanilo o smrti, Dunaj 1875 (1).

VI. Priložnostna tuja pesem: 13. Dorfmann H.: Ioanni Gabrieli Seidl, insigni professori ... Celeia Viennam abeunti. Celeiae MDCCCXL. (tisk, 1).

Iz zbirke bibliofila Georga Skoberneta. OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 244

CELJE 1892-1907

    Cilli 1892-1907. Entwurf einer Stadtchronik fur die obige Zeit. (Sestavljalec ni znan; 68 pisarniških pol, popisanih na polovici vsake strani; nedat.).

Iz zbirke bibliofila Georga Skoberneta. OZC v Celju. Dar 31.12.1947.


Ms 245

DREV Ivan

    Pripovedi.

Vsebina : 1. <Spomini na ječo.> (167 str., nedat. <ok. 1938>; (1). - 2. <Pripoved brez naslova.> (115 str., nedat. <ok. 1935>; 1).

Iz zapuščine Zvonka Bizjaka. Dr. Janez Kraševec iz Celja. Dar 24.9.1980.         
         

 

Ms   246

BORŠNIK   Marja

    Gradivo  o  Antonu   Aškercu.

Vsebina   :

I. Bibliografsko gradivo o Aškercu: 1. Bibliografski izpiski za AB 1880-1935 z anotacijami za monografijo A 1939 (2 škatli kartotečnih lističev). - 2. Gradivo za dopoljevanje AB 1880- 1935 in za nadaljevanje od 1936 dalje (neurejeni opozorilni zapiski, izrezki iz časnikov in dr.; 5 manjših svežnjev v ovojnicah, 3 prepisi člankov raznih avtorjev, 11 izrezkov iz časnikov, 1 tipkop. poročilo). - 3. Opozorilni zapiski in koncepti za obdelavo Aškerca v monografiji A 1939 in v problemsko tematskih orisih (6 ovojnic; 1932-1956).

II. Razprave, eseji, članki, monografije in druge objave o Aškercu: 4. Aškerčeva številka ŽiS XXI/23, 5.6.1937 s prispevki M. Boršnikove: Aškerc pred smrtjo, Aškerčev rodovnik ter Jos. Westra: Aškerčeva pisma teti Ajtki (z rkp dopolnili M. Boršnik) (1). - 5. M. Boršnik: Razvoj in pomen Aškerčeve socialne miselnosti in socialne pesmi. Doktorska disertacija 1938. a. natisnjeni premerek z avtoričinimi rkp dopolnili (1); b. ocena Franceta Kidriča (tipkop. + rkp); c. pripombe Dušana
Kermavnerja (rkp, ok. 1937); č. pripombe Janka Liške (rkp, ok. 1937; d. izpuščena mesta v monografiji A 1939 (tipkop.) (1). - 6. Ob izidu prve knjige Aškerčevih zbranih del (pojasnilo k oceni Ivana Potrča v LdP 28.1.1947) (1). - 7. Anton Aškerc (rkp osnutek za članek ter izrezek iz LTd Trst 26.6. in 3.7. 1947)
(2).- 8. Anton Aškerc (rkp predavanja v Radiu Lj. 1947) (1). - 9. Aškerčev odnos do Slovanov (predavanje v Radiu Lj. 31.5.1956; prvi tipkop. z rkp popravki in dopolnili + tipkop. končnega teksta) (2). - 10. Aškerc. Govor na jubilejni akademiji v Lj. 7.6.1956 (tipkop. z rkp dopolnili (1). - 11. Predgovor k skrajšani izdaji monografije Anton Aškerc, Beograd 1957 (tipkop. sloven. teksta (1). - 12. Anton Aškerc (tipkop. kopija biobibliograf. članka v Leksikonu pisaca Jugoslavije,
Novi Sad 1972, z rkp dopolnili) (1). - 13. Sinteza k Aškerčevim ustvarjalnim obdobjem (fragmenti tipkop. z rkp dopolnili) (1).
 - 14. Župančičeva pisma Aškercu (tipkop. kocept za obj. v NOja 1949 (1). - 15. Aškerčeva pisma Župančiču (poseb. odt. iz AZb 1957 z avtor. rkp popravki) (1). - 16. Anton Aškerc. 1. izd. Bgd 1962 (1). 2. redig izd. Bgd 1964 (2, v cir. in lat.). - 17. Anton Aškerc /predelana monografija za zbirko Znameniti Slovenci/: a. Prva redakcija (nepop. in delno neurejeni tipkop. z rkp popravki in dostavki; 1979) (1); b. Prva redakcija (nepop. tipkop. z uredn. okrajšavami Jos. Vidmarja /rdeče črte/ ter avtoričinimi rkp popravki in dostavki; 1980) (1). c. Končna redakcija (tipkop. z rkp popravki; 1981) (1). č. Zapiski, gradivo in delni osnutki za to predelano monogr. (neurejeni lističi, fotogr. in dr.; 1980-1981) (1).

 
III. Načrti in gradivo za izdajo AZD: 18. Načrt za celotno izdajo: 1. osnutek ( 1946), 2. osnutek (1963) (2). - 19. Seznam Aškerčevih knjig v prvih izdajah, ki so na razpolago v ŠK Kranj (1). - 20. Gradivo za redakcijo teksta v AZD I (1945) (1). _ 21. Gradivo za redakcijo teksta v AZD II (1950) (1). - 22. Jezikovni (pravopisni) primeri za redakcijo tekstov v AZD, v Klasju, v učbenikih in drugje z osnutkom dopisa pravopisni komisiji SAZU; pred 1951). - 23. Gradivo za AZD
 III po načrtu 163-1964: Izmajlov, Zlatorog, Primož Trubar, Dodatek: Ali je Primož Trubar upesnitve vreden junak (tipkopis tekstov in začetka opomb; priložene 3 ovojnice neurejenih opozorilnih lističev za opombe). - 24. Aškerčeve nezbrane pesmi in dr.: a. Atila v Emoni (tipk. prepis) (1); b. Seznam Aškerčevih nezbranih pesmi 1881-1927 (1); c. Pesmi zunaj zbirk (tipk. prepisi nezbranih pesmi, 56 str.); č. Asra (začetek Aškerčeva rkp pesmi; spodaj pripomba H. Sevarja: "prejel od A. Aškerca 10.11.1899 (1); d. Spominski verzi R. Maistru, 25.10.1907 (rkp prepis M. Boršnikove) (1); e. Epitaf Ivanu Kosu v Detskem selu v Rusiji, 1907 (rkp prepis M. Boršnikove) (1); f. Na ladiji (rkp prepis M. Boršnikove iz LZ 1881 (1); g. Prolog pri I. shodu slovenskih Sokolov v Ljubljani dne 8. in 9. jul. 1893 (rkp prepis P. Kalana iz arhiva Ljubijan. Sokola) (1); h. Ni tista prava še Slovenka ..., 3. maj 1801 (tipkan prepis Črtomira Nagodeta iz spominske knjige Silve Derčeve) (1, 1936) ; i. Blasfemične pesmi: Čenstohova, Zrakoplov pa rožni venec, Studeniške nune (rkp prepis M. Boršnikove) (1); j. Aškerčev koncept pisma Ivana Hribarja Josipu Poklukarju (rkp prepis M. Boršnikove iz Ljublj. mestn. arhiva) (1); k. Aškerčeve rkp regeste v ljublj. mestn. arhivu (rkp popis M. Boršnikove) (1); 1. Razni Aškerčevi zapiski in koncepti (rkp prepis M. Boršnikove iz originalov v ljublj. mestn. arhivu; 24 str.); m. Aškerčevi zapiski v knjigi A. Janežič: Deutsch-slovenisches Taschewörterbuch, Celovec 1867 (rkp prepis M. Boršnikove po primerku v lasti Silve Prevec); n. Seznam Aškerčevih knjig, ki jih je hranil Jos. Wester, in Aškerčevi zapiski v njih (rkp prepisi in regeste M. Boršnikove) (1); o. Martin Jevnikar: Dva Aškerčeva Ljubljanska Zvona v Trstu (podroben popis Aškerčevih rkp zapiskov v LZ 1898 in 1899; tipkop., 3 str., nedat. /ok. 1960/).

IV. Aškerčeva pisma (gradivo za AZD VIII): 25. Mariji Delak (1, 1911). - 26. Ivanu Trdini (4, 1900-1906). - 27. Vekoslavu Spindlerju (1, 1911). - 28. Franju Selaku (8, 1893-1905; 3 pisma nepop.; vse v tipk. prepisih po orig., najdenih v Zagrebu 1969, a zdaj nedostopnih). - 29. Josipu Germu (1, 1900; rkp prepis M. Boršnikove po orig. v ŠK Novo mesto). - 30. Lavoslavu Schwentnerju (1, 1903; tipk. prepis B. Gerlanca). - 31. Splošnemu slovenskemu ženskemu društvu (1, 1906; tipk. prepis orig. iz zbirke J. Šlebingerja). - 32. Pavlu Turnerju (1, 1900; tipk. prepis orig. v biblioteki SAZU v Lj.). - 33. Mariji Pagliaruzzi (1, 1887; rkp prepis M. Boršnikove). - 34. Antonu Funtku (1, 1894; tipk. prepis Olge Sterle). - 35. Pavlu Turnerju (25, 1890-1898; tipk. prepis). - 36. Franu Vidicu (21, 1898-1902; tipk. prepis z rkp komentarjem za obj. v SRL 1948). - 37. Ivanu Žmavcu (30, 1896-1906; iztržek iz LZ 1936). - 38.-Otonu Župančiču (8, 1899-1901; nepop. tipkop. za obj. v AZb 1957). - 39. Lavantinskemu škof. ordinariatu v Mariboru (1, 1893); fotokop. orig. iz Ms 972 v NUK v Lj.). - 40. Ljubljanskemu knezoškof. ordinariatu (1, 1899; fotokopija orig. v škof. arhivu v Lj., odg. na pismo škof. ordinariata v Lj., katerega fotokop. je prav tako priložena). - 41. Mestni občini ljubljanski (koncept prošnje za upokojitev, 8.6.1910; fotokop. orig. iz Ms 972 v NUK v LJ.).

V. Iz Aškerčeve korespondence: 42. Danilo Majaron (3, 1891-1892; tipk. prepis).

VI: Prevodi Aškerčevih del: 43. Odabrane pesme. Sa slovenačkog prepevao Ljuba D. Jurkovič (tipkop., 52 str., Lj. 1951). Vsebina : Moja muza, Brodar, Čaša besmrtnosti, Anka, Zašto?, Kći radnika, Radnikova pesma o uglju, Svatovi u Logima, Prva mučenica, Kos; - beleška o pesniku. - 44. Krunisanje u Zagrebu 1573. Preveo sa slovenačkog Ljuba D. Jurković. -Posebni otisak iz Bagdale br. 169, Kruševac 1973 /s prevajalčevo dedikacijo/ (1).

VII. Separati tujih člankov in razprav o Aškercu z dedikacijami M. Boršnikovi: 45. Tad. Stan. Grabowski: Anton Aškerc, Krakow 1906. (1). - 46. Rudolf Mole: K Aškerčevemu Primožu Trubarju (iz SJ III/1940) (1). - 47. Vlado Novak: Aškerčeva bibliografija II (iz AZb 1957) (1). - 48. Dušan Kermavner: Anton Aškerc in Vasilij Korablev (iz SRL XI/1958) (1). - 49. Matej Rode: Anton Aškerc v Bolgariji (iz CeZb 1964) (1). - 50. Janko Glazer: Drobiž o Aškercu (iz CeZb 1967) (1). - 51. Oton Berkopec: Aškerčeva pisma Čehom (iz SRL XXII/1974) (1). - 52. Lena Holmquist - Petrič: Carl Snoilsky och Slovenien (iz Acta neophilologica XII/1979) (2). - 53. Lena Holmquist - Petrič: Alfred Jensen och Slovenien (iz Acta neophilologica XIII/1980 in XV/1982) (2). - 54. Matej Rode: K´m geneza na Rapsodii na b´lgarskija guslar ot Anton Aškerc (iz Ezik i literatura, XXXIV/1979) (1).

VIII. Pisma o Aškercu: 55. Otonu Berkopcu (1, 1935, koncept). - 56. Ani Blaž (1 , 1936). - 57. Minki Govekar (1, 1935, nepop. koncept). - 58. Franu Ilešiču (7, 1935, kseroks. kop. orig. iz zapuščine Fr. Ilešiča v Ms inv. 2/61 v NUK v Lj. ) . - 59. Jožetu Javoršku (1, 1979). - 60. Mihajlu Lalicu (1, 1957). - 61. Ruši
Mahkota (1, 1935). - 62. Karlu Oštirju (1, 1939). - 63. Ivanu Potrču (1, 1962). - 64. Josipu Regaliju (1, /ok. 1938/). - 65. Mateju Rodetu (2, 1963-1965). - 66. Josipu Westru (1, 1932). - 67. Ivanu Žmavcu (1, 1935).

IX. Korespondenca o Aškercu: 68. Josip Armič (1, 1936). - 69. Anton Aškerc, r. 1910 (3, 1935-1937). - 70. Mihael Aškerc (1, 1935). - 71. Manja Valentinovna Ažman (3, 1935). - 72. Franjo Baš (5, 1934-1936). - 73. Albert Bazala (1, 1936). - 74. Branko Berčič (1, 1956). - 75. Oton Berkopec (8, 1935-1936; prilož. pismo Janku Glazerju, 1, 1936). - 76. Jakob Bohak (2, 1937). - 77. Božidar Borko (2, 1936). - 78. Stanko Bunc (1, 1958). - 79.
Izidor Cankar (1, 1936). - 80. Franjo Cvetko (1, 1936). - 81. Delniška tiskarna, Lj. (1, 1936). - 82. Fran Derganc (1, 1935). - 83. Anton Dolar (1, 1934). - 84. Metod Dolenc (1, 1936). - -85. Bojan Drenik (2, 1936). - 86. Rastko Drljić (4, 1936). - 87. Drž. deška narodna šola, Studenci pri Mariboru (1, 1935). -

88. Državna založba Slovenije, Lj. (1, 1967). - 89. Fran Eller (1, 1936). - 90. Engelbert Gangl (2, 1935). - 91. Janko Glazer (26, 1934-1951). - 92. A. Golob (2, 1936). - 93. Fran Gostl (1, 1935). - 94. Fran Govekar (2, 1935). - 95. Minka Govekar (11, 1934-1936). - 96. Ivo Grahor (1, 1936). - 97. Ivan Hribar (1, 1936). - 98. Mirko Hribar (1, 1934). - 99. Fran Hribernik (2, 1936). - 100. Fran Ilešič (15, 1935-1937). - 101. Slavko Jan (1, 1936). - 102. Jože Javoršek (1, 1980). - 103. Pavle Kalan (4, 1936). - 104. Lora Kernc (1, 1937). - 105. Mile Klopčič (1, 1936). - 106. Božidar Kostanjevec (1, 1936). - 107. Ivan Koštial (1, 1936). - 108. Josip Kovač (1, 1935). - 109. Juš Kozak (7, 1936). - 110. Lojz Kraigher (1, 1939). - 111. Franc Kralj (1, 1936). - 112. Josip Krohne (1, 1934). - 113. Ivan Lah (1, 1936). - 114. Lavantinski škof. ordinariat, Maribor (3, 1936). - 115. Anka Levec (1, 1936). - 116. Emilijan Lilek (1, 1936). - 117. Janko Liška (1, 1936). - 118. Ljudska univerza, Maribor (1, 1936). - 119. Janez Logar (2, 1935-1936). - 120. Dragotin Lončar (1, 1934). - 121. Ivan Lovrenčič (1, 1936). -122. Jan Magiera (2, 1936). - 123. Davorin Majcen (3, 1935-1936). - 124. Drago Majer (1, 1935). - 125. Hedvika Malovrh (2, 1936). - 126. Boris Merhar (6, 1936). - 127. Milica Miron (1, 1935). - 128. Mladinska knjiga, Lj, (2, 1961-1962). - 129. Milica Mohor - Lendovšek (1, 1936). - 130. Alojzij Musi (1, 1934). - 131. Avgust Musić (1, 1936). - 132. Narodna tiskarna, Lj. (1, 1936). - 133. Vlado Novak (6, 1956-1981). - 134. Hinko Nučič (1, 1936). - 135. Založba Obzorja, Maribor (2, 1967). -136. Janko Orožen (1, 1955). - 137. Anton Oven (1, 1935). -138. Ana Pečovnik (2, 1935-1939). - 139. G. Pekle (1, 1936). -140. Jan Plestenjak (3, 1936). - 141. Ivan Podržaj (1, 1937). -142. Ljudmila Poljanec (4, 1936-1939). - 143. Ante Potočnik (1, 1934). - 144. Ivan Pucelj (2, 1935). - 145. Ivan Robida (1, 1935). - 146. Matej Rode (1, 1965). - 147. Fran Roš (1, 1938).  149. Branko Rudolf (1, /ok. 1937/). - 150. Maja Ryžova (1, nedat.). - 151. Anton Slodnjak (1, 1935). - 152. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Lj. (1, 1980). - 153. Slovenska Matica, Lj. (1, 1973; prilož. tipk. koncept diskus. o Aškerčevi Stari pravdi na simpoziju o slov. kmečkih uporih 30.5.1973). - 154. Viktor Smolej (1, nedat.). - 155. Vekoslav Spindler (2, 1935-1936). - 156. Magda Sterle (1, 1935). - 157. Olga Sterle (4, 1935). - 158. Jan Strakaty (4, 1936). - 159. Josip Stritar /učit./ (1, 1935). - 160. Strokovna komisija URSJ za Slovenijo, Lj. (1, 1935). - 161. Franc Šetinc (1, 1937). -162. Janko Šlebinger (3, 1936). - 163- Makso Šnuderl (1, 1963).

164. M. Špindler (1, 1936). - 165. Katarina Špur (1, 1934). -166. Anica Šumer (1, 1936). - 167. Tiskovna zadruga, Lj. (1, 1936). - 168. Silva Trdina (1, 1934). - 169. Ivan Trinko (2, 1935). - 170. Pavla Trogar (1, 1936). - 171. Henrik Tuma (1, 1934). - 172. Učiteljska tiskarna, Lj. (1, 1936). - 173. Umberto Urbani (3, 1935-1936). - 174. Fran Vidic (6, 1934-1935). - 175. Hinko Vinković(1, 1936). - 176. - Slavica Volfova (2, 1936). - 177. Ivan Vrhovnik (1, 1934). - 178. Hermann Wendel (1, 1936). - 179. Josip Wester (6, 1934-1951). -180. Kamilo Zabeo (1, 1934). - 181. Maria Pia Buzzaccarini -Zabeo (2, 1934-1935). - 182. Nikolaj Zarnik (1, 1936). - 183. Jakob Zidanšek (1, 1936). - 184. Ivan Zorman (1, 1936). - 185. Ivan Žmavc (8, 1935-1936). - 186. Peter Žmitek (1, 1935). -187. Valentin Žmitek (1, 1935). - 188. Neugotovljeni dopisniki (7, 1935-1936).

 

X. Tuja korespondenca: 189. Fran Govekar Franju Selaku (1, 1903). - 190. Matija Murko Franju Selaku (1, 1898), <oboje v tipk. prepisih iz 1969 po zdaj nedostopnih originalih v Zagrebu> .

XI. Slikovno gradivo: 191. Aškerčevi portreti (3 fotogr., 1 razgl., 8 tisk. reprod.). - 192. Likovne upodobitve Aškerca (4 fotogr., 1 razgl., 1 tisk. reprod.). - 193. Aškerčevi svojci in sorodniki (2 fotogr., 4 tisk. reprod.). - 194. Aškerčeva rojstna hiša v Globokem (2 fotogr.). - 195. Kraji, kjer je Aškerc živel: Rimske Toplice (2 fotogr., 4 razgl.), Šmarjeta pri Rimskih Toplicah (2 fotogr., 3 razgl.), Podsreda (2 fotogr., 1 razgl.), Šmarje pri Jelšah (4 razgl.), Lovrenc v Slovenskih goricah (2 razgl.), Vitanje (4 fotogr.), Mozirje (2 fotogr., 7 razgl.), Skale pri Velenju (1 fotogr., 1 razgl.), Velenje (5 razgl.), Velenje, Lappov rudnik (2 fotogr.). - 196.
Aškerčev pogreb v Lj., 1912 (2 fotogr.). - 197. Odkritje spominske plošče na Senožetih nad Rim. Toplicami, 1932 (4 fotogr. + film. negativi). - 198. Aškerčev rodovnik, narisan 1956 za spominsko sobo na Senožetih (1 fotogr.). - 199. Adolf Černy (1 fotogr.). - 200. Julija Mihajlovna Starogorodska (1 fotogr.). - 201. Boj pri Brežicah (1 fotogr. + 1 tisk. reprod. slike iz gradu Jelše pri Šmarju). - 202. Aškerčeva pesem Trije potniki (1 fotogr. natisa v Z 1880). - 203. Načrt za diafilm o
Aškercu (19 tisk. reprod. + tipkan seznam slik).

Marja Boršnik iz Ljubljane. Dar 12.11.1981.


Ms 247

TAUFER Vida

    Iz literarne zapuščine.

Vsebina :
 

I. Pesmi: 1. Pesmi v avtoričinih rkp in avtoriziranih tipkop. (1957-1959 in nedat.) (12). - 2. Pesmi v tujih prepisih (1948- 1957 in nedat.) (7). - 3. Svetli sadovi (rkp s seznamom, 1953- 1959) (37). - 4. Svetli sadovi (nepopoln tipkop. s seznamom M. Boršnikove, 1960) (34). 5. Pesmi francoskih avtorjev: G. Apollinaira, St. Mallarmeja, P. Verlaina (zapisi, prevodi v prozi, vsebinski povzetki; 1954-1959) (2 zv.). - 6. Tiskane zbirke: Veje v vetru, Križev pot, Izbrani listi, Svetli sadovi
(z avtoričinimi dedikacijami in rkp zapiski M. Boršnikove: 1938-1961) (4).

II.Podatki o sebi: 7. Odgovori na vprašanja M. Boršnikove /ok. 1960/ (41).

III. Pisma: 8. Draganu Šandi (8 + 1 pril., 1921-1927; kopije orig. iz UK Mb, Ms 540). - 9. Marji Boršnikovi in Francki Škerlakovi (140, 1955-1965).

 

IV. Korespondenca: 10. Marja Boršnik (4, 1961-1964; tipkop. kopije),

V. Tuja korespondenca: 11. Marja Boršnik Niki Tauferjevi (2, 1957-1966). - 12. Milica Cek Marji Boršnikovi (1, 1955). - 13. Lili Novy Marji Boršnikovi (1, 1957; prilož. dopisnica tuje roke v imenu V. Tauferjeve). - 14. Založba Obzorja, Maribor Marji Boršnikovi (2, 1960-1962). - 15. Društvo slovenskih
pisateljev Marji Boršnikovi (1, 1966). - 16. Mitja Mejak Marji Boršnikovi (1, 1966). - 17. Nika Taufer Marji Boršnikovi (1, 1966).

VI. Gradivo o pesnici: 18. Dramatični odsek "Udruženja jugoslovenske srednješolske mladine iz Primorja", podružnica Maribor, /zapisniki sej, seznam članov 1921-1922, med njimi Vida Taufer in dr./ (1 zv.). - 19. M. Boršnik: Bibliografsko gradivo o Vidi Tauferjevi (1949-1975; 1 škatla zapiskov, urejena kot kartoteka). - 20. M. Boršnik: Osnutki in zapiski za študijo o Vidi Tauferjevi (1949-1966; 2 ovojnici, 3 mape, 1 fotogr.). - 21. M. Boršnik: Članki in govori o Vidi Tauferjevi (rkp., tipkop., natisi; 1961-1966) (4). - 22. /Tine Debeljak/: Slovenska žena in književnost. Pogovor s pesnico Vido Taufer. (izrezek iz S 6.6.1937) (1). - 23. Janez Kajzer: Tihi svet Vide Tauferjeve. (izrezek iz TT 25.5.1965) (1).


Marja Boršnik iz Ljubljane. Dar 12.11.1981.


Ms 248

OROŽEN Janko

    Iz korespondence.

Vsebina: 1. Janko Glazer (2, 1914-1935). - 2. Vladimir Pavšič - Matej Bor (1, 1973).

Janko Orožen iz Celja, Dar 25.1.1985.


Ms 249

SZYMAŃSKI  Stanisłav

    Razprave in pisma.

Vsebina:
  

I. Razprave.: 1. Polskie "Celeje". Zestawienie przypadkowych faktow czy niewyjasniony splot ogniw geograficzno-historyznych. (tipkop.; 20 str. + 10 pril.; 1977). - 2. "Anna Cylejska" (tipkop.; 17 str. + 21 str. fotokopij natisa in slik drame juliusza Bema v reviji Tygodnik Ilustrowany, Warszawa 1884;  1979).

II. Pisma: 3. Vladu Novaku, uredniku CeZb (13, 1974-1980).


Iz uredniškega arhiva CeZb. Vlado Novak. Dar 8.2.1985.


Ms 250

KARIĆ D. Živojin

    Iz korespondence s slovenskimi pesniki in pisatelji.

Vsebina: 1. France Bevk (7, 1935-1968). - 2. Anica Černejeva (2, 1934). - 3. Danilo Gorinšek (2, 1934-1957). - 4. Vladimir Levstik (1, 1934). - 5. Ksaver Meško (1, 1936). - 6. Adam Milkovič (1, 1934). - 7. Josip Ribičič (1, 1966). - 8. Fran Roš (1, 1956). - 9. Branko Rudolf (1, 1965).

Priloge:  k št. 3: Kratka avtobiografija (nedat. ok. 1956). - k št. 4: Zibka poje (pesem, avtoriz. tipkop., 1934); Biografija (avtoriz. tipkop., 1934). - k št. 8: Biografija 1941 i dalje, 1956).

Vladimir Ž. Karić iz Smedereva. Dar 15.4. in 17.7.1986.